കാഴ്ചക്കുറവുള്ളവരുടെ സ്ക്രീൻ സെറ്റിങ്ങ്

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

ബൈബിൾപുസ്‌തത്തിന്‍റെ ആമുഖവീഡിയോകൾ

എസ്ര—ആമുഖം

എസ്ര—ആമുഖം

ബൈബിൾപുസ്‌തമായ എസ്രയെക്കുറിച്ചുള്ള അടിസ്ഥാന വസ്‌തുകൾ പഠിക്കുക. ബാബിലോണിലെ പ്രവാത്തിനു ശേഷമുള്ള യെരുലേമിലെ സത്യാരായുടെ ചരിത്രമാണ്‌ ഇതിലുള്ളത്‌.