വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

വീക്ഷാഗോപുരം (പഠനപ്പതിപ്പ്) 2014 മാര്‍ച്ച് 

ഒരു ക്രിയാ​ത്മക​വീക്ഷ​ണത്തോ​ടു​കൂടി ആത്മത്യാ​ഗമ​നോ​ഭാവം എങ്ങനെ നില​നിറു​ത്താ​മെന്നു ഈ ലക്കത്തിൽ കാണുക. പ്രാ​യ​മായ സഹവി​ശ്വാ​സിക​ളെയും കുടും​ബാം​ഗങ്ങ​ളെയും നമുക്ക് എങ്ങനെ പരി​ചരി​ക്കാം?

അവിശ്വാസികളായ കുടും​ബാം​ഗങ്ങ​ളുടെ ഹൃദയത്തിൽ എത്തിച്ചേരുക

യേശു ബന്ധു​ക്ക​ളോട്‌ ഇടപെട്ട​വിധത്തിൽനി​ന്നും നമുക്ക് എന്തു പഠി​ക്കാനാ​കും? മറ്റൊരു മത​ത്തിൽപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ യാ​തൊ​രു വിശ്വാ​സ​വുമി​ല്ലാത്ത കുടും​ബാംഗ​ങ്ങളു​മായി നമ്മുടെ വി​ശ്വാ​സം എങ്ങനെ പങ്കു​വെക്കാ​നാ​കും?

ആത്മത്യാഗമനോഭാവം എങ്ങനെ നില​നിറു​ത്താം?

നമ്മുടെ ആത്മ​ത്യാ​ഗമ​നോ​ഭാവ​ത്തിന്‌ ഒളി​ഞ്ഞി​രുന്ന് തുര​ങ്കം​വെക്കുന്ന ഒരു ശത്രു നമു​ക്കു​ണ്ട്. ഈ ലേഖനം ആ ശ​ത്രുവി​നെ തുറ​ന്നുകാ​ട്ടു​കയും അതി​നെ​തിരെ പോ​രാ​ടാൻ നമുക്ക് ബൈബിൾ എങ്ങനെ ഉപ​യോഗി​ക്കാ​മെന്ന് കാണി​ച്ചു​തരു​കയും ചെയ്യുന്നു.

ക്രിയാത്മകവീക്ഷണം എങ്ങനെ നില​നിറു​ത്താം?

നിഷേധാത്മകവീക്ഷണവുമായി അനേകർ പോ​രാടു​ന്നത്‌ എന്തു​കൊ​ണ്ട്? നമ്മെ​ക്കുറി​ച്ചു​തന്നെ ഒരു ക്രി​യാത്മ​കവീ​ക്ഷണം നില​നിറു​ത്താൻ ബൈബിൾ എങ്ങനെ ഉപ​യോ​ഗി​ക്കാനാ​കു​മെന്ന് ഈ ലേഖനം കാണി​ച്ചു​തരു​ന്നു.

കുടുംബാരാധന—ഏറെ ആസ്വാ​ദ്യ​മാ​ക്കാൻ. . .

കുടുംബാരാധന എങ്ങനെ നടത്താം എന്നു മന​സ്സിലാ​ക്കാൻ വ്യ​ത്യ​സ്‌ത രാ​ജ്യങ്ങ​ളിൽ അതു നടത്തുന്ന വിധങ്ങൾ കാണുക.

നിങ്ങൾക്കിടയിലെ പ്രാ​യമാ​യവരെ ബഹുമാനിക്കുക

പ്രായമായവരെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്‍റെ വീക്ഷണം പരി​ശോ​ധി​ക്കുക. വാർധക്യ​ത്തി​ലുള്ള തങ്ങളുടെ മാ​താ​പിതാ​ക്ക​ളോടു മക്കൾക്ക് എന്ത് ഉത്ത​രവാ​ദി​ത്വങ്ങ​ളാണു​ള്ളത്‌? തങ്ങൾക്കിട​യിലെ പ്രാ​യമാ​യവരെ സഭയി​ലു​ള്ളവർക്ക് എങ്ങനെ ബഹു​മാ​നി​ക്കാനാ​കും?

പ്രായമായവരെ പരിചരിക്കൽ

പ്രായമായ മാതാ​പി​താക്കൾക്കും അവരുടെ പ്രാ​യപൂർത്തി​യായ മക്കൾക്കും “ദുർദ്ദി​വസങ്ങൾ” വരും​മു​മ്പെ നട​ത്താ​വുന്ന തയ്യാ​റെടു​പ്പു​കളെ​ക്കുറി​ച്ചും മുൻകൂ​ട്ടി എടു​ക്കാനാ​കുന്ന തീ​രു​മാന​ങ്ങളെ​ക്കുറി​ച്ചും ചർച്ച​ചെയ്യാ​നാ​കും. ചില വെല്ലു​വി​ളികൾ അവർക്ക് എങ്ങനെ നേരി​ടാ​നാ​കും?

നിങ്ങളുടെ സംസാരം—“ഒ​രേസ​മയം ‘ഉവ്വ്’ എന്നും ‘ഇല്ല’ എന്നും” ആണോ?

സത്യക്രിസ്‌ത്യാനികൾ വാക്കു പാലി​ക്കുന്ന​വരാ​യിരി​ക്കണം. അവരുടെ വാക്ക് ‘ഒ​രേസ​മയം ഉവ്വ് എന്നും ഇല്ല എന്നും’ ആയി​രിക്ക​രുത്‌. നമുക്കു വാക്കു പാ​ലി​ക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാ​ഹച​ര്യം സംജാത​മാകു​ന്നെങ്കി​ലോ? പൗ​ലോ​സ്‌ അപ്പൊസ്‌തലന്‍റെ മാതൃകയിൽനിന്നു പഠിക്കുക.