കാഴ്ചക്കുറവുള്ളവരുടെ സ്ക്രീൻ സെറ്റിങ്ങ്

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

വീക്ഷാഗോപുരം (പഠനപ്പതിപ്പ്) 2015 ഒക്ടോബര്‍ 

“ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ ആദരിക്കുവിൻ”

“ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ ആദരിക്കുവിൻ”

ഭരണസംഘം, വിവിധ കമ്മിറ്റിളുടെ ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കാൻ സഹായത്തിനായി പരിചമ്പന്നരായ, പക്വതയുള്ള ക്രിസ്‌തീമൂപ്പന്മാരെ 1992 മുതൽ നിയമിച്ചുരുന്നു. * ‘വേറെ ആടുകളിൽപ്പെട്ട’ ഈ സഹായികൾ ഭരണസംത്തിന്‌ വിലയേറിയ പിന്തുയാണ്‌ നൽകുന്നത്‌. (യോഹ. 10:16) അവർ തങ്ങളെ നിയമിച്ചിരിക്കുന്ന കമ്മിറ്റിളുടെ ആഴ്‌ചതോറുമുള്ള യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു. അവർ യോഗത്തിന്‌ ആവശ്യമായ പശ്ചാത്തവിരങ്ങൾ നൽകുയും അഭിപ്രായങ്ങൾ മുന്നോട്ടുവെക്കുയും ചെയ്യുന്നു. ഈ സഹായികൾ കമ്മിറ്റിയുടെ നിർദേശങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുയും തങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഏതൊരു നിയമവും നിറവേറ്റുയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ അന്തിമതീരുമാമെടുക്കുന്നത്‌ ഭരണസംമായിരിക്കും. സഹായിളായ ഇവർ പ്രത്യേക-അന്താരാഷ്‌ട്ര കൺവെൻനുളിൽ ഭരണസംഘാംങ്ങളോടൊപ്പം പോകാറുണ്ട്. കൂടാതെ, ലോകാസ്ഥാപ്രതിനിധിളെന്ന നിലയിൽ ബ്രാഞ്ചോഫീസുകൾ സന്ദർശിക്കാനുള്ള നിയമവും ഇവർക്ക് നൽകാറുണ്ട്.

ഈ ക്രമീരണം നിലവിൽവന്ന അന്നുമുതൽ സഹായിയായി സേവിക്കുന്ന ഒരു സഹോദരൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: “എന്‍റെ നിയമിത ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ ഞാൻ നിറവേറ്റുമ്പോൾ ഭരണസംത്തിന്‌ ആത്മീയകാര്യങ്ങളിൽ പൂർണമായി ശ്രദ്ധകേന്ദ്രീരിക്കാൻ കഴിയും.” സഹായിയെന്ന നിലയിൽ രണ്ടു പതിറ്റാണ്ടുകാലത്തെ സേവനത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞുനോക്കിക്കൊണ്ട് മറ്റൊരു സഹോദരൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു: “എനിക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നതിനെക്കാളും അപ്പുറമുള്ള ഒരു പദവിയായിരുന്നു അത്‌!”

ഭരണസംഘം ഈ സഹായിളിൽ വളരെധികം വിശ്വാസം അർപ്പിക്കുന്നു. കഠിനാധ്വാനിളും വിശ്വസ്‌തരുമായ ഈ സഹോരങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്ന നല്ല വേലയെ വിലമതിക്കുയും ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ‘ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ ആദരിക്കാം.’—ഫിലി. 2:29.

^ ഖ. 2 ഭരണസംഘത്തിന്‍റെ ആറു കമ്മിറ്റികൾ വഹിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഹ്രസ്വവിത്തിനായി “ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് സമഗ്രസാക്ഷ്യം” നൽകുക! എന്ന പുസ്‌തത്തിന്‍റെ 14-‍ാ‍ം അധ്യായത്തിലെ “ഇന്ന് ഭരണസംഘം സംഘടിതമായിരിക്കുന്ന വിധം” എന്ന ചതുരം കാണുക.