വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

വീക്ഷാഗോപുരം (പഠനപ്പതിപ്പ്)  |  2014 ഡിസംബര്‍ 

നിങ്ങൾ ‘അർഥം ഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ?’

നിങ്ങൾ ‘അർഥം ഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ?’

“പിന്നെ അവൻ തിരുവെഴുത്തുളുടെ അർഥം ഗ്രഹിക്കേണ്ടതിന്‌ അവരുടെ മനസ്സുകൾ തുറന്നു.”—ലൂക്കോ. 24:45.

1, 2. ഉയിർപ്പിക്കപ്പെട്ട ദിവസംന്നെ യേശു ശിഷ്യന്മാരെ ബലപ്പെടുത്തിയത്‌ എങ്ങനെ?

യേശു അന്ന് ഉയിർപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ആ വിവരം അറിയാതെ രണ്ടു ശിഷ്യന്മാർ യെരുലേമിൽനിന്ന് ഏകദേശം 11 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഒരു ഗ്രാമത്തിലേക്ക് നടന്നുപോകുയാണ്‌. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങൾ നിമിത്തം അവർ അതീവദുഃഖിരാണ്‌. പെട്ടെന്ന്, യേശു പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് അവരോടൊപ്പം നടക്കാൻ തുടങ്ങി. ആ ശിഷ്യന്മാരെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ അവനു കഴിഞ്ഞു. എങ്ങനെ? “അവൻ മോശ തുടങ്ങി സകല പ്രവാന്മാരും തിരുവെഴുത്തുളിൽ തന്നെക്കുറിച്ചു പറഞ്ഞിരുന്നതൊക്കയും അവർക്കു വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊടുത്തു.” (ലൂക്കോ. 24:13-15, 27) യേശു “തിരുവെഴുത്തുകൾ” വ്യക്തമായി ‘വിശദീരിച്ചതു’ നിമിത്തം, അവരുടെ ഹൃദയം ജ്വലിക്കാൻ തുടങ്ങി.—ലൂക്കോ. 24:32.

2 അന്നു വൈകുന്നേരംന്നെ ആ രണ്ടു ശിഷ്യന്മാർ യെരൂലേമിലേക്കു മടങ്ങി. അപ്പൊസ്‌തന്മാരെ കണ്ട് അവർ തങ്ങൾക്കുണ്ടായ അനുഭവം വിവരിച്ചു. അവർ സംസാരിച്ചിരിക്കെ യേശു അവരുടെ മധ്യേ പ്രത്യക്ഷനായി. അതു കണ്ട് അപ്പൊസ്‌തന്മാർ ഭയപരരായി. അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ സംശയങ്ങൾ ഉയർന്നു. യേശു എങ്ങനെയാണ്‌ അവരെ ബലപ്പെടുത്തിയത്‌? “അവൻ തിരുവെഴുത്തുളുടെ അർഥം ഗ്രഹിക്കേണ്ടതിന്‌ അവരുടെ മനസ്സുകൾ തുറന്നു” എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു.—ലൂക്കോ. 24:45.

3. ശുശ്രൂയിൽ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം നിരുത്സാങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം, എന്നാൽ സന്തോഷം നിലനിറുത്താൻ നമ്മെ എന്തു സഹായിക്കും?

3 ആ ശിഷ്യന്മാരെപ്പോലെ ചില അവസരങ്ങളിൽ നമ്മുടെയും മനസ്സിടിഞ്ഞുപോയേക്കാം. കർത്താവിന്‍റെ വേലയിൽ തിരക്കോടെ ഏർപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും നല്ല ഫലം നാം കാണുന്നില്ലാത്തതിനാൽ ഒരുപക്ഷേ  നാം നിരുത്സാഹിരായേക്കാം. (1 കൊരി. 15:58) ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ബൈബിൾവിദ്യാർഥികൾ, വേണ്ട പുരോതി വരുത്തുന്നില്ലെന്ന് നമുക്കു തോന്നിയേക്കാം. അവരിൽ ചിലർ യഹോയെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോയെന്നുപോലും വരാം. എന്നാൽ, ശുശ്രൂയെ സമനിയോടെ വീക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് എന്തു ചെയ്യാൻ കഴിയും? തിരുവെഴുത്തുളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന യേശുവിന്‍റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുടെ അർഥം നന്നായി ഗ്രഹിക്കുന്നത്‌ ഇക്കാര്യത്തിൽ നമ്മെ സഹായിക്കും. അത്തരത്തിലുള്ള മൂന്ന് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളും അവ നൽകുന്ന പാഠങ്ങളും നമുക്ക് പരിചിന്തിക്കാം.

ഉറങ്ങുന്ന വിതക്കാന്‍റെ ദൃഷ്ടാന്തം

4. എന്താണ്‌ ഉറങ്ങുന്ന വിതക്കാനെക്കുറിച്ചുള്ള യേശുവിന്‍റെ ദൃഷ്ടാന്തത്തിന്‍റെ അർഥം?

4 മർക്കോസ്‌ 4:26-29 വായിക്കുക. എന്താണ്‌ ഉറങ്ങുന്ന വിതക്കാനെക്കുറിച്ചുള്ള യേശുവിന്‍റെ ദൃഷ്ടാന്തത്തിന്‍റെ അർഥം? ദൃഷ്ടാന്തത്തിലെ മനുഷ്യൻ ദൈവരാജ്യ സുവിശേരിൽ ഓരോരുത്തരെയും കുറിക്കുന്നു. ആത്മാർഥഹൃരോട്‌ ഘോഷിക്കുന്ന രാജ്യന്ദേമാണ്‌ വിത്ത്‌. വിതക്കാരൻ എല്ലാവരെയുംപോലെ “രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങുന്നു; നേരം പുലരുമ്പോൾ ഉണരുന്നു.” അങ്ങനെ ദിവസങ്ങൾ ഒന്നൊന്നായി മുന്നോട്ടുനീങ്ങുന്നു. വിത മുതൽ കൊയ്‌ത്തുരെയുള്ള ഒരു കാലയവിലാണ്‌ വളർച്ച നടക്കുന്നത്‌. ആ കാലയവിൽ ‘വിത്ത്‌ മുളച്ച് വളർന്നു’ വലുതാകുന്നു. ഈ വളർച്ച ക്രമേണ ഘട്ടംഘട്ടമായി “സ്വയം” നടക്കുന്നതാണ്‌. സമാനമായി ആത്മീയളർച്ചയും ക്രമേണ ഘട്ടംഘട്ടമായാണ്‌ നടക്കുന്നത്‌. ആത്മീയമായി പുരോതി പ്രാപിക്കുന്ന ഒരാൾ ഒരു ഘട്ടമെത്തുമ്പോൾ ദൈവത്തെ സേവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കും. അങ്ങനെ ആ വ്യക്തി ജീവിതം യഹോയ്‌ക്ക് സമർപ്പിച്ച് സ്‌നാമേൽക്കുമ്പോൾ അയാൾ ഫലം വിളയിക്കുയായി.

5. എന്തിനാണ്‌ യേശു ഉറങ്ങുന്ന വിതക്കാന്‍റെ ദൃഷ്ടാന്തം ഉപയോഗിച്ചത്‌?

5 എന്തുകൊണ്ടാണ്‌ യേശു ഈ ദൃഷ്ടാന്തം ഉപയോഗിച്ചത്‌? “നിത്യജീനുവേണ്ട ഹൃദയനില”യുള്ളവരുടെ ഉള്ളിൽ സത്യം വളരാൻ ഇടയാക്കുന്നത്‌ യഹോയാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ യേശു നമ്മെ സഹായിക്കുയാണ്‌. (പ്രവൃ.13:48; 1 കൊരി. 3:7) നാം നടുകയും നനയ്‌ക്കുയും ചെയ്യുന്നു എന്നത്‌ ശരിയാണ്‌. എന്നാൽ വളർച്ചയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്‌ നമ്മളല്ല. അതായത്‌ സമ്മർദം ചെലുത്തി വളർച്ചയുവാക്കാനോ അത്‌ വേഗത്തിലാക്കാനോ നമുക്കാവില്ല. ദൃഷ്ടാന്തത്തിലെ മനുഷ്യനെപ്പോലെ, വളർച്ച നടക്കുന്നത്‌ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ലെന്നുള്ളതാണ്‌ വാസ്‌തവം. നിത്യജീവിത്തിലെ കാര്യാദിളുമായി നാം മുമ്പോട്ടു പോകുമ്പോൾ അത്‌ മിക്കപ്പോഴും നമ്മുടെ കണ്ണിൽപ്പെടാതെ പോകുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, കാലാന്തത്തിൽ രാജ്യവിത്ത്‌ ഫലം വിളയിച്ചേക്കാം. അങ്ങനെ പുതുശിഷ്യൻ നമ്മോടൊപ്പം കൊയ്‌ത്തുവേയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു.—യോഹ. 4:36-38.

6. ആത്മീയ വളർച്ചയെക്കുറിച്ച് നാം എന്ത് തിരിച്ചറിയുയും അംഗീരിക്കുയും വേണം?

6 ഈ ദൃഷ്ടാന്തത്തിൽനിന്ന് നമുക്ക് എന്താണ്‌ പഠിക്കാനുള്ളത്‌? ഒന്നാമതായി, ബൈബിൾ വിദ്യാർഥിയുടെ ഉള്ളിൽനക്കുന്ന ആത്മീയളർച്ചയിൽ നമുക്ക് യാതൊരു നിയന്ത്രവും ഇല്ലെന്ന് നാം അംഗീരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സ്‌നാപ്പെടാനായി നിർബന്ധിക്കാനോ സമ്മർദം ചെലുത്താനോ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നിയേക്കാം. എന്നാൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ എളിമ നമ്മെ സഹായിക്കും. വിദ്യാർഥിയെ സഹായിക്കാനും പിന്തുയ്‌ക്കാനും നമ്മാലാകുന്നതെല്ലാം നാം ചെയ്യും. പക്ഷേ സമർപ്പണം നടത്താനുള്ള തീരുമാനം ഒടുവിൽ എടുക്കേണ്ടത്‌ വിദ്യാർഥിയാണെന്ന് താഴ്‌മയോടെ നാം അംഗീരിക്കുന്നു. ദൈവത്തോടുള്ള സ്‌നേത്താൽ പ്രേരിമായ ഹൃദയത്തിൽനിന്ന് മുളപൊട്ടേണ്ട ഒന്നാണ്‌ സമർപ്പണം. അതിൽ കുറഞ്ഞതൊന്നും യഹോയ്‌ക്ക് സ്വീകാര്യമായിരിക്കില്ല.—സങ്കീ. 51:12; 54:6; 110:3.

7, 8. (എ) ഉറങ്ങുന്ന വിതക്കാനെക്കുറിച്ചുള്ള യേശുവിന്‍റെ ദൃഷ്ടാന്തം മറ്റെന്തെല്ലാം പാഠങ്ങൾ നമുക്കു തരുന്നു? ഒരു ഉദാഹണം പറയുക. (ബി) ഇത്‌ യഹോയെയും യേശുവിനെയും കുറിച്ച് നമ്മെ എന്തു പഠിപ്പിക്കുന്നു?

7 രണ്ടാമതായി, നമ്മുടെ വേല ആദ്യമൊന്നും ഫലം കാണുന്നില്ലെങ്കിലും നിരുത്സാപ്പെടാതിരിക്കാൻ ഈ ദൃഷ്ടാന്തത്തിന്‍റെ അർഥം മനസ്സിലാക്കുന്നത്‌ നമ്മെ സഹായിക്കും. നാം ക്ഷമയുള്ളരായിരിക്കണം. (യാക്കോ. 5:7, 8) കഴിവിന്‍റെ പരമാധി നാം വിദ്യാർഥിയെ സഹായിച്ചിട്ടും വിത്ത്‌ ഫലം വിളയിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അത്‌ നമ്മുടെ പക്ഷത്തെ വീഴ്‌ചകൊണ്ടല്ല എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയുന്നു. മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ തയ്യാറുള്ള, താഴ്‌മയുള്ള ഒരു ഹൃദയത്തിൽ മാത്രമേ സത്യത്തിന്‍റെ വിത്ത്‌ വളരാൻ യഹോവ അനുവദിക്കുയുള്ളൂ. (മത്താ. 13:23) അതുകൊണ്ട് ലഭിക്കുന്ന വിളവിന്‍റെ അടിസ്ഥാത്തിൽ മാത്രം ശുശ്രൂയുടെ ഫലപ്രത്വം നാം അളക്കരുത്‌. യഹോവ നമ്മുടെ ശുശ്രൂയുടെ വിജയം കണക്കാക്കുന്നത്‌ നാം പഠിപ്പിക്കുന്നരുടെ പ്രതിത്തെ അടിസ്ഥാമാക്കിയല്ല.  മറിച്ച്, ഫലം എന്തായിരുന്നാലും നമ്മുടെ വിശ്വസ്‌തമായ ശ്രമങ്ങളെ യഹോവ അമൂല്യമായി കരുതുന്നു.—ലൂക്കോസ്‌ 10:17-20; 1 കൊരിന്ത്യർ 3:8 വായിക്കുക.

8 മൂന്നാതായി, വിദ്യാർഥിയുടെ ഉള്ളിൽ സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ നാം എല്ലായ്‌പോഴും തിരിച്ചറിഞ്ഞെന്നു വരില്ല. ഉദാഹത്തിന്‌, ഒരു മിഷനറി സഹോരൻ അധ്യയനം എടുത്തിരുന്ന ദമ്പതികൾ പ്രസാരാകാൻ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു. പക്ഷേ അതിന്‌ യോഗ്യത പ്രാപിക്കുന്നതിന്‌ അവർ പുകവലി നിറുത്തേണ്ടതുണ്ടെന്ന് സഹോരൻ അവരെ ഓർമപ്പെടുത്തി. എന്നാൽ മാസങ്ങൾക്കുമുമ്പേന്നെ തങ്ങൾ പുകവലി ഉപേക്ഷിച്ചതാണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞപ്പോൾ സഹോരൻ അതിശയിച്ചുപോയി. എന്തുകൊണ്ടാണ്‌ അവർ പുകവലി ഉപേക്ഷിച്ചത്‌? തങ്ങൾ പുകവലിക്കുന്നത്‌ യഹോവ കാണുന്നുണ്ടെന്നും അവൻ കാപട്യം വെറുക്കുന്നെന്നും അതിനോകംന്നെ അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു. ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ ഹൃദയം അവരെ പ്രചോദിപ്പിച്ചു. ‘പുകവലിക്കുന്നെങ്കിൽ മിഷനറിയുടെ മുമ്പിലും വലിക്കുക; അല്ലെങ്കിൽ വലി നിറുത്തുക!’ യഹോയോട്‌ ഉള്ളിൽ ഉടലെടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന സ്‌നേഹം ശരിയായ തീരുമാനം എടുക്കാൻ അവരെ സഹായിച്ചു. അതെ, അവർ ആത്മീയമായി വളർന്നിരുന്നു, മിഷനറി അതു തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്നേയുള്ളൂ!

വലയുടെ ദൃഷ്ടാന്തം

9. എന്താണ്‌ വലയെക്കുറിച്ചുള്ള ദൃഷ്ടാന്തത്തിന്‍റെ അർഥം?

9 മത്തായി 13:47-50 വായിക്കുക. എന്താണ്‌ യേശു പറഞ്ഞ വലയെക്കുറിച്ചുള്ള ദൃഷ്ടാന്തത്തിന്‍റെ അർഥം? മനുഷ്യഹാമുദ്രത്തിലെങ്ങും രാജ്യന്ദേശം പ്രസംഗിക്കുന്നതിനെ കടലിൽ വലയിക്കുന്നതിനോട്‌ യേശു താരതമ്യപ്പെടുത്തി. വലിയ ഒരു കോരുവല “എല്ലാത്തരം മത്സ്യങ്ങളെയും” വൻതോതിൽ പിടിക്കുന്നതുപോലെ, നമ്മുടെ പ്രസംവേല തരാതരം നോക്കാതെ ദശലക്ഷക്കക്കിന്‌ ആളുകളെ ആകർഷിക്കുന്നു. (യെശ. 60:5) വർഷന്തോറും നമ്മുടെ കൺവെൻനുകൾക്കും സ്‌മാത്തിനും ഹാജരാകുന്ന വലിയകൂട്ടം ആളുകൾ ഇതിന്‍റെ തെളിവാണ്‌. ഇവരിൽ ചിലർ “കൊള്ളാവുന്ന” മത്സ്യങ്ങളെപ്പോലെയാണ്‌. അവരെ ക്രിസ്‌തീയിൽ ശേഖരിക്കുന്നു. അതേസയം, മറ്റുള്ളവർ “കൊള്ളാത്ത” മത്സ്യങ്ങളെപ്പോലെയാണ്‌. അവരെ യഹോവ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല.

മത്തായി 13:47-50 വായിച്ചശേഷം . . .

10. എന്തിനാണ്‌ യേശു വലയുടെ ദൃഷ്ടാന്തം ഉപയോഗിച്ചത്‌?

10 എന്തുകൊണ്ടാണ്‌ യേശു ഈ ദൃഷ്ടാന്തം ഉപയോഗിച്ചത്‌? ഈ ആലങ്കാരിക മത്സ്യങ്ങളുടെ വേർതിരിക്കൽ മഹാകഷ്ടത്തിന്‍റെ സമയത്തു നടക്കാനിരിക്കുന്ന അന്തിമ ന്യായവിധിയെയല്ല സൂചിപ്പിക്കുന്നത്‌. മറിച്ച് ഈ ദുഷ്ടവ്യസ്ഥിതിയുടെ അന്ത്യനാളുളിൽ സംഭവിക്കുമായിരുന്ന ഒരു വേർതിരിക്കലിനെയാണ്‌ ഇത്‌ ചിത്രീരിക്കുന്നത്‌. സത്യത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്ന എല്ലാവരും യഹോയ്‌ക്കുവേണ്ടി ഒരു നിലപാട്‌ എടുക്കില്ലെന്ന് യേശു വ്യക്തമാക്കുയായിരുന്നു. ചിലയാളുകൾ നമ്മുടെ യോഗങ്ങൾക്കു സംബന്ധിക്കാറുണ്ട്. മറ്റുചിലർ നമ്മോടൊപ്പം ബൈബിൾ പഠിക്കാൻ മനസ്സുള്ളരാണ്‌, പക്ഷേ പടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ ഒരുക്കമല്ല. (1 രാജാ. 18:21) വേറെ ചിലർ സഭയോടൊപ്പമുള്ള സഹവാസം നിറുത്തിയിരിക്കുന്നു. ചില യുവജങ്ങളാട്ടെ ക്രിസ്‌തീയ കുടുംങ്ങളിലാണ്‌ വളർന്നുന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിലും യഹോയുടെ നിലവാങ്ങളോട്‌ ഇനിയും സ്‌നേഹം വളർത്തിയെടുത്തിട്ടില്ല. സാഹചര്യം എന്തുതന്നെയായിരുന്നാലും, ഓരോ വ്യക്തിയും സ്വന്തമായി ഒരു തീരുമാനം എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് എന്നതിന്‌ യേശു ഊന്നൽനൽകുയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നരെ “സകല ജാതിളുടെയും മനോസ്‌തു”ക്കളായി, അഭികാമ്യരായ ആളുകളായി, യഹോയും യേശുവും വീക്ഷിക്കുന്നു.—ഹഗ്ഗാ. 2:7.

. . . അതിന്‍റെ ആധുനിക നിവൃത്തി താരതമ്യം ചെയ്യുക

11, 12. (എ) വലയുടെ ദൃഷ്ടാന്തത്തിൽനിന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രയോനം നേടാം? (ബി) ഇത്‌ യഹോയെയും യേശുവിനെയും കുറിച്ച് നമ്മെ എന്തു പഠിപ്പിക്കുന്നു?

11 വലയുടെ ദൃഷ്ടാന്തത്തിൽനിന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രയോനം നേടാം? ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ മക്കളിൽ ഒരാളോ ബൈബിൾവിദ്യാർഥിളിൽ ചിലരോ സത്യം സ്വീകരിക്കാതിരുന്നേക്കാം. അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നെങ്കിൽ നിരായിലാണ്ട് നിരുത്സാപ്പെട്ടുപോകാതിരിക്കാൻ ഈ ദൃഷ്ടാന്തം നൽകുന്ന പാഠം നമ്മളെ സഹായിക്കും. നാം എത്ര ആത്മാർഥമായി ശ്രമിച്ചാലും ചിലർ സത്യം സ്വീകരിച്ചെന്നുരില്ല. ബൈബിധ്യത്തിന്‌ സമ്മതിച്ചതുകൊണ്ടോ സാക്ഷിക്കുടുംത്തിൽ വളർന്നതുകൊണ്ടോ ഒരാൾ യഹോയുമായി ഒരു ഉറ്റബന്ധം സ്വതവേ വളർത്തിയെടുത്തുകൊള്ളും എന്ന് നാം പ്രതീക്ഷിക്കരുത്‌. യഹോയുടെ ഭരണാധികാത്തിന്‌ കീഴ്‌പെടാൻ വിസമ്മതിക്കുന്നവർ എങ്ങനെയായാലും ഒടുവിൽ ദൈവത്തിനിയിൽനിന്ന് വേർതിരിക്കപ്പെടും.

സത്യത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്ന ചിലർ യഹോയ്‌ക്കുവേണ്ടി നിലപാട്‌ എടുക്കും (9-12 ഖണ്ഡികകൾ കാണുക)

12 ഇതിന്‍റെ അർഥം, സത്യം ഉപേക്ഷിച്ചുപോരെ  പിന്നീട്‌ ഒരിക്കലും സഭയിലേക്ക് തിരിച്ചുരാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നാണോ? അതുപോലെ, ഒരാൾ യഹോയ്‌ക്ക് ജീവിതം സമർപ്പിക്കാതിരിക്കുന്നെങ്കിൽ അയാളെ എന്നെന്നേക്കും “കൊള്ളാത്ത”വനായി എഴുതിത്തള്ളുമെന്നാണോ? ഒരിക്കലുമല്ല. മഹാകഷ്ടം പൊട്ടിപ്പുപ്പെടുന്നതിനു മുമ്പ്, ഇപ്പോഴും അത്തരക്കാരുടെ മുമ്പിൽ അവസരത്തിന്‍റെ വാതിൽ തുറന്നുന്നെ കിടക്കുയാണ്‌. “എന്‍റെ അടുക്കലേക്കു മടങ്ങിരുവിൻ; ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്കും മടങ്ങിരും” എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യഹോവ അവരെ തിരികെ വിളിക്കുയാണ്‌. (മലാ. 3:7) യേശു പറഞ്ഞ മറ്റൊരു ദൃഷ്ടാന്തം ഈ വസ്‌തുത വരച്ചുകാണിക്കുന്നു. മുടിനായ പുത്രന്‍റെ ഉപമയാണ്‌ അത്‌.ലൂക്കോസ്‌ 15:11-32 വായിക്കുക.

മുടിനായ പുത്രന്‍റെ ഉപമ

13. എന്താണ്‌ യേശു പറഞ്ഞ മുടിനായ പുത്രന്‍റെ ഉപമയുടെ അർഥം?

13 എന്താണ്‌ യേശു പറഞ്ഞ മുടിനായ പുത്രന്‍റെ ഉപമയുടെ അർഥം? ഈ ഉപമയിലെ അനുകമ്പയുള്ള പിതാവ്‌ സ്‌നേനിധിയും നമ്മുടെ സ്വർഗീപിതാവും ആയ യഹോയെയാണ്‌ ചിത്രീരിക്കുന്നത്‌. കുടുംസ്വത്തിന്‍റെ ഓഹരി വാങ്ങിക്കൊണ്ടുപോയി ധൂർത്തടിക്കുന്ന മകൻ, സഭ വിട്ടുപോയിരിക്കുന്ന വ്യക്തിളെ കുറിക്കുന്നു. അവർ സഭ ഉപേക്ഷിച്ചുപോകുന്നത്‌, യഹോയിൽനിന്ന് അന്യപ്പെട്ട സാത്താന്യലോമാകുന്ന “ദൂരദേത്തേക്കു” യാത്രയാകുന്നതുപോലെയാണ്‌. (എഫെ. 4:18; കൊലോ. 1:21) എന്നിരുന്നാലും, അവരിൽ ചിലർ പിന്നീട്‌ സുബോധം വീണ്ടെടുക്കുയും സംഘടയിലേക്ക് തിരികെ വരുകയും ചെയ്യുന്നു. ആ മടക്കയാത്ര ശ്രമകമാണെങ്കിലും, മാനസാന്തപ്പെടുന്ന താഴ്‌മയുള്ള ആ വ്യക്തിളോട്‌ നമ്മുടെ സ്വർഗീപിതാവ്‌ ക്ഷമിക്കുയും അവരെ സന്തോത്തോടെ സ്വീകരിക്കുയും ചെയ്യുന്നു.—യെശ. 44:22; 1 പത്രോ. 2:25.

14. എന്തിനാണ്‌ യേശു മുടിനായ പുത്രന്‍റെ ഉപമ പറഞ്ഞത്‌?

14 എന്തുകൊണ്ടാണ്‌ യേശു ഈ ഉപമ പറഞ്ഞത്‌? യഹോയെ ഉപേക്ഷിച്ചുപോവർ അവന്‍റെ അടുക്കലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെല്ലാൻ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെന്ന് വളരെ ഹൃദ്യമായ വിധത്തിൽ യേശു ദൃഷ്ടാന്തീരിക്കുയായിരുന്നു. ഉപമയിലെ അപ്പൻ തന്‍റെ മകൻ മടങ്ങിരുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ ഒരിക്കലും കൈവിട്ടില്ല. മകൻ വരുന്നത്‌ “ദൂരെവെച്ചുന്നെ” കണ്ട അപ്പൻ ഉടനടി ഓടിച്ചെന്ന് അവനെ സ്വീകരിച്ചു. സത്യം വിട്ടുപോവർക്ക് താമസംവിനാ യഹോയുടെ അടുക്കലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെല്ലാനുള്ള എത്ര ശക്തമായ പ്രോത്സാനം! അവർ ആത്മീയമായി പരിക്ഷീരായിരിക്കാം. തിരിച്ചുള്ള വഴിയിൽ അല്‌പം ജാള്യയും ബുദ്ധിമുട്ടും അവർക്ക് അനുഭപ്പെട്ടേക്കാം. പക്ഷേ ആ ശ്രമം തക്കമൂല്യമുള്ളതുന്നെയാണ്‌. സ്വർഗത്തിൽപ്പോലും അത്‌ അത്യധികം സന്തോഷം ഉളവാക്കും.—ലൂക്കോ. 15:7.

15, 16. (എ) മുടിനായ പുത്രനെക്കുറിച്ചുള്ള യേശുവിന്‍റെ ഉപമ എന്തു പാഠങ്ങൾ നല്‌കുന്നു? ഉദാഹങ്ങൾ പറയുക. (ബി) ഇത്‌ യഹോയെയും യേശുവിനെയും കുറിച്ച് നമ്മെ എന്തു പഠിപ്പിക്കുന്നു?

15 മുടിനായ പുത്രന്‍റെ ഉപമയിൽനിന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രയോനം നേടാം? നാം യഹോയുടെ മാതൃക അനുകരിക്കണം. മാനസാന്തമുള്ള പാപിളെ തിരികെ സ്വീകരിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചുകൊണ്ട് നാം ഒരിക്കലും “അതിനീതിമാനായിരി”ക്കാൻ  മുതിരുത്‌. അത്‌ ആത്മീയ‘നാശത്തിൽ’ മാത്രമേ കലാശിക്കൂ. (സഭാ. 7:16) മറ്റൊരു പാഠംകൂടി ഈ ഉപമ നൽകുന്നു. സഭ വിട്ടുപോകുന്ന വ്യക്തിളെ, ‘ഗുണംപിടിക്കാതെ’പോയ ആളുകളായിട്ടല്ല, പകരം “കാണാതെപോയ ആടു”കളായിട്ടുവേണം നാം വീക്ഷിക്കാൻ. (സങ്കീ. 119:176) സഭയിൽനിന്ന് അന്യപ്പെട്ടുപോയ വ്യക്തിളെ കണ്ടെത്തുന്നക്ഷം അവർക്കു മടങ്ങിരാനുള്ള പ്രായോഗിക സഹായം നാം സ്‌നേപുസ്സരം നൽകുമോ? അവർക്കു വേണ്ട സഹായം നൽകാൻ കഴിയേണ്ടതിന്‌ നമ്മൾ ഉടനടി മൂപ്പന്മാരെ വിവരം അറിയിക്കുമോ? മുടിനായ പുത്രനെക്കുറിച്ചുള്ള യേശുവിന്‍റെ ഉപമ നൽകുന്ന പാഠം ബാധകമാക്കുന്നെങ്കിൽ നാം തീർച്ചയായും അങ്ങനെ ചെയ്യും.

16 ‘മുടിനായ പുത്രനെ’പ്പോലെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള, ആധുനിക നാളിലെ ചിലർ യഹോയുടെ കരുണയെയും സഭ നൽകിയ സ്‌നേത്തെയും പിന്തുയെയും വളരെ വിലമതിപ്പോടെ സ്‌മരിക്കുന്നു. 25 വർഷം പുറത്താക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു സഹോരൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: “സഭയിലേക്ക് പുനഃസ്ഥിതീരിക്കപ്പെട്ടതുമുതൽ യഹോയിൽനിന്നുള്ള ‘ഉന്മേഷകാങ്ങൾ’ ഞാൻ ആസ്വദിക്കുന്നു. എന്‍റെ സന്തോഷം ഒന്നിനൊന്ന് വർധിച്ചുന്നിരിക്കുന്നു. (പ്രവൃ. 3:19) അത്ര വലിയ സ്‌നേവും പിന്തുയുമാണ്‌ എല്ലാവരും എനിക്ക് നൽകുന്നത്‌! എന്‍റെ ആത്മീയ കുടുംത്തെ എനിക്ക് തിരിച്ചുകിട്ടിയിരിക്കുന്നു.” അഞ്ചു വർഷക്കാലം യഹോയിൽനിന്ന് അന്യപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞ ഒരു യുവസഹോരി തന്‍റെ മടങ്ങിവിനെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു: “യേശു പറഞ്ഞ ആ സ്‌നേഹം എന്‍റെ സഹോങ്ങൾ എനിക്കു തന്നു. അതു വർണിക്കാൻ എനിക്കു വാക്കുകൾ പോരാ. യഹോയുടെ സംഘടയുടെ ഭാഗമായിരിക്കുന്നത്‌ എത്ര വിലതീരാത്ത ഒരു പദവിയാണ്‌!”

17, 18. (എ) നാം പരിചിന്തിച്ച മൂന്നു ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ എന്തെല്ലാം പ്രായോഗിക പാഠങ്ങൾ നമുക്ക് പകർന്നുനൽകുന്നു? (ബി) നമുക്ക് എന്തിനായി തീരുമാനിച്ചുയ്‌ക്കാം?

17 ഈ മൂന്നു ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ എന്തെല്ലാം പ്രായോഗിക പാഠങ്ങളാണ്‌ നമുക്ക് നൽകിയത്‌? ഒന്നാമതായി, ബൈബിൾ വിദ്യാർഥിയുടെ ഉള്ളിൽനക്കുന്ന ആത്മീയളർച്ചയിൽ നമുക്ക് യാതൊരു നിയന്ത്രവും ഇല്ലെന്ന് നാം അംഗീരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അത്‌ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്‌ യഹോയാണ്‌. രണ്ടാമതായി, നമ്മോടൊപ്പം സഹവസിക്കുയും ബൈബിൾ പഠിക്കുയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും സത്യത്തിനുവേണ്ടി നിലപാടു സ്വീകരിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്‌ യാഥാർഥ്യത്തിനു നിരക്കുന്നതല്ല. മൂന്നാതായി, ചിലർ യഹോയ്‌ക്ക് പുറംതിരിഞ്ഞ് സത്യം വിട്ടുപോയേക്കാമെങ്കിലും അവർ തിരികെ വരുമെന്ന പ്രതീക്ഷ നാം ഒരിക്കലും കൈവിരുത്‌. ഇനി, അവർ മടങ്ങിരുന്നക്ഷം യഹോയെ അനുകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇരുകൈയും നീട്ടി നമുക്ക് അവരെ തിരികെ സ്വാഗതംചെയ്യാം.

18 നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പരിജ്ഞാവും ബോധവും ജ്ഞാനവും തേടുന്നതിൽ തുടരാം. യേശുവിന്‍റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുക: എന്താണ്‌ അവയുടെ പൊരുൾ? എന്തിനാണ്‌ ബൈബിളിൽ അത്‌ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്‌? അവ നൽകുന്ന പാഠങ്ങൾ എങ്ങനെ ബാധകമാക്കാം? യഹോയെയും യേശുവിനെയും കുറിച്ച് അവ നമ്മെ എന്തു പഠിപ്പിക്കുന്നു? അങ്ങനെ ചെയ്‌തുകൊണ്ട്, യേശുവിന്‍റെ വാക്കുളുടെ അർഥം നാം യഥാർഥമായും ഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് നമുക്ക് തെളിയിക്കാം.