വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

വീക്ഷാഗോപുരം (പഠനപ്പതിപ്പ്) 2014 ഏപ്രില്‍ 

മോശയെപ്പോലെ വിശ്വാ​സത്തോ​ടെ പ്ര​വർത്തി​ക്കാൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ കഴി​യു​മെന്ന് ഈ ലക്കം വി​ശക​ലനം ചെയ്യുന്നു. കുടും​ബ​ത്തോ​ടുള്ള കട​പ്പാടു​കളെ യഹോവ എങ്ങ​നെയാ​ണ്‌ വീ​ക്ഷിക്കു​ന്നത്‌, അതു നി​റവേ​റ്റാൻ അവൻ നമ്മെ സഹാ​യിക്കു​ന്നത്‌ എങ്ങനെ?

മോശയുടെ വി​ശ്വാ​സം അനുകരിക്കുക

ജഡികാഭിലാഷങ്ങളെ പരി​ത്യജി​ക്കാ​നും തനിക്ക് ലഭിച്ച സേവ​നപ​ദവി​കളെ വില​മതി​ക്കാ​നും മോ​ശയു​ടെ വി​ശ്വാ​സം അവനെ പ്ര​ചോദി​പ്പി​ച്ചത്‌ എങ്ങനെ? മോശ ‘ലഭി​ക്കാനി​രുന്ന പ്ര​തിഫ​ലത്തിൽ ദൃഷ്ടിപതിപ്പിച്ചത്‌’ എന്തു​കൊ​ണ്ട്?

നിങ്ങൾ “അദൃശ്യ​നായവനെ” കാണു​ന്നുണ്ടോ?

യഹോവ​യിലുള്ള മോശയുടെ വിശ്വാസം അവനെ മാനുഷ​ഭയത്തിൽനിന്ന് സംരക്ഷി​ക്കുകയും ദൈവിക​വാഗ്‌ദാന​ങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കാൻ സഹായി​ക്കുകയും ചെയ്‌തത്‌ എങ്ങനെ? നിങ്ങളെ സഹാ​യിക്കാൻ സന്നദ്ധനായ ഒരു യഥാർഥ​വ്യക്തി​യായി യഹോവയെ കാണാൻ കഴിയേ​ണ്ടതിന്‌ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ബലിഷ്‌ഠ​മാക്കുക.

ജീവിതകഥ

മുഴുസമയശുശ്രൂഷ എന്നെ അനു​ഗ്രഹ​ങ്ങളി​ലേക്ക് കൈപി​ടിച്ചു​നട​ത്തിയി​രി​ക്കുന്നു!

65 വർഷത്തെ മുഴു​സമയ​ശു​ശ്രൂഷ​യുടെ ഓർമകൾ അയ​വിറ​ക്കവെ അത്‌ പ്രതി​ഫല​ദായ​കവും ഉദ്ദേ​ശ്യപൂർണ​വും ആയി​രു​ന്നു എന്ന് റോ​ബർട്ട് വോളൻ പറഞ്ഞത്‌ എന്തു​കൊ​ണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തുക.

രണ്ട് യജ​മാന​ന്മാരെ സേ​വി​ക്കാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല

പണസമ്പാദനം ലക്ഷ്യ​മി​ട്ട് ചിലർ മറു​നാ​ട്ടി​ലേക്ക് ചേ​ക്കേ​റിയി​രി​ക്കുന്നു. ജോ​ലി​ക്കായി കുടും​ബ​ത്തിൽനിന്ന് അകന്നു​കഴി​യു​ന്നത്‌ ദാമ്പ​ത്യബ​ന്ധത്തെ​യും ദൈ​വവു​മാ​യുള്ള ബന്ധ​ത്തെ​യും കു​ട്ടിക​ളുടെ ക്ഷേ​മത്തെ​യും എങ്ങനെ ബാ​ധിക്കു​ന്നു?

ധൈര്യമായിരിക്കുക—യഹോവ നിനക്കു തുണ!

ജോലിക്കുവേണ്ടി കുടും​ബ​ത്തിൽനിന്ന് അകന്നു​കഴി​ഞ്ഞി​രുന്ന ഒരു പിതാവ്‌ തി​രിച്ചു​വന്ന് തന്‍റെ കുടുംബജീവിതത്തിന്‍റെ കേടു​പോ​ക്കി​യത്‌ എങ്ങനെ? സ്വ​ദേ​ശത്തെ ദുർബല​മായ സമ്പദ്‌വ്യ​വസ്ഥ​യിൽ കു​ടും​ബം പു​ലർത്താൻ യഹോവ അദ്ദേഹത്തെ സഹാ​യി​ച്ചത്‌ എങ്ങനെ?

യഹോവ ദൃഷ്ടിവെച്ച് നിങ്ങളെ പരി​പാ​ലിക്കു​ന്നു!

സ്‌നേഹമസൃണമായ ​ദൈവി​കപ​രിപാ​ലനം അനു​ഭ​വവേ​ദ്യമാ​കുന്ന അഞ്ച് വിധങ്ങൾ പരി​ചിന്തി​ക്കുക. നമുക്ക് ഓ​രോരു​ത്തർക്കും ദൈവം നൽകുന്ന വ്യ​ക്തിപ​രമായ ശ്രദ്ധ​യിൽനിന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്ര​യോ​ജനം നേ​ടാനാ​കും?

നിങ്ങൾക്ക് അറി​യാ​മോ?

ബൈബിൾകാലങ്ങളിൽ സ്വന്തം ‘വസ്‌ത്രം കീറുന്ന’ ഒരു രീതി നില​വി​ലിരു​ന്നു. എന്താ​യി​രുന്നു അതിന്‍റെ പ്രയുക്തി?