വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

വീക്ഷാഗോപുരം (പഠനപ്പതിപ്പ്) 2014 സെപ്റ്റംബര്‍ 

2014 ഒക്‌ടോബർ 27 മുതൽ നവംബർ 30 വരെയുള്ള ആഴ്‌ചളിലേക്കുള്ള അധ്യയലേങ്ങൾ ഈ ലക്കത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

സത്യം കണ്ടെത്തിയെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമുണ്ടോ? എന്തുകൊണ്ട്?

യഹോയുടെ സാക്ഷിളുടെ പക്കൽ സത്യമുണ്ടെന്ന് അനേകർക്ക് ബോധ്യം വന്നിരിക്കുന്നതിന്‍റെ ചില കാരണങ്ങൾ ഈ ലേഖനം വിശദീരിക്കും. തങ്ങളുടെ പക്കൽ സത്യമുണ്ടെന്ന് സാക്ഷികൾക്കുന്നെ ബോധ്യമുള്ളതിന്‍റെ കാരണങ്ങളും നാം പരിചിന്തിക്കും.

‘അനേകം കഷ്ടതകൾക്കു’ മധ്യേയും ദൈവത്തെ വിശ്വസ്‌തമായി സേവിക്കു

സാത്താന്‍റെ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതിനാൽ സകലരും കഷ്ടതകളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നു. സാത്താന്‍റെ ചില ആക്രമവിങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്‌? അവയെ നേരിടാനായി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരുങ്ങാൻ കഴിയും?

മാതാപിതാക്കളേ, കുഞ്ഞാടുളെപ്പോലെ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ മേയ്‌ക്കു

“യഹോയുടെ ശിക്ഷണത്തിലും അവന്‍റെ ചിന്തകൾക്ക് അനുസൃമായും” മക്കളെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുരാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം മാതാപിതാക്കൾക്കുണ്ട്. (എഫെസ്യർ 6:4) യഹോയെ സ്‌നേഹിക്കാൻ മക്കളെ സഹായിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഇടയവേല നടത്താൻ കഴിയുന്ന മൂന്ന് മാർഗങ്ങൾ ഈ ലേഖനം ചർച്ച ചെയ്യുന്നു.

വായനക്കാരിൽനിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ

സങ്കീർത്തനം 37:25-ലെ ദാവീദിന്‍റെ വാക്കുളും മത്തായി 6:33-ലെ യേശുവിന്‍റെ വാക്കുളും ഒരു ക്രിസ്‌ത്യാനിക്ക് ഒരിക്കൽപ്പോലും ഭക്ഷണത്തിനു മുട്ടുരാൻ യഹോവ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് അർഥമാക്കുന്നുണ്ടോ?

അവസാന ശത്രുവായിട്ട് മരണത്തെ നീക്കം ചെയ്യുന്നു

മരണവും അതിലേക്കു നയിക്കുന്ന സകല കാര്യങ്ങളും കടുത്തദുരിങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കുന്നു. ആളുകൾ മരിക്കുന്നത്‌ എന്തുകൊണ്ട്? ‘അവസാത്തെ ശത്രുവായിട്ട് മരണം നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുന്നത്‌’ എങ്ങനെ? (1 കൊരിന്ത്യർ 15:26) ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങളിൽ യഹോയുടെ നീതിയും ജ്ഞാനവും വിശേഷാൽ സ്‌നേവും പ്രദീപ്‌തമാകുന്നത്‌ എങ്ങനെയെന്ന് കാണുക.

മുഴുസേരെ ഓർക്കുക

യഹോയുടെ ആരാധരിൽ അനേകർ മുഴുസേത്തിൽ കഠിനവേല ചെയ്യുന്നു. അവരുടെ “വിശ്വാത്തിന്‍റെ ഫലമായ പ്രവൃത്തിയും സ്‌നേപ്രചോദിമായ പ്രയത്‌നവും” ഓർക്കാൻ നമുക്ക് എന്തു ചെയ്യാൻ കഴിയും?—1 തെസ്സലോനിക്യർ 1:3.