കാഴ്ചക്കുറവുള്ളവരുടെ സ്ക്രീൻ സെറ്റിങ്ങ്

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

ക്രിസ്‌തീയാരാധനയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഗീതം

യഹോവയാം ദൈവത്തെ സ്‌തുതിക്കുന്നതിനും ആരാധിക്കുന്നതിനും ആയി ഉപയോഗിക്കുന്ന, ഇമ്പമുള്ള ക്രിസ്‌തീയഗാനങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ്‌ ചെയ്യാം. ആലാപനസംഗീതം, ഓർക്കെസ്‌ട്ര സംഗീതം, ഉപകരണസംഗീതം എന്നിവ ലഭ്യമാണ്‌.

 

യഹോവയെ പാടിസ്തുതിക്കുവിന്‍

യഹോവയെ പാടിസ്‌തുതിക്കുവിൻ—ഓര്‍ക്കസ്ട്രയോടുകൂടി

മറ്റുള്ളവ

യഹോവയുടെ കൂട്ടുകാരാകാം (പാട്ടുകള്‍)

Songs from "Sing Out Joyfully" performed by a children’s chorus