വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

യഹോവയെ പാടിസ്‌തുതിക്കുവിൻ—പുതിയ പാട്ടുകൾ

 ഗീതം 146

നിങ്ങൾ എനിക്കാണു ചെയ്‌തത്‌

നിങ്ങൾ എനിക്കാണു ചെയ്‌തത്‌

ഡൗൺലോഡ്‌:

(മത്തായി 25:34-40)

 1. ക്രിസ്‌തുവിൻ കാന്തയാം അഭിഷിക്തർക്കൊപ്പം

  സേവിച്ചിടുന്നു തൻ വേറെ അജങ്ങൾ.

  തൻ വധുവിരേകും

  പിന്തുണയ്‌ക്കായ്‌

  പ്രതിമേകാൻ യേശു വാഞ്‌ഛിപ്പൂ.

  (കോറസ്‌)

  “അവർക്കാശ്വാത്തിൻ തണലാപ്പോൾ,

  എനിക്കല്ലോ നിങ്ങൾ ചെയ്‌തത്രയും!

  അവർക്കായ്‌ നിങ്ങൾ ചെയ്‌തതെനിക്കല്ലോ!

  അധ്വാനിച്ചതും എനിക്കാല്ലോ!

  നിങ്ങൾ ചെയ്‌തതെല്ലാം എനിക്കാല്ലോ!”

 2. “വിശപ്പും ദാഹവും എന്നിലേറിപ്പോൾ

  വന്നു സാന്ത്വമായ്‌, എൻ മുന്നിൽ നിങ്ങൾ.”

  ‘ഞങ്ങൾ എപ്പോൾ വന്നെന്നു’

  ചോദിക്കും അവർ.

  തന്നുള്ളം അറിയിക്കും രാജനപ്പോൾ.

  (കോറസ്‌)

  “അവർക്കാശ്വാത്തിൻ തണലാപ്പോൾ,

  എനിക്കല്ലോ നിങ്ങൾ ചെയ്‌തത്രയും!

  അവർക്കായ്‌ നിങ്ങൾ ചെയ്‌തതെനിക്കല്ലോ!

  അധ്വാനിച്ചതും എനിക്കാല്ലോ!

  നിങ്ങൾ ചെയ്‌തതെല്ലാം എനിക്കാല്ലോ!”

 3. “പ്രസംഗിച്ചുല്ലോ എനിക്കായി നിങ്ങൾ

  വിശ്വസ്‌തരായെന്‍റെ സോദരൊപ്പം.”

  അരുളും രാജൻ തൻ

  വലത്തുള്ളോരോടായ്‌

  “സ്വന്തമാക്കുവിൻ ഭൂവിൽ നിത്യജീവൻ.”

  (കോറസ്‌)

  “അവർക്കാശ്വാത്തിൻ തണലാപ്പോൾ,

  എനിക്കല്ലോ നിങ്ങൾ ചെയ്‌തത്രയും!

  അവർക്കായ്‌ നിങ്ങൾ ചെയ്‌തതെനിക്കല്ലോ!

  അധ്വാനിച്ചതും എനിക്കാല്ലോ!

  നിങ്ങൾ ചെയ്‌തതെല്ലാം എനിക്കാല്ലോ!”

(സദൃ. 19:17; മത്താ. 10:40-42; 2 തിമൊ. 1:16, 17 എന്നിവയും കാണുക.)