കാഴ്ചക്കുറവുള്ളവരുടെ സ്ക്രീൻ സെറ്റിങ്ങ്

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

ബൈബിൾപുസ്‌തത്തിന്‍റെ ആമുഖവീഡിയോകൾ

നെഹമ്യ—ആമുഖം

നെഹമ്യ—ആമുഖം

ബാബിലോണിലെ പ്രവാത്തിനു ശേഷം യരുശലേം പുതുക്കിപ്പണിയുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചരിത്രവിണം ഉൾപ്പെടുന്ന ബൈബിൾപുസ്‌തകമായ നെഹമ്യയെക്കുറിച്ചുള്ള അടിസ്ഥാനവസ്‌തുതകൾ മനസ്സിലാക്കുക.