വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

“യഹോവേ, . . . നിന്നിൽ ഞാൻ ആശ്രയിക്കുന്നു”

പലവിധ സമ്മർദങ്ങളുടെ നടുവിലും ഹിസ്‌കിയ, വിശ്വാവും വിശ്വസ്‌തയും കൈവിടാതെ തീരുമാങ്ങളെടുത്തത്‌ എങ്ങനെയെന്നു കാണുക. സ്വന്തം ജനത്തിനു മാത്രമല്ല ഇക്കാലത്ത്‌ യഹോയെ സേവിക്കുന്നവർക്കും ഹിസ്‌കിയ ഒരു ഉജ്ജ്വലമാതൃയായി.