വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക മലയാളം

യോഹന്നയിൽനിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് പഠിക്കാം?

യോഹന്നയിൽനിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് പഠിക്കാം?

യേശുവിന്‌ 12 അപ്പൊസ്‌തന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് മിക്കവർക്കും അറിയാം. എന്നാൽ യേശുവിനോട്‌ അടുത്ത്‌ സഹവസിച്ചിരുന്ന ശിഷ്യരുടെ കൂട്ടത്തിൽ സ്‌ത്രീളുമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന വിവരം പലരും അറിയാൻ ഇടയില്ല. ആ സ്‌ത്രീളിൽ ഒരാളായിരുന്നു യോഹന്ന.—മത്താ. 27:55; ലൂക്കോ. 8:3.

യേശുവിന്‍റെ ശുശ്രൂയിൽ യോഹന്നയുടെ പങ്ക് എന്തായിരുന്നു, അവളുടെ മാതൃയിൽനിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് പഠിക്കാം?

യോഹന്ന ആരായിരുന്നു?

“ഹെരോദാവിന്‍റെ കാര്യവിചാനായ കൂസയുടെ ഭാര്യ”യായിരുന്നു യോഹന്ന. ഹെരോദ്‌ അന്തിപ്പാസിന്‍റെ വീട്ടുകാര്യങ്ങളുടെ മേൽനോട്ടം വഹിച്ചിരുന്നത്‌ കൂസ ആയിരുന്നിരിക്കാം. യേശു സുഖപ്പെടുത്തിയ അനേകം സ്‌ത്രീളിൽ ഒരാളായിരുന്നു യോഹന്ന. മറ്റ്‌ സ്‌ത്രീളോടൊപ്പം യോഹന്നയും യേശുവിന്‍റെയും അപ്പൊസ്‌തന്മാരുടെയും കൂടെ സഞ്ചരിച്ചിരുന്നു.—ലൂക്കോ. 8:1-3.

സ്‌ത്രീകൾ തങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കല്ലാത്ത പുരുന്മാരോട്‌ ഇടപഴരുതെന്നാണ്‌ യഹൂദ റബ്ബിമാർ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത്‌. പുരുന്മാരുടെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന കാര്യം പറയാനുമില്ല! യഹൂദ പുരുന്മാർ സ്‌ത്രീളോട്‌ വളരെ കുറച്ചുമാത്രമേ സംസാരിക്കാൻ പാടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അത്തരം പാരമ്പര്യങ്ങളൊന്നും വകവെക്കാതെ, യേശു യോഹന്നയെയും വിശ്വാമുള്ള മറ്റ്‌ സ്‌ത്രീളെയും തന്‍റെ കൂട്ടത്തോടൊപ്പം ചേരാൻ അനുവദിച്ചു.

യേശുവിനോടും അപ്പൊസ്‌തന്മാരോടും ഒപ്പം സഹവസിക്കുന്നതിലൂടെ സമൂഹത്തിന്‍റെ അംഗീകാരം നഷ്ടമാകുമെന്ന അപകടസാധ്യത യോഹന്ന നേരിട്ടു. യേശുവിനെ അനുഗമിച്ചരെല്ലാം തങ്ങളുടെ അനുദിജീവിത്തിൽ പൊരുത്തപ്പെടുത്തലുകൾ വരുത്താൻ തയ്യാറാമായിരുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള തന്‍റെ അനുഗാമിളെക്കുറിച്ചാണ്‌ യേശു, “ദൈവത്തിന്‍റെ വചനം കേട്ട് അതനുരിക്കുന്ന ഇവരത്രേ എന്‍റെ അമ്മയും എന്‍റെ സഹോന്മാരും” എന്നു പറഞ്ഞത്‌. (ലൂക്കോ. 8:19-21; 18:28-30) തന്നെ അനുഗമിക്കാൻവേണ്ടി ത്യാഗങ്ങൾ ചെയ്യുന്നരോട്‌ യേശുവിന്‌ ഇത്രത്തോളം അടുപ്പം തോന്നുന്നു എന്ന് അറിയുന്നത്‌ നിങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിരാക്കുന്നില്ലേ?

അവൾ തന്‍റെ സ്വത്തുക്കൾകൊണ്ട് ശുശ്രൂഷിച്ചു

യോഹന്നയും മറ്റ്‌ പല സ്‌ത്രീളും യേശുവിനെയും 12 അപ്പൊസ്‌തന്മാരെയും “തങ്ങളുടെ സ്വത്തുക്കൾകൊണ്ട്” ശുശ്രൂഷിച്ചു. (ലൂക്കോ. 8:3) “സ്‌ത്രീകൾ പാചകം ചെയ്‌തതായോ പാത്രങ്ങൾ കഴുകിതായോ വസ്‌ത്രങ്ങൾ കേടുപോക്കിതായോ അല്ല ലൂക്കോസ്‌ തന്‍റെ വായനക്കാരോട്‌ പറയുന്നത്‌. ഒരുപക്ഷെ, അവർ അങ്ങനെ ചെയ്‌തിരിക്കാം. . . . എന്നാൽ ലൂക്കോസ്‌ പറയുന്നത്‌ അതല്ല” എന്ന് ഒരു എഴുത്തുകാരൻ പറയുന്നു. സ്‌ത്രീകൾ തങ്ങളുടെ പണവും വസ്‌തുളും കൂട്ടാളികൾക്കുവേണ്ടി നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നത്‌ വ്യക്തമാണ്‌.

യേശുവോ അപ്പൊസ്‌തന്മാരോ തങ്ങളുടെ പ്രസംര്യങ്ങൾക്കിയിൽ വരുമാനം കിട്ടുന്ന ജോലിളൊന്നും ചെയ്‌തിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് 20 പേരോളം വരുമായിരുന്ന ആ കൂട്ടത്തിന്‍റെ ഭക്ഷണത്തിനും മറ്റ്‌ ആവശ്യങ്ങൾക്കും സാധ്യനുരിച്ച് അവർക്ക് മാർഗമൊന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല.  അവർക്ക് പലപ്പോഴും ആതിഥ്യം ലഭിച്ചിരുന്നെങ്കിലും എല്ലായ്‌പോഴും അവർ അതിൽ ആശ്രയിച്ചില്ല. യേശുവിന്‍റെയും അപ്പൊസ്‌തന്മാരുടെയും പക്കൽ ഒരു “പണപ്പെട്ടി”യുണ്ടായിരുന്നു എന്ന വസ്‌തുയിൽനിന്ന് ഇത്‌ മനസ്സിലാക്കാം. (യോഹ. 12:6; 13:28, 29) ചെലവുകൾ വഹിക്കാനായി യോഹന്നയും മറ്റ്‌ സ്‌ത്രീളും സംഭാവന നൽകിയിട്ടുണ്ടാകണം.

യഹൂദ സ്‌ത്രീകൾക്ക് ആസ്‌തിളൊന്നുമില്ലായിരുന്നു എന്ന് ചിലർ തടസ്സവാദം ഉന്നയിച്ചേക്കാം. എന്നിരുന്നാലും അക്കാലത്തെ ചില എഴുത്തുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നനുരിച്ച് ഒരു യഹൂദ സ്‌ത്രീക്ക് പിൻവരുന്ന വിധങ്ങളിൽ ആസ്‌തികൾ ഉണ്ടായിരുന്നേക്കാം. (1) ആൺമക്കളില്ലാതെ മരിക്കുന്ന പിതാവിൽനിന്ന് ലഭിക്കുന്ന അവകാശം, (2) അവൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന കുടുംസ്വത്ത്‌, (3) വിവാമോചനം നടക്കുന്ന കേസുളിൽ കരാർ പ്രകാരം ലഭിക്കുന്ന പണം, (4) മരണമടഞ്ഞ ഭർത്താവിന്‍റെ സ്വത്തുക്കളിൽനിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഉപജീച്ചെലവ്‌, (5) വ്യക്തിമായ സമ്പാദ്യം.

തങ്ങളുടെ കഴിവനുരിച്ച് യേശുവിന്‍റെ ശിഷ്യന്മാർ സംഭാവന ചെയ്‌തിരുന്നു എന്നത്‌ തർക്കമറ്റ സംഗതിയാണ്‌. യേശുവിന്‍റെ കൂടെയുണ്ടായിരുന്നരിൽ ധനികരായ സ്‌ത്രീളും ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം. യോഹന്ന, ഹോരോദാവിന്‍റെ കാര്യസ്ഥന്‍റെ ഭാര്യയായിരുന്നതുകൊണ്ട് അവൾക്ക് നല്ല സാമ്പത്തിശേഷിയുണ്ടായിരുന്നെന്ന് ചിലർ നിഗമനം ചെയ്യുന്നു. അവളെപ്പോലെയുള്ള ഒരാളായിരിക്കാം യേശു ധരിച്ചിരുന്ന വില കൂടിയ വസ്‌ത്രം നൽകിയത്‌. ഇത്തരം വസ്‌ത്രം “മീൻപിടുത്തക്കാരുടെ ഭാര്യമാർക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്ത” ഒന്നായിരുന്നു എന്നാണ്‌ ഒരു എഴുത്തുകാരൻ അഭിപ്രാപ്പെടുന്നത്‌.—യോഹ. 19:23, 24.

യോഹന്ന സംഭായായി പണം നൽകിയോ എന്ന് തിരുവെഴുത്തുകൾ വ്യക്തമായി പറയുന്നില്ല. എങ്കിലും തന്നെക്കൊണ്ടാകുന്നത്‌ അവൾ ചെയ്‌തു. ഇത്‌ നമുക്ക് ഒരു നല്ല പാഠം നൽകുന്നു. രാജ്യതാത്‌പര്യങ്ങളെ ഉന്നമിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു, എന്ത് കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ളത്‌ നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ്‌. നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത്‌ സന്തോത്തോടെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, അതാണ്‌ ദൈവം നോക്കുന്നത്‌.—മത്താ. 6:33; മർക്കോ. 14:8; 2 കൊരി. 9:7.

യേശുവിന്‍റെ മരണസത്തും തുടർന്നും. . .

യേശുവിനെ വധിച്ച സമയത്ത്‌, “അവൻ ഗലീലയിലായിരുന്നപ്പോൾ അവനെ അനുഗമിക്കുയും ശുശ്രൂഷിക്കുയും ചെയ്‌ത” മറ്റ്‌ സ്‌ത്രീളോടൊപ്പം യോഹന്നയും ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം. “അവനോടൊപ്പം യെരുലേമിലേക്കു വന്ന മറ്റു പല സ്‌ത്രീളും അവിടെയുണ്ടായിരുന്നു.” (മർക്കോ. 15:41) യേശുവിന്‍റെ ശരീരം അടക്കാനായി സ്‌തംത്തിൽനിന്ന് ഇറക്കിപ്പോൾ “ഗലീലയിൽനിന്ന് യേശുവിനോടുകൂടെ വന്നിരുന്ന സ്‌ത്രീളും ഒപ്പം ചെന്ന് കല്ലറയും അതിൽ അവന്‍റെ ശരീരം വെച്ചതും കണ്ടു. പിന്നെ അവർ സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളും പരിമതൈങ്ങളും ഒരുക്കാനായി മടങ്ങിപ്പോയി.” ശബത്തിന്‌ ശേഷം ഈ സ്‌ത്രീകൾ മടങ്ങിരിയും യേശുവിന്‍റെ പുനരുത്ഥാത്തെക്കുറിച്ച് അറിയിച്ച ദൂതന്മാരെ കാണുയും ചെയ്‌തു. “മഗ്‌ദലന മറിയ, യോഹന്ന, യാക്കോബിന്‍റെ അമ്മയായ മറിയ” എന്നിവരാണ്‌ ആ സ്‌ത്രീളെന്ന് ലൂക്കോസ്‌ തിരിച്ചറിയിക്കുന്നു.—ലൂക്കോ. 23:55–24:10.

യോഹന്നയും വിശ്വാസം പ്രകടമാക്കിയ മറ്റ്‌ സ്‌ത്രീളും കർത്താവിനുവേണ്ടി അവരെക്കൊണ്ട് ആകുന്നതെല്ലാം ചെയ്‌തു

എ.ഡി. 33-ലെ പെന്തെക്കൊസ്‌തിൽ യെരുലേമിൽ കൂടിവന്ന യേശുവിന്‍റെ അമ്മയും സഹോന്മാരും ഉൾപ്പെട്ട ശിഷ്യരുടെ കൂടെ സാധ്യനുരിച്ച് യോഹന്നയുമുണ്ടായിരുന്നു. (പ്രവൃ. 1:12-14) കൊട്ടാവുമായി യോഹന്നയ്‌ക്ക് ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ഹെരോദ്‌ അന്തിപ്പാസിനെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തിമായ വിവരങ്ങൾ ലൂക്കോസിന്‌ കിട്ടിയത്‌ അവളിൽ നിന്നായിരിക്കാം, വിശേഷിച്ചും യോഹന്നയെ പേരെടുത്ത്‌ പരാമർശിക്കുന്ന സുവിശേഷ എഴുത്തുകാരൻ ലൂക്കോസ്‌ മാത്രമാതുകൊണ്ട്.—ലൂക്കോ. 8:3; 9:7-9; 23:8-12; 24:10.

യോഹന്നയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണം നമ്മളെ ചിന്തോദ്ദീമായ ചില പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അവൾക്ക് സാധ്യമായ ഏറ്റവും മെച്ചമായ വിധത്തിൽ അവൾ യേശുവിനെ സേവിച്ചു. അവളുടെ ആസ്‌തികൾ യേശുവിന്‍റെയും 12 അപ്പൊസ്‌തന്മാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ശിഷ്യന്മാരുടെയും പ്രസംര്യത്തിന്‌ ഉപകരിച്ചതിൽ അവൾക്ക് സന്തോഷം തോന്നിയിരിക്കണം. യോഹന്ന യേശുവിനെ ശുശ്രൂഷിക്കുയും പ്രതികൂസാര്യങ്ങളിൽ അവനോട്‌ വിശ്വസ്‌തയായിരിക്കുയും ചെയ്‌തു. ക്രിസ്‌തീസ്‌ത്രീകൾക്ക് അനുകരിക്കാനാകുന്ന എത്ര നല്ല മനോഭാവം!