വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

‘നിശ്ചയമായും ദൈവം അവനെ കർത്താവും ക്രിസ്‌തുവും ആക്കിവെച്ചു’

‘നിശ്ചയമായും ദൈവം അവനെ കർത്താവും ക്രിസ്‌തുവും ആക്കിവെച്ചു’ (ഭാഗം 2)

‘നിശ്ചയമായും ദൈവം അവനെ കർത്താവും ക്രിസ്‌തുവും ആക്കിവെച്ചു’ (ഭാഗം 2)

പ്രവചങ്ങൾ നിറവേറിതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും വിശ്വാസം വർധിപ്പിക്കാനും ആത്മീയകാഴ്‌ചപ്പാട്‌ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത്‌ എങ്ങനെയെന്ന് കാണുക.