വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതവും സേവനവും യോഗത്തിനുള്ള പഠനസഹായി  |  2016 ഒക്ടോബര്‍ 

 ദൈവത്തിലെ നിധികൾ | സദൃശവാക്യങ്ങൾ 1-6

“പൂർണ്ണഹൃത്തോടെ യഹോയിൽ ആശ്രയിക്ക”

“പൂർണ്ണഹൃത്തോടെ യഹോയിൽ ആശ്രയിക്ക”

സമ്പൂർണമായി യഹോയിൽ ആശ്രയിക്കുക. അത്‌ അർഹിക്കുന്ന ദൈവമാണ്‌ യഹോവ. ദൈവനാത്തിന്‍റെ അർഥം തിരിച്ചറിയുന്നത്‌ വാഗ്‌ദാനങ്ങൾ നിവർത്തിക്കാനുള്ള ദൈവത്തിന്‍റെ പ്രാപ്‌തിയിലുള്ള നമ്മുടെ വിശ്വാസം ശക്തമാക്കുന്നു. അതിനു സഹായിക്കുന്ന സുപ്രധാമായ ഒരു ഘടകമാണു പ്രാർഥന. തന്നിൽ ആശ്രയമർപ്പിച്ചാൽ, നമ്മുടെ ‘പാതകൾ നേരെയാക്കിക്കൊണ്ട്’ യഹോവ പ്രതിഫലം തരുമെന്നു സദൃശവാക്യങ്ങൾ 3-‍ാ‍ം അധ്യായം ഉറപ്പു തരുന്നു.

തനിക്കുതന്നെ ജ്ഞാനിയായി തോന്നുന്ന വ്യക്തി. . .

3:5-7

  • യഹോയോട്‌ ആലോചന ചോദിക്കുന്നതിനു മുമ്പുതന്നെ തീരുമാങ്ങളെടുക്കുന്നു

  • തന്‍റെതന്നെയോ ലോകത്തിന്‍റെയോ ചിന്താതിയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു

യഹോയിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന വ്യക്തി. . .

  • ബൈബിൾപഠനം, ധ്യാനം, പ്രാർഥന എന്നിവയിലൂടെ ദൈവവുമായി അടുത്ത ബന്ധം വളർത്തിയെടുക്കുന്നു

  • തീരുമാങ്ങളെടുക്കുമ്പോൾ ബൈബിൾതത്ത്വങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാത്തിൽ ദൈവത്തിന്‍റെ മാർഗനിർദേശം ആരായുന്നു

താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ ഏതു രീതിയിലാണ്‌ നിങ്ങൾ തീരുമാമെടുക്കുന്നത്‌?

ഒന്ന്: ജ്ഞാനപൂർവമായ ഗതിയെന്ന് എനിക്കു തോന്നുന്നതു ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു

ഒന്ന്: പ്രാർഥന, വ്യക്തിമായ പഠനം എന്നിവയിലൂടെ യഹോയുടെ മാർഗനിർദേശം തേടുന്നു

രണ്ട്: എന്‍റെ തീരുമാനത്തെ അനുഗ്രഹിക്കമെന്ന് യഹോയോടു പ്രാർഥിക്കുന്നു

രണ്ട്: ബൈബിൾതത്ത്വങ്ങൾക്കു ചേർച്ചയിലുള്ള തീരുമാനം ഞാൻ എടുക്കുന്നു