വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

ക്രിസ്‌തീയാരാധനയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഗീതം

യഹോവയാം ദൈവത്തെ സ്‌തുതിക്കുന്നതിനും ആരാധിക്കുന്നതിനും ആയി ഉപയോഗിക്കുന്ന, ഇമ്പമുള്ള ക്രിസ്‌തീയഗാനങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ്‌ ചെയ്യാം. ആലാപനസംഗീതം, ഓർക്കെസ്‌ട്ര സംഗീതം, ഉപകരണസംഗീതം എന്നിവ ലഭ്യമാണ്‌.

 

യഹോവയെ സന്തോഷത്തോടെ പാടി സ്‌തുതിക്കുക

യഹോവയെ പാടിസ്തുതിക്കുക

യഹോവയെ പാടിസ്തുതിക്കുവിന്‍

യഹോവയെ പാടിസ്‌തുതിക്കുവിൻ—ഓര്‍ക്കസ്ട്രയോടുകൂടി

മറ്റുള്ളവ

യഹോവയുടെ കൂട്ടുകാരാകാം (പാട്ടുകള്‍)

യഹോവയുടെ കൂട്ടുകാരാകാം—ഞങ്ങളോടൊപ്പം പാടുക