വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

‘നിശ്ചയമായും ദൈവം അവനെ കർത്താവും ക്രിസ്‌തുവും ആക്കിവെച്ചു’

‘നിശ്ചയമായും ദൈവം അവനെ കർത്താവും ക്രിസ്‌തുവും ആക്കിവെച്ചു’ (ഭാഗം 1)

‘നിശ്ചയമായും ദൈവം അവനെ കർത്താവും ക്രിസ്‌തുവും ആക്കിവെച്ചു’ (ഭാഗം 1)

ദൈവം യേശുവിനെ കർത്താവും ക്രിസ്‌തുവും ആക്കിവെച്ചെന്ന് നിങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത്‌ എന്താണ്‌? അതിനുള്ള ശക്തമായ തെളിവുകൾ പരിശോധിക്കുക.

കൂടുതല്‍ അറിയാന്‍

ബൈബിൾ യഥാർഥത്തിൽ എന്തു പഠിപ്പിക്കുന്നു?

യേശുക്രിസ്‌തു—വാഗ്‌ദത്ത മിശിഹാ

മിശിഹായെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ ബൈബിൾ പ്രവചങ്ങളും യേശുവിൽ നിറവേറി. സകല വിശദാംങ്ങളും അടക്കം ഈ പ്രവചങ്ങൾ എങ്ങനെ നിറവേറി എന്നറിയാൻ ബൈബിൾ വായിച്ചു നോക്കൂ.