വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

നമ്മുടെ ആഗോഹോവർഗം

“മുഴുസഹോദരവർഗത്തെയും സ്‌നേഹിക്കുവിൻ” എന്ന ഒരു കല്‌പന ഏതാണ്ട് 2,000 വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ് ക്രിസ്‌ത്യാനികൾക്കു ലഭിച്ചു. യഹോയുടെ സാക്ഷികൾ ഈ കല്‌പന അനുസരിച്ചിരിക്കുന്നത്‌ എങ്ങനെ? അതു നന്നായി ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചിരിക്കുന്ന പിൻവരുന്ന മൂന്നു വിധങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നു: 1) സുവാർത്ത പ്രസംഗിക്കുക, 2) സഹായം ആവശ്യമുള്ളരെ പിന്തുണയ്‌ക്കുക, 3) യഹോയാം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാനായി കൂടിരിക.