വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

ബൈബിൾപുസ്‌തത്തിന്‍റെ ആമുഖവീഡിയോകൾ

എസ്ഥേർ—ആമുഖം

എസ്ഥേർ—ആമുഖം

എസ്ഥേർ പുസ്‌തകത്തിൻറെ പശ്ചാത്തലം, സംഭവങ്ങൾ, അതിൻറെ മൂല്യം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ആകമാവീക്ഷണം നേടുക. എസ്ഥേർ ദൈവത്തിനുവേണ്ടി ധീരമായ നിലപാടു സ്വീകരിച്ചതിനെക്കുറിച്ചാണ്‌ ഈ പുസ്‌തത്തിലുള്ളത്‌.