വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

നോഹ—അവൻ ദൈവത്തോടുകൂടെ നടന്നു

വൈത്തോടുകൂടെ നടന്ന വിശ്വസ്‌തനായ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു നോഹ. എന്നാൽ ദൈവം നോഹയിൽ പ്രസാദിച്ചത്‌ എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു? അവന്‌ എന്തു പ്രത്യേകതയാണ്‌ ഉണ്ടായിരുന്നത്‌? അവെന്‍റ പ്രവൃത്തികൾ അവെന്‍റയും കുടുംബത്തിെന്‍റയും നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രയോജനത്തിൽ കലാശിച്ചിരിക്കുന്നത്‌ എങ്ങനെ എന്നു മനസ്സിലാക്കാം.