വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

യഹോവയെ പാടിസ്‌തുതിക്കുവിൻ—പുതിയ പാട്ടുകൾ

 ഗീതം 137

ധൈര്യം തരേണമേ

ധൈര്യം തരേണമേ

ഡൗൺലോഡ്‌:

(പ്രവൃത്തികൾ 4:29)

 1. യാഹിന്നെയും രാജ്യത്തെയും

  ഘോഷിച്ചിടുന്നു ഞങ്ങൾ.

  വൈരികളെത്ര ഏറെയായ്‌,

  അപമാനിക്കുന്നോരും.

  എങ്കിലും യാഹേ, ഞങ്ങൾ

  അനുസരിക്കുന്നു നിന്നെ.

  കേഴുന്നു നിന്നാത്മാവിനായി

  കേൾക്കണേ യാഹേ, പ്രാർഥന.

  (കോറസ്‌)

  ഭൂവിലെങ്ങും ഘോഷിക്കാനായ്‌

  ധൈര്യമേകൂ ഞങ്ങൾക്കായ്‌.

  ആത്മാവിനെ നൽകണേ നീ

  ധീരരായി നിന്നിടാൻ.

  അർമ്മഗെദ്ദോൻ ആഗതമായ്‌;

  ധൈര്യമോടെ സാക്ഷ്യമേകാൻ

  ശക്തി നൽകൂ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം,

  യഹോവേ നീ.

 2. ഞങ്ങൾ അതിധീരരല്ല,

  യാഹേ, നീ അതോർക്കുന്നു.

  എങ്കിലും നിൻ പിന്തുണയോ

  വിശ്വസ്‌ത വാക്കല്ലയോ.

  വൈരി തൻ ഭീഷണികൾ

  അറിയണേ നീ യഹോവേ.

  ഞങ്ങൾ നിൻ നാമം ധൈര്യമോടെ

  ഘോഷിക്കാനേകൂ സഹായം.

  (കോറസ്‌)

  ഭൂവിലെങ്ങും ഘോഷിക്കാനായ്‌

  ധൈര്യമേകൂ ഞങ്ങൾക്കായ്‌.

  ആത്മാവിനെ നൽകണേ നീ

  ധീരരായി നിന്നിടാൻ.

  അർമ്മഗെദ്ദോൻ ആഗതമായ്‌;

  ധൈര്യമോടെ സാക്ഷ്യമേകാൻ

  ശക്തി നൽകൂ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം,

  യഹോവേ നീ.

(1 തെസ്സ. 2:2; എബ്രാ. 10:35 കൂടെ കാണുക.)