വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതവും സേവനവും യോഗത്തിനുള്ള പഠനസഹായി  |  2016 ആഗസ്റ്റ് 

 ദൈവത്തിലെ നിധികൾ | സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 106–109

‘യഹോവെക്കു നന്ദി പറയുക’

‘യഹോവെക്കു നന്ദി പറയുക’

യഹോവ രക്ഷിച്ച വിധങ്ങൾ ഇസ്രായേല്യർ പെട്ടെന്നു മറന്നുപോയത്‌ എന്തുകൊണ്ട്?

106:7, 13, 14

  • അവർ യഹോയിൽനിന്ന്, താത്‌കാലിമായി ലഭിച്ച സുഖസൗര്യങ്ങളിലേക്കും ജീവിതാശ്യങ്ങളിലേക്കും തങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു

നന്ദിയുള്ള ഹൃദയം ഉണ്ടായിരിക്കാനും നിലനിറുത്താനും നമുക്ക് എങ്ങനെ കഴിയും?

106:1-5

  • നന്ദിയുള്ളരായിരിക്കാനുള്ള അനേകം കാരണങ്ങളിൽ ദൃഷ്ടി പതിപ്പിക്കു

  • ഭാവിപ്രത്യായെക്കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കു

  • യഹോവ നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ എടുത്തുറഞ്ഞ് നന്ദി പറയുക