വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

ബൈബിൾപുസ്‌തത്തിന്‍റെ ആമുഖവീഡിയോകൾ

എസ്ര—ആമുഖം

എസ്ര—ആമുഖം

ബൈബിൾപുസ്‌തമായ എസ്രയെക്കുറിച്ചുള്ള അടിസ്ഥാന വസ്‌തുകൾ പഠിക്കുക. ബാബിലോണിലെ പ്രവാത്തിനു ശേഷമുള്ള യെരുലേമിലെ സത്യാരായുടെ ചരിത്രമാണ്‌ ഇതിലുള്ളത്‌.