മരിച്ചവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യാശയുണ്ടോ?

മരണം നിദ്രപോലെയാണ്‌, കാരണം ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ബോധരഹിതമായ അവസ്ഥയിലാണ്‌ മരിച്ചവർ. എന്നാൽ ജീവന്‍റെ ഉറവായ സ്രഷ്ടാവിന്‌ പുനരുത്ഥാനത്തിലൂടെ മരിച്ചവരെ തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരാനാകും. ഇതിന്‍റെ തെളിവായിട്ടാണ്‌ മരിച്ച ആളുകളെ ജീവനിലേക്ക് ഉയിർപ്പിക്കാൻ ദൈവം യേശുവിനെ അധികാരപ്പെടുത്തിയത്‌.സഭാപ്രസംഗി 9:5; യോന്നാൻ 11:11, 43, 44 വായിക്കുക.

മരണം ഏത്‌ അർഥത്തിലാണ്‌ നിദ്രപോലെ ആയിരിക്കുന്നത്‌?

തന്‍റെ സ്‌മരണയിലുള്ള മരിച്ചവരെ നീതിനിഷ്‌ഠമായ ഒരു പുതിയ ലോകത്തിലേക്ക് ഉയിർപ്പിക്കുമെന്ന് ദൈവം വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌തിരിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്‍റെ ആ നിയമിതസമയംവരെ മരിച്ചവർ ഈ അബോധാവസ്ഥയിൽ തുടരേണ്ടതുണ്ട്. മരിച്ചവരെ തിരികെ ജീവനിലേക്കു കൊണ്ടുവരുന്നതിനായി തന്‍റെ ശക്തി ഉപയോഗിക്കാൻ സർവശക്തനായ ദൈവം അതിയായി വാഞ്‌ഛിക്കുന്നു.ഇയ്യോബ്‌ 14:14, 15 വായിക്കുക.

പുനരുത്ഥാനം എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കും?

തങ്ങളെത്തന്നെയും തങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെയും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിലായിരിക്കും ദൈവം ആളുകളെ പുനരുത്ഥാനപ്പെടുത്തുന്നത്‌. ഒരു മനുഷ്യന്‍റെ ശരീരം ജീർണിച്ചുപോകുമെങ്കിലും അതേ വ്യക്തിയെ ഒരു പുതുശരീത്തോടെ ഉയിർപ്പിക്കാൻ ദൈവത്തിനാകും.1 കൊരിന്ത്യർ 15:35, 38 വായിക്കുക.

കുറച്ചു പേർ മാത്രമായിരിക്കും സ്വർഗീയജീവനിലേക്ക് ഉയിർപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്‌. (വെളിപാട്‌ 20:6) ഭൂരിപക്ഷം ആളുളും ജീവനിലേക്കു തിരിച്ചുവരുന്നത്‌ ഭൂമിയിലെ പുനഃസ്ഥിതീകരിക്കപ്പെട്ട പറുദീസയിലേക്കായിരിക്കും. നിത്യം ജീവിക്കാനുള്ള പ്രത്യാശ സഹിതം ജീവിതത്തിന്‍റെ ഒരു പുതിയ അധ്യായം അവർക്കു തുറന്ന് കിട്ടും.സങ്കീർത്തനം 37:29; പ്രവൃത്തികൾ 24:15 വായിക്കുക. (w13-E 10/01)