വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

നമ്മുടെ ക്രിസ്‌തീ​യ ജീവി​ത​വും സേവന​വും യോഗ​ത്തി​നു​ള്ള പഠനസ​ഹാ​യി

ജീവിത—സേവന യോഗ​ത്തി​നു​ള്ള പഠനസ​ഹാ​യി, യഹോ​വ​യു​ടെ സാക്ഷി​ക​ളു​ടെ ആഴ്‌ച​തോ​റു​മു​ള്ള ബൈബിൾവാ​യ​നാ പരിപാ​ടി​ക്കും ആഴ്‌ച​തോ​റും നടത്തുന്ന യോഗ​ങ്ങൾക്കും ഉള്ള പട്ടിക​യും പഠിക്കാ​നു​ള്ള വിവര​ങ്ങ​ളും നൽകുന്നു.

 

കാണേണ്ട വിധം
ഗ്രിഡ്
ലിസ്റ്റ്

REFERENCES FOR LIFE AND MINISTRY MEETING WORKBOOK

2017 സെപ്റ്റംബര്‍ 

നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതവും സേവനവും യോഗത്തിനുള്ള പഠനസഹായി

REFERENCES FOR LIFE AND MINISTRY MEETING WORKBOOK

2017 ആഗസ്റ്റ് 

നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതവും സേവനവും യോഗത്തിനുള്ള പഠനസഹായി

REFERENCES FOR LIFE AND MINISTRY MEETING WORKBOOK

2017 ജൂലൈ 

നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതവും സേവനവും യോഗത്തിനുള്ള പഠനസഹായി

നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതവും സേവനവും യോഗത്തിനുള്ള പഠനസഹായി

REFERENCES FOR LIFE AND MINISTRY MEETING WORKBOOK

2017 മെയ് 

നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതവും സേവനവും യോഗത്തിനുള്ള പഠനസഹായി

REFERENCES FOR LIFE AND MINISTRY MEETING WORKBOOK

2017 ഏപ്രില്‍ 

നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതവും സേവനവും യോഗത്തിനുള്ള പഠനസഹായി

REFERENCES FOR LIFE AND MINISTRY MEETING WORKBOOK

2017 മാര്‍ച്ച്