വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

‘കാണാത്തതിനായി പ്രത്യാശിക്കുക’

‘കാണാത്തതിനായി പ്രത്യാശിക്കുക’—ആമുഖം

‘കാണാത്തതിനായി പ്രത്യാശിക്കുക’—ആമുഖം

‘കാണാത്തതിനായി പ്രത്യാശിക്കുക’ എന്നതിന്‍റെ ആമുഖപ്രസ്‌താവനകൾ.