വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

വീക്ഷാഗോപുരം  |  നമ്പര്‍  1 2016

ബൈബിൾ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും

ബൈബിൾ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും

ദാരിദ്ര്യം ഇല്ലാത്ത ഒരു ലോകം സാധ്യമോ?

ദാരിദ്ര്യമില്ലാത്ത ഒരു ലോകം ദൈവം എങ്ങനെ കൊണ്ടുരും?—മത്തായി 6:9, 10.

കടുത്ത ദാരിദ്ര്യം, വികലപോഷണം, രോഗം എന്നിവ ദശലക്ഷങ്ങളെ ഓരോ വർഷവും കൊന്നൊടുക്കുന്നു. ലോകത്തിന്‍റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ സമ്പദ്‌സമൃദ്ധിയിലാണെങ്കിലും മനുഷ്യവർഗത്തിന്‍റെ ഭൂരിഭാവും കടുത്ത ദാരിദ്ര്യത്തിലാണ്‌ കഴിയുന്നത്‌. ഇത്‌ ഒരു തുടർക്കയായിരിക്കുമെന്ന് ബൈബിൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.—യോഹന്നാൻ 12:8 വായിക്കുക.

ഒരു ആഗോവൺമെന്‍റിന്‌ മാത്രമേ ദാരിദ്ര്യത്തിന്‌ അറുതിരുത്താനാകൂ. അത്തരം ഒരു ഗവൺമെന്‍റിന്‌ ലോകത്തിലെ വിഭവങ്ങൾ തുല്യമായി വീതിക്കാനും യുദ്ധങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാനും കഴിയും. ദാരിദ്ര്യത്തിന്‍റെ മൂലകാരണം ഇതാണല്ലോ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ലോകവൺമെന്‍റാണ്‌ ദൈവം വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്‌.—ദാനീയേൽ 2:44 വായിക്കുക.

ദാരിദ്ര്യം ആർക്ക് തുടച്ചുനീക്കാനാകും?

മുഴുനുഷ്യവർഗത്തെയും ഭരിക്കാൻ ദൈവം തന്‍റെ പുത്രനായ യേശുവിനെ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. (സങ്കീർത്തനം 2:4-8) യേശു ദരിദ്രരെ വിടുവിക്കുയും അക്രമം, അടിച്ചമർത്തൽ എന്നിവ അവസാനിപ്പിക്കുയും ചെയ്യും.—സങ്കീർത്തനം 72:8, 12-14 വായിക്കുക.

മുൻകൂട്ടിപ്പഞ്ഞിരിക്കുന്ന “സമാധാപ്രഭു” ആയ യേശു, ലോകം മുഴുവൻ സമാധാവും സുരക്ഷിത്വവും സ്ഥാപിക്കും. അന്ന് ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും സ്വന്തമായി ഭവനവും സംതൃപ്‌തിമായ ജോലിയും യഥേഷ്ടം ഭക്ഷണവും ഉണ്ടായിരിക്കും.—യെശയ്യാവു 9:6, 7; 65:21-23 വായിക്കുക. (w15-E 10/01)