വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

ബൈബിൾപുസ്‌തത്തിന്‍റെ ആമുഖവീഡിയോകൾ

ഇയ്യോബ്‌—ആമുഖം

ഇയ്യോബ്‌—ആമുഖം

ബൈബിളിലെ ഇയ്യോബ്‌ എന്ന പുസ്‌തത്തിന്‍റെ ഒരു ചെറിയ വിവരണം. അഖിലാണ്ഡമാധികാരം എന്ന വിവാവിത്തെക്കുറിച്ച് ഉൾക്കാഴ്‌ച പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു വിവരണം.