വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

വീക്ഷാഗോപുരം 2014 ജനുവരി 

ബൈബിൾ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും

ബൈബിൾ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും

മരിച്ചവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യാശയുണ്ടോ?

മരണം നിദ്രപോലെയാണ്‌, കാരണം ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ബോധരഹിതമായ അവസ്ഥയിലാണ്‌ മരിച്ചവർ. എന്നാൽ ജീവന്‍റെ ഉറവായ സ്രഷ്ടാവിന്‌ പുനരുത്ഥാനത്തിലൂടെ മരിച്ചവരെ തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരാനാകും. ഇതിന്‍റെ തെളിവായിട്ടാണ്‌ മരിച്ച ആളുകളെ ജീവനിലേക്ക് ഉയിർപ്പിക്കാൻ ദൈവം യേശുവിനെ അധികാരപ്പെടുത്തിയത്‌.സഭാപ്രസംഗി 9:5; യോന്നാൻ 11:11, 43, 44 വായിക്കുക.

മരണം ഏത്‌ അർഥത്തിലാണ്‌ നിദ്രപോലെ ആയിരിക്കുന്നത്‌?

തന്‍റെ സ്‌മരണയിലുള്ള മരിച്ചവരെ നീതിനിഷ്‌ഠമായ ഒരു പുതിയ ലോകത്തിലേക്ക് ഉയിർപ്പിക്കുമെന്ന് ദൈവം വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌തിരിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്‍റെ ആ നിയമിതസമയംവരെ മരിച്ചവർ ഈ അബോധാവസ്ഥയിൽ തുടരേണ്ടതുണ്ട്. മരിച്ചവരെ തിരികെ ജീവനിലേക്കു കൊണ്ടുവരുന്നതിനായി തന്‍റെ ശക്തി ഉപയോഗിക്കാൻ സർവശക്തനായ ദൈവം അതിയായി വാഞ്‌ഛിക്കുന്നു.ഇയ്യോബ്‌ 14:14, 15 വായിക്കുക.

പുനരുത്ഥാനം എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കും?

തങ്ങളെത്തന്നെയും തങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെയും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിലായിരിക്കും ദൈവം ആളുകളെ പുനരുത്ഥാനപ്പെടുത്തുന്നത്‌. ഒരു മനുഷ്യന്‍റെ ശരീരം ജീർണിച്ചുപോകുമെങ്കിലും അതേ വ്യക്തിയെ ഒരു പുതുശരീത്തോടെ ഉയിർപ്പിക്കാൻ ദൈവത്തിനാകും.1 കൊരിന്ത്യർ 15:35, 38 വായിക്കുക.

കുറച്ചു പേർ മാത്രമായിരിക്കും സ്വർഗീയജീവനിലേക്ക് ഉയിർപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്‌. (വെളിപാട്‌ 20:6) ഭൂരിപക്ഷം ആളുളും ജീവനിലേക്കു തിരിച്ചുവരുന്നത്‌ ഭൂമിയിലെ പുനഃസ്ഥിതീകരിക്കപ്പെട്ട പറുദീസയിലേക്കായിരിക്കും. നിത്യം ജീവിക്കാനുള്ള പ്രത്യാശ സഹിതം ജീവിതത്തിന്‍റെ ഒരു പുതിയ അധ്യായം അവർക്കു തുറന്ന് കിട്ടും.സങ്കീർത്തനം 37:29; പ്രവൃത്തികൾ 24:15 വായിക്കുക. (w13-E 10/01)

കൂടുതല്‍ അറിയാന്‍

ബൈബിൾ യഥാർഥത്തിൽ എന്തു പഠിപ്പിക്കുന്നു?

മരിച്ചവർ എവിടെ?

മനുഷ്യൻ മരിക്കുന്നത്‌ എന്തുകൊണ്ട്, മരിച്ചവർ എവിടെയാണ്‌? ബൈബിളിനു പറയാനുള്ളത്‌ അറിയാൻ വായിച്ചുനോക്കൂ.

ബൈബിൾ യഥാർഥത്തിൽ എന്തു പഠിപ്പിക്കുന്നു?

നിങ്ങളുടെ മരിച്ചുപോയ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് യഥാർഥ പ്രത്യാശ

നിങ്ങൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ആരെയെങ്കിലും മരണത്തിൽ നഷ്ടമായിട്ടുണ്ടോ? അവരെ വീണ്ടും കാണാൻ സാധിക്കുമോ? പുനരുത്ഥാത്തെക്കുറിച്ചു ബൈബിൾ പറയുന്നത്‌ വായിച്ചുനോക്കൂ..