വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

വീക്ഷാഗോപുരം  |  നമ്പര്‍  1 2017

ആമുഖം

ആമുഖം

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ്‌?

ബൈബിൾ കാലഹപ്പെട്ടതാണോ? അല്ലെങ്കിൽ അതിന്‌ ഇന്നും മൂല്യമുണ്ടോ? അതെക്കുറിച്ച് ബൈബിൾതന്നെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: “തിരുവെഴുത്തുകൾ മുഴുവൻ ദൈവപ്രചോദിമായി എഴുതിതാണ്‌.” 2 തിമൊഥെയൊസ്‌ 3:16, 17.

ബൈബിളിലെ നിർദേശങ്ങൾ പ്രവർത്തിത്തിൽ കൊണ്ടുരാൻ കഴിയുമെന്നതിന്‍റെ ഉദാഹങ്ങളും ബൈബിൾവായിൽനിന്ന് പരമാവധി പ്രയോജനം നേടാൻ സഹായിക്കുന്ന നിർദേങ്ങളും വീക്ഷാഗോപുത്തിന്‍റെ ഈ പതിപ്പ് വിശേത്‌കരിക്കുന്നു.