പുരാകാലത്ത്‌ ജീവിച്ചിരുന്ന ഇയ്യോബ്‌ എന്ന മനുഷ്യന്‌ ഒന്നിനു പുറകേ ഒന്നായി ദുരന്തങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടിന്നു. അവ ഇയ്യോബിന്‍റെ വിശ്വസ്‌തയ്‌ക്ക് ഒരു പരിശോയായി. നേഥന്‍റെ കുടുംബം ഇക്കാലത്ത്‌ സമാനമായ പരിശോളെ നേരിടുന്നതു നേരിൽ കാണുക. സമനില വീണ്ടെടുക്കാൻ ഒടുവിൽ അവർക്ക് എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു?