വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

വീക്ഷാഗോപുരം  |  നമ്പര്‍  1 2017

 മുഖ്യലേനം | ബൈബിൾവായിൽനിന്ന് പരമാവധി പ്രയോജനം നേടുക!

എങ്ങനെ തുടങ്ങാം?

എങ്ങനെ തുടങ്ങാം?

ബൈബിൾവായന രസകരമാക്കാനും അതിൽനിന്ന് പരമാവധി പ്രയോജനം നേടാനും നിങ്ങൾക്ക് എന്തു ചെയ്യാനാകും? പലരും പരീക്ഷിച്ച് വിജയിച്ച അഞ്ച് മാർഗങ്ങൾ നോക്കാം.

നല്ലൊരു അന്തരീക്ഷം ഒരുക്കുക. സ്വസ്ഥമായ ഒരു ഇടം തിരഞ്ഞെടുക്കുക. വായിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ മുഴുകുന്നതിന്‌ ശ്രദ്ധാശൈല്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക. മതിയായ വെളിച്ചവും ശുദ്ധവായുവും ഉള്ള ഒരിടമാണെങ്കിൽ വായനയിൽനിന്ന് പൂർണപ്രയോജനം നേടാനാകും.

നല്ല ഒരു മനോനിയുണ്ടായിരിക്കുക. ബൈബിൾ നമ്മുടെ സ്വർഗീപിതാവിൽനിന്നുള്ളതാണ്‌. സ്‌നേനിധിളായ മാതാപിതാക്കളിൽനിന്ന് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടേതുപോലുള്ള മനോഭാവം നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അതിൽനിന്ന് പ്രയോജനം നേടാനാകും. എന്നാൽ ബൈബിളിനെക്കുറിച്ച് നിഷേധാത്മമായ എന്തെങ്കിലും ധാരണളുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം മാറ്റിവെച്ചതിനു ശേഷം വായന തുടങ്ങുക, അപ്പോൾ ദൈവത്തിന്‌ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും.—സങ്കീർത്തനം 25:4.

വായിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് പ്രാർഥിക്കുക. ദൈവത്തിന്‍റെ ചിന്തകൾ ബൈബിളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതിനാൽ, അതു മനസ്സിലാക്കാൻ ദൈവത്തിന്‍റെ സഹായം കൂടിയേ തീരൂ എന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ! തന്നോടു ചോദിക്കുന്നവർക്ക് ‘പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ധാരാമായി നൽകും’ എന്നു ദൈവം വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌തിരിക്കുന്നു. (ലൂക്കോസ്‌ 11:13) പരിശുദ്ധാത്മാവിന്‌ ദൈവത്തിന്‍റെ ചിന്താതികൾ ഗ്രഹിക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനാകും. ക്രമേണ “ഗഹനമായ ദൈവകാര്യങ്ങൾപോലും” ഗ്രഹിക്കാൻ അതു നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ പാകപ്പെടുത്തും.—1 കൊരിന്ത്യർ 2:10.

മനസ്സിലാക്കി വായിക്കുക. കേവലം വായിച്ചുതീർക്കുക എന്നതായിരിക്കരുത്‌ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിൽ ചിന്തിക്കുക. പിൻവരുന്നതുപോലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കു സ്വയം ചോദിക്കാം: ‘ഞാൻ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കഥാപാത്രത്തിന്‌ ഏതെല്ലാം ഗുണങ്ങളാണുള്ളത്‌? ഇത്‌ എന്‍റെ ജീവിതത്തെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കണം?’

വ്യക്തമായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ വെക്കുക. ബൈബിളിന്‍റെ വായനയിൽനിന്ന് പ്രയോജനം നേടുന്നതിന്‌, ജീവിതത്തെ പരിപുഷ്ടിപ്പെടുത്തുന്ന എന്തെങ്കിലും കണ്ടെത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിൽ വായിക്കുക. ഉദാഹത്തിന്‌, ‘ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുലായി എനിക്കു പഠിക്കണം, മെച്ചപ്പെട്ട വ്യക്തിയാകണം, ഒരു നല്ല ഭർത്താവോ ഭാര്യയോ ആകണം’ തുടങ്ങിതുപോലുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങൾ. എന്നിട്ട് ആ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സഹായിക്കുന്ന ബൈബിൾഭാഗങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത്‌ വായിക്കുക. *

ഒന്നു തുടങ്ങിക്കിട്ടാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടു പരിഹരിക്കാൻ മേൽപ്പറഞ്ഞ അഞ്ച് നിർദേശങ്ങൾ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുതന്നെ ചെയ്യും. എന്നാൽ വായന അല്‌പംകൂടി രസകരമാക്കുന്നതിനു നിങ്ങൾക്ക് എന്തു ചെയ്യാനാകും? അടുത്ത ലേഖനത്തിൽ ഇതാ ചില നിർദേശങ്ങൾ!

^ ഖ. 8 ഏതു ബൈബിൾഭാങ്ങളായിരിക്കും നിങ്ങളെ സഹായിക്കുക എന്നു തിട്ടപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ യഹോയുടെ സാക്ഷിളോടു ചോദിക്കാൻ മടിക്കേണ്ടതില്ല, നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിന്‌ അവർക്കു സന്തോമേയുള്ളൂ.