കാഴ്ചക്കുറവുള്ളവരുടെ സ്ക്രീൻ സെറ്റിങ്ങ്

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

നമ്മുടെ ക്രിസ്‌തീയ ജീവിവും സേവനവും യോഗത്തിനുള്ള പഠനസഹായി

ജീവിത—സേവന യോഗത്തിനുള്ള പഠനസഹായി, യഹോയുടെ സാക്ഷിളുടെ ആഴ്‌ചതോറുമുള്ള ബൈബിൾവാനാ പരിപാടിക്കും ആഴ്‌ചതോറും നടത്തുന്ന യോഗങ്ങൾക്കും ഉള്ള പട്ടികയും പഠിക്കാനുള്ള വിവരങ്ങളും നൽകുന്നു.

 

കാണേണ്ട വിധം
ഗ്രിഡ്
ലിസ്റ്റ്

2017 ഫെബ്രുവരി 

2016 നവംബര്‍ 

2016 ഒക്ടോബര്‍ 

2016 സെപ്റ്റംബര്‍ 

2016 ആഗസ്റ്റ്