വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതവും സേവനവും യോഗത്തിനുള്ള പഠനസഹായി  |  2016 ആഗസ്റ്റ് 

 ദൈവത്തിലെ നിധികൾ | സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 110–118

‘ഞാൻ യഹോയ്‌ക്ക് എന്തു പകരം കൊടുക്കും?’

‘ഞാൻ യഹോയ്‌ക്ക് എന്തു പകരം കൊടുക്കും?’

‘മരണപാങ്ങളിൽനിന്ന്’ യഹോവ വിടുവിച്ചത്‌ ഓർത്ത്‌ സങ്കീർത്തക്കാരന്‍റെ ഹൃദയം യഹോയോടുള്ള നന്ദിയാൽ നിറഞ്ഞു. (സങ്കീ. 116:3) അതുകൊണ്ട് യഹോയ്‌ക്കു കൊടുത്ത വാക്കു പാലിക്കാനും യഹോയോടുള്ള കടമകൾ നിറവേറ്റാനും അദ്ദേഹം നിശ്ചയിച്ചുച്ചിരുന്നു.

യഹോവയ്‌ക്കു നന്ദി നൽകാൻ ഈ ആഴ്‌ച എനിക്ക് എന്തെല്ലാം കാരണങ്ങളുണ്ട്?

യഹോവയോടുള്ള നന്ദി എനിക്ക് എങ്ങനെ കാണിക്കാം?