വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതവും സേവനവും യോഗത്തിനുള്ള പഠനസഹായി  |  2016 ആഗസ്റ്റ് 

ആഗസ്റ്റ് 29–സെപ്‌റ്റംബർ 4

സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 110-118

ആഗസ്റ്റ് 29–സെപ്‌റ്റംബർ 4
 • ഗീതം 61, പ്രാർഥന

 • ആമുഖപ്രസ്‌താനകൾ (3 മിനി. വരെ)

ദൈവത്തിലെ നിധികൾ

 • ഞാൻ യഹോയ്‌ക്ക് എന്തു പകരം കൊടുക്കും?:” (10 മിനി.)

  • സങ്കീ. 116:3, 4, 8—യഹോവ സങ്കീർത്തക്കാരനെ മരണത്തിൽനിന്ന് രക്ഷിച്ചു (w87 4/1 26 ¶5)

  • സങ്കീ. 116:12—യഹോയ്‌ക്കു നന്ദി അർപ്പിക്കാൻ സങ്കീർത്തക്കാരൻ ആഗ്രഹിച്ചു (w09 7/15 29 ¶4-5; w98 12/1 24 ¶3)

  • സങ്കീ. 116:13, 14, 17, 18—യഹോയോടുള്ള കടമകൾ നിറവേറ്റാൻ സങ്കീർത്തക്കാരൻ നിശ്ചയിച്ചുച്ചിരുന്നു (w10 4/15 27, ചതുരം)

 • ആത്മീയമുത്തുകൾക്കായി കുഴിക്കുക: (8 മിനി.)

  • സങ്കീ. 110:4—ഈ വാക്യത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന “സത്യം” എന്താണ്‌? (w14 10/15 11 ¶15-17; w06 9/1 14 ¶1)

  • സങ്കീ. 116:15—ചരമപ്രസംത്തിൽ ഈ വാക്യം ഉപയോഗിക്കരുതാത്തത്‌ എന്തുകൊണ്ട്? (w12 5/15 22 ¶2)

  • ഈ ആഴ്‌ചയിലെ ബൈബിൾവായന യഹോയെപ്പറ്റി എന്നെ എന്താണു പഠിപ്പിക്കുന്നത്‌?

  • ഈ ആഴ്‌ചയിലെ ബൈബിൾവായിൽനിന്ന് ഏതൊക്കെ വിവരങ്ങളാണ്‌ എനിക്കു വയൽശുശ്രൂയിൽ ഉപയോഗിക്കാനാകുന്നത്‌?

 • ബൈബിൾവായന: (4 മിനി. വരെ) സങ്കീ. 110:1–111:10

വയൽസേത്തിനു സജ്ജരാകാം

 • ആദ്യസന്ദർശനം: (2 മിനി. വരെ) ll പേജ്‌ 16—മടക്കസന്ദർശത്തിന്‌ അടിത്തയിടുക.

 • മടക്കസന്ദർശനം: (4 മിനി. വരെ) ll പേജ്‌ 17—അടുത്ത സന്ദർശത്തിന്‌ അടിത്തയിടുക.

 • ബൈബിൾപഠനം: (6 മിനി. വരെ) bh 179-181 ¶17-19—അതിലെ വിവരങ്ങൾ പ്രാവർത്തിമാക്കാൻ വിദ്യാർഥിയെ സഹായിക്കുക.

ക്രിസ്‌ത്യാനിളായി ജീവിക്കാം

 • ഗീതം 82

 • സത്യം പഠിപ്പിക്കുക:” (7 മിനി.) ചർച്ച.

 • പ്രാദേശികാശ്യങ്ങൾ: (8 മിനി.)

 • സഭാ ബൈബിൾപഠനം: (30 മിനി.) ia അധ്യാ. 7 ¶15-27, പേ. 76-ലെ പുനരലോനം

 • പുനരലോവും അടുത്ത ആഴ്‌ചയിലെ പരിപാടിളുടെ പൂർവാലോവും (3 മിനി.)

 • ഗീതം 144, പ്രാർഥന

  കുറിപ്പ്: ആദ്യം സംഗീതം കേൾപ്പിക്കുക. തുടർന്ന് എല്ലാവരും ചേർന്ന് പാടുക.