വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

വീക്ഷാഗോപുരം (പഠനപ്പതിപ്പ്)  |  2014 ജനുവരി 

യുവപ്രായത്തിൽ ജ്ഞാനപൂർവം തിര​ഞ്ഞെടു​പ്പുകൾ നടത്തുക

യുവപ്രായത്തിൽ ജ്ഞാനപൂർവം തിര​ഞ്ഞെടു​പ്പുകൾ നടത്തുക

“യുവാ​ക്കളും യുവതി​കളും . . . യഹോവ​യുടെ നാമത്തെ സ്‌തുതി​ക്കട്ടെ.”—സങ്കീ. 148:12, 13.

1. അനേകം യുവ​ക്രിസ്‌ത്യാ​നികൾ ഏതെല്ലാം മണ്ഡല​ങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന്‍റെ സന്തോഷം ആസ്വദി​ക്കുന്നു?

ചരിത്രപ്രധാനമായ ഒരു കാല​ത്താണ്‌ നാം ജീവിക്കു​ന്നത്‌. മുമ്പൊ​രി​ക്കലും സംഭവി​ച്ചിട്ടി​ല്ലാത്ത ഒരു വിധത്തിൽ സകല ജനതക​ളിലും​നി​ന്നുള്ള ദശലക്ഷങ്ങൾ ഇന്ന് സത്യാ​രാധ​നയി​ലേക്ക് ഒഴുകി​യെ​ത്തുക​യാണ്‌. (വെളി. 7:9, 10) ജീവര​ക്ഷാക​രമായ ബൈബിൾസ​ത്യങ്ങൾ മനസ്സിലാ​ക്കാൻ മറ്റു​ള്ളവരെ സഹായി​ക്കുന്ന അനേകം യുവജന​ങ്ങൾക്ക് ആവേശക​രമായ പല നല്ല അനുഭവ​ങ്ങളും ആസ്വ​ദിക്കാ​നാ​കുന്നു. (വെളി. 22:17) മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിതം നയിക്കാൻ അനേകരെ സഹായി​ച്ചു​കൊണ്ട് ചില യുവ​ജനങ്ങൾ ആളു​കൾക്ക് ബൈബി​ളധ്യ​യനങ്ങൾ നടത്തുന്നു. അന്യഭാ​ഷാപ്ര​ദേശ​ങ്ങളിൽ സുവാർത്ത എത്തിക്കാ​നായി മറ്റുചില ചെറു​പ്പക്കാർ തീക്ഷ്ണത​യോടെ പ്രവർത്തി​ക്കുന്നു. (സങ്കീ. 110:3; യെശ. 52:7) യഹോവ​യുടെ ജനത്തിന്‍റെ ആസ്വാ​ദ്യക​രമായ ഈ വേലയിൽ ഏറെ സംതൃപ്‌തികരമായ ഒരു പങ്കുണ്ടാ​യിരി​ക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ കഴിയും?

2. യുവാ​ക്കളെ ഉത്തരവാ​ദി​ത്വങ്ങൾ ഭര​മേൽപ്പി​ക്കാൻ യഹോവ സന്നദ്ധനാ​ണെന്ന് തിമൊഥെയൊസിന്‍റെ ദൃഷ്ടാന്തം വ്യക്ത​മാക്കു​ന്നത്‌ എങ്ങനെ? (ലേഖനാ​രംഭ​ത്തിലെ ചിത്രം കാണുക.)

2 ചെറുപ്പ​ക്കാരേ, ഭാവി​യിൽ ദൈവസേവനത്തിന്‍റെ പല മണ്ഡലങ്ങ​ളി​ലേക്കും അവസരത്തിന്‍റെ വാതിൽ തുറ​ന്നുത​ന്നേക്കാ​വുന്ന തിര​ഞ്ഞെടു​പ്പുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾത്തന്നെ നടത്താൻ കഴിയും. ഉദാ​ഹരണ​ത്തിന്‌, ലുസ്‌ത്രയിൽനി​ന്നുള്ള തിമൊ​ഥെ​യൊസ്‌ ജ്ഞാന​പൂർവമായ തിര​ഞ്ഞെടു​പ്പുകൾ നടത്തി. അത്‌ അവന്‌ കൗമാരപ്രായത്തിന്‍റെ ഒടുവി​ലോ ഇരുപ​തുക​ളുടെ തുടക്ക​ത്തിലോ​തന്നെ ഒരു മിഷന​റിനി​യമനം ലഭിക്കു​ന്നതി​ലേക്ക് നയിച്ചു. (പ്രവൃ. 16:1-3) ഒരുപക്ഷേ അതിനു ശേഷം ഏതാനും മാസ​ങ്ങൾക്കു​ള്ളിൽത്തന്നെ, വിരോ​ധിക​ളുടെ ശക്തമായ എതിർപ്പുനി​മിത്തം പൗലോ​സിന്‌ പുതു​തായി രൂപം​കൊണ്ട തെസ്സ​ലോനി​ക്യസഭ വിട്ടു​പോരേ​ണ്ടിവന്ന​പ്പോൾ അവി​ടേക്ക് മടങ്ങി​ച്ചെന്ന് സഹോദ​രങ്ങളെ ബലപ്പെ​ടുത്താ​നുള്ള ദൗത്യം പൗ​ലോസ്‌ യുവാ​വായ തിമൊ​ഥെ​യൊ​സിനെ ഭരമേൽപ്പിച്ചു. (പ്രവൃ. 17:5-15; 1 തെസ്സ. 3:1, 2, 6) ആ നിയമനം ലഭി​ച്ചപ്പോ​ഴുള്ള തിമൊഥെയൊസിന്‍റെ വികാ​രങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഊഹി​ക്കാ​നാകു​മോ?

 നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാ​നപ്പെട്ട തിരഞ്ഞെടുപ്പ്

3. ജീവി​തത്തിൽ നിങ്ങൾ നടത്തേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാ​നപ്പെട്ട തിരഞ്ഞെ​ടുപ്പ് ഏതാണ്‌, എപ്പോ​ഴാണ്‌ നിങ്ങൾക്ക് ആ തീരുമാ​നമെടു​ക്കാനാ​കുന്നത്‌?

3 നിർണായ​കമായ പല തിര​ഞ്ഞെടു​പ്പു​കളും നടത്തേണ്ട സമയ​മാണ്‌ യൗവന​കാലം. ആ തിര​ഞ്ഞെടു​പ്പു​കളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാ​നപ്പെട്ട ഒന്നുണ്ട്—യഹോ​വയെ സേവിക്കാ​നുള്ള നിങ്ങ​ളുടെ തീരു​മാനം. ആ തീരുമാ​നമെ​ടുക്കാ​നുള്ള ഏറ്റവും അനു​യോജ്യ​സമയം ഏതാണ്‌? യഹോവ പറയുന്നു: “നിന്‍റെ യൌ​വനകാ​ലത്തു നിന്‍റെ സ്രഷ്ടാ​വിനെ ഓർത്തു​കൊൾക.” (സഭാ. 12:1) യഹോ​വയെ ‘ഓർത്തു​കൊള്ളാ​നുള്ള’ സ്വീ​കാര്യ​മായ ഏകവിധം പൂർണഹൃദയത്തോടെ അവനെ സേവി​ക്കുക എന്നതാണ്‌. (ആവ. 10:12, 13) നിങ്ങ​ളുടെ ജീവിത​ത്തിലെ എക്കാല​ത്തെയും ഏറ്റവും പ്രധാ​നപ്പെട്ട തീരു​മാന​മാണ്‌ അത്‌. നിങ്ങ​ളുടെ മുഴുഭാ​വിജീ​വിത​ത്തെയും അത്‌ രൂപ​പ്പെടു​ത്തും.—സങ്കീ. 71:5.

4. ദൈവത്തെ സേവിക്കാ​നുള്ള തീരു​മാന​ത്തിനു പുറമേ മറ്റെ​ന്തെല്ലാം തീരുമാ​നങ്ങൾ നിങ്ങ​ളുടെ ദൈ​വസേ​വനത്തെ ബാധി​ക്കും?

4 എന്നി​രുന്നാ​ലും, യഹോ​വയെ സേവിക്കാ​നുള്ള തീരു​മാനം മാത്രമല്ല നിങ്ങ​ളുടെ ഭാവിയെ ബാധി​ക്കുന്ന ഏകതി​രഞ്ഞെ​ടുപ്പ്. ഉദാ​ഹരണ​ത്തിന്‌, ‘ഞാൻ വിവാഹം കഴിക്ക​ണമോ, ആരെയാ​യിരി​ക്കും ഞാൻ വിവാഹം കഴിക്കുക, ഞാൻ എന്ത് ഉപജീ​വനമാർഗം കണ്ടെത്തും’ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ ചിന്തി​ച്ചേക്കാം. ഇവ​യെല്ലാം പ്രധാ​നപ്പെട്ട തീരു​മാനങ്ങ​ളാണ്‌ എന്നത്‌ ശരിതന്നെ. എന്നാൽ യഹോ​വയെ സാധ്യമാ​യത്ര പൂർണ​മായി സേവിക്കാ​നുള്ള തീരു​മാനം ഏറ്റവും ആദ്യം എടു​ത്തു​കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജ്ഞാനപൂർവം പ്രവർത്തി​ക്കാനാ​കും. (ആവ. 30:19, 20) എന്തു​കൊണ്ട്? കാരണം ഈ തിര​ഞ്ഞെടു​പ്പുക​ളെല്ലാം പരസ്‌പരം ബന്ധപ്പെ​ട്ടിരി​ക്കുന്നു. വിവാ​ഹ​ത്തെയും തൊഴി​ലി​നെയും കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന തീരുമാ​നങ്ങൾ നിങ്ങ​ളുടെ ദൈ​വസേ​വനത്തെ അനുകൂ​ലമാ​യോ പ്രതി​കൂലമാ​യോ ബാധി​ക്കും. (ലൂ​ക്കോസ്‌ 14:16-20 താര​തമ്യം ചെയ്യുക.) തിരി​ച്ചും അത്‌ അങ്ങനെ​തന്നെ​യാണ്‌. യഹോ​വയെ സേവിക്കാ​നുള്ള നിങ്ങ​ളുടെ ആഗ്രഹം വിവാ​ഹ​ത്തെയും തൊഴി​ലി​നെയും സംബന്ധി​ച്ചുള്ള നിങ്ങ​ളുടെ തിര​ഞ്ഞെടു​പ്പുക​ളെയും ബാധി​ക്കും. അതു​കൊണ്ട്, പ്രാധാ​ന്യ​മേറിയ കാര്യ​ങ്ങളിൽ ആദ്യം തീരു​മാന​മെടു​ക്കുക.—ഫിലി. 1:10.

യൗവനകാലം നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെലവഴി​ക്കും?

5, 6. ശരിയായ തിര​ഞ്ഞെടു​പ്പുകൾ നടത്തു​ന്നത്‌ പിന്നീട്‌ നല്ല അനു​ഭവങ്ങൾ ആസ്വദി​ക്കു​ന്നതി​ലേക്ക് നയിക്കു​ന്നത്‌ എങ്ങനെ​യെന്ന് ദൃഷ്ടാന്തീകരിക്കുക. (ഈ ലക്കത്തി​ലുള്ള, “ചെറുപ്പ​ത്തിലേ ഞാൻ അത്‌ തിരഞ്ഞെ​ടുത്തു” എന്ന ലേഖ​നവും കാണുക.)

5 ദൈവത്തെ സേവിക്കാ​നുള്ള തീരുമാ​നമെടു​ത്തുകഴി​ഞ്ഞാൽപ്പിന്നെ, നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ​നാണ്‌ അവൻ ആഗ്ര​ഹിക്കു​ന്നത്‌ എന്നതി​നെക്കു​റിച്ച് ചിന്തി​ക്കാനാ​കും. കൂടാതെ, നിങ്ങൾ എങ്ങനെ അവനെ സേവി​ക്കു​മെന്നും നിങ്ങൾക്ക് തീരു​മാനി​ക്കാനാ​കും. ജപ്പാൻകാ​രനായ ഒരു സഹോ​ദരൻ എഴു​തുന്നു: “എനിക്ക് 14 വയസ്സു​ണ്ടായി​രുന്ന​പ്പോൾ സഭയിലെ ഒരു മൂപ്പ​നോ​ടൊപ്പം പ്രസംഗ​വേലയി​ലായി​രിക്കെ ശുശ്രൂഷ ഞാൻ ഒട്ടും ആസ്വ​ദിക്കു​ന്നി​ല്ലെന്ന് അദ്ദേഹം നിരീ​ക്ഷിച്ചു. സൗമ്യ​മായി അദ്ദേഹം എന്നോട്‌ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു: ‘യൂയ്‌ചി​റോ, നീ വീട്ടിൽപ്പോയി എവി​ടെയെങ്കി​ലും സ്വസ്ഥ​മായി ഇരു​ന്നിട്ട് യഹോവ നിനക്കു​വേണ്ടി ചെയ്‌ത കാര്യ​ങ്ങ​ളെക്കു​റിച്ച് ഒന്ന് ചിന്തി​ച്ചുനോ​ക്കുക.’ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ​തു​പോ​ലെതന്നെ ഞാൻ ചെയ്‌തു. വാസ്‌ത​വത്തിൽ, ദിവ​സങ്ങ​ളോളം ഞാൻ അതെക്കു​റിച്ച് ചിന്തി​ക്കു​കയും പ്രാർഥിക്കു​കയും ചെയ്‌തു. ക്രമേണ എന്‍റെ മനോ​ഭാവ​ത്തിന്‌ മാറ്റം വന്നു. അധികം വൈ​കാതെ യഹോ​വയെ സേവിക്കു​ന്നത്‌ ഞാൻ ആസ്വ​ദിച്ച് തുടങ്ങി. മിഷനറി​മാ​രെക്കു​റിച്ച് വായിക്കു​ന്നത്‌ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാ​യി​രുന്നു. ദൈവത്തെ കൂടുതൽ തിക​വോടെ സേവിക്കു​ന്നതി​നെക്കു​റിച്ച് ഞാൻ ചിന്തി​ക്കാൻ തുടങ്ങി.

6 “എന്നെങ്കി​ലും ഒരുനാൾ ഒരു വിദേ​ശരാ​ജ്യത്ത്‌ പോയി യഹോ​വയെ സേവി​ക്കുന്ന​തിന്‌ എന്നെ സഹായി​ക്കുന്ന തിര​ഞ്ഞെടു​പ്പുകൾ നടത്താൻ ഞാൻ തീരു​മാ​നിച്ചു,” യൂയ്‌ചി​റോ തുട​രുന്നു. “ഉദാ​ഹരണ​ത്തിന്‌, ഞാൻ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ്‌ കോഴ്‌സിന്‌ ചേർന്നു. പയനിയ​റിങ്‌ നടത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിൽ സ്‌കൂൾപഠന​ത്തിനു ശേഷം ഇംഗ്ലീഷ്‌ അധ്യാ​പക​നായി ഒരു അംശകാ​ല​ജോലി ഞാൻ തിരഞ്ഞെ​ടുത്തു. 20 വയസ്സായ​പ്പോൾ ഞാൻ മംഗോ​ളിയൻ ഭാഷ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി. കൂടാതെ, മംഗോ​ളിയൻ ഭാഷ സംസാരി​ക്കുന്ന ഒരു​കൂട്ടം പ്രസാ​ധകരെ സന്ദർശിക്കാ​നും എനിക്ക് അവസരം ലഭിച്ചു. രണ്ടു വർഷ​ത്തിനു ശേഷം, 2007-ൽ ഞാൻ മംഗോ​ളിയ സന്ദർശിച്ചു. ചില പയനിയർമാ​രോ​ടൊപ്പം പ്രസം​ഗവേല​യ്‌ക്കു പോയ​പ്പോൾ അവിടെ ധാരാളം സത്യാ​ന്വേഷി​കളു​ണ്ടെന്ന് എനിക്കു മനസ്സി​ലായി. അവി​ടേക്കു മാറി​ത്താമ​സിച്ച് അവരെ സഹായി​ക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്ര​ഹിച്ചു. അതിനുള്ള ആസൂ​ത്രണങ്ങൾ നടത്താ​നായി ഞാൻ ജപ്പാനി​ലേക്ക് തിരി​ച്ചു​പോയി. 2008 ഏപ്രിൽ മുതൽ ഞാൻ മംഗോ​ളി​യയിൽ പയനിയ​റിങ്‌ ചെയ്യുക​യാണ്‌. ഇവിടെ ജീവിതം അത്ര സുഗമമല്ല. പക്ഷേ, ആളുകൾ സുവാർത്ത​യോട്‌ നന്നായി പ്രതി​കരി​ക്കു​ന്നുണ്ട്. യഹോ​വ​യോട്‌ അടു​ത്തു​ചെല്ലാൻ അവരെ സഹാ​യിക്കാ​നും എനിക്കാ​കുന്നു. ജീവിതം നയിക്കാൻ ഏറ്റവും മെച്ചമായ മാർഗം​തന്നെ​യാണ്‌ ഞാൻ തിര​ഞ്ഞെടു​ത്തത്‌ എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്.”

7. ഓരോ വ്യക്തി​യും തനി​ക്കായി​ത്തന്നെ എടുക്കേണ്ട ചില തീരുമാ​നങ്ങൾ ഏവ, മോശ നമുക്ക് എന്തു മാതൃക വെച്ചു?

7 യഹോവ​യുടെ ഒരു സാക്ഷി എന്ന നിലയിൽ സ്വന്തം ജീവി​തനാ​ളുകൾ എങ്ങനെ വിനി​യോഗി​ക്കും എന്ന് ഓരോ​രു​ത്തരും വ്യക്തി​പര​മായി തീരു​മാനി​ക്കണം. (യോശു. 24:15) നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിക്ക​ണമോ വേണ്ടയോ, ആരെ വിവാഹം കഴിക്കണം, ഏത്‌ തൊഴിൽ സമ്പാദി​ക്കണം എന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനാ​വില്ല. അധികം പരിശീ​ലനം ആവശ്യമി​ല്ലാത്ത ഒരു ജോലി നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെ​ടുക്കാ​നാകു​മോ? ക്രിസ്‌തീയചെ​റുപ്പക്കാ​രായ നിങ്ങളിൽ ചിലർ ദരി​ദ്രഗ്രാ​മങ്ങളി​ലും  മറ്റുചിലർ സമ്പന്നന​ഗരങ്ങളി​ലും ആയിരി​ക്കും ജീവിക്കു​ന്നത്‌. ലോ​കവ്യാ​പക​മായി നിങ്ങൾ വ്യക്തി​ത്വം, പ്രാ​പ്‌തി, അനുഭ​വപരി​ചയം, അഭി​രുചി, വിശ്വാ​സം എന്നീ കാര്യ​ങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്‌തരായി​രു​ന്നേക്കാം. പുരാതന ഈജി​പ്‌തിലെ എബ്രാ​യയു​വാക്കൾ യുവാ​വായ മോശ​യിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്‌തരാ​യിരു​ന്നതു​പോലെ നിങ്ങളും വ്യത്യ​സ്‌തമായ സാഹചര്യ​ങ്ങളിലു​ള്ളവരാ​യിരു​ന്നേക്കാം. മോശ രാജ​കൊ​ട്ടാര​ത്തിലെ സൗഭാ​ഗ്യ​ങ്ങൾക്കു നടുവി​ലായി​രുന്ന​പ്പോൾ മറ്റ്‌ എബ്രാ​യയു​വാക്കളാ​കട്ടെ ഈജിപ്‌തിൽ അടി​മകളാ​യി​രുന്നു. (പുറ. 1:13, 14; പ്രവൃ. 7:21, 22) നിങ്ങ​ളെ​പ്പോലെ അവരും ചരി​ത്ര​പ്രധാ​നമായ ഒരു കാലഘ​ട്ടത്തി​ലാണ്‌ ജീവി​ച്ചിരു​ന്നത്‌. (പുറ. 19:4-6) സ്വന്തം ജീവി​തനാ​ളുകൾ എങ്ങനെ വിനി​യോ​ഗിക്കണ​മെന്ന് ഓരോ​രു​ത്തരും തീരുമാ​നിക്കണ​മായി​രുന്നു. മോശ ശരിയായ തിരഞ്ഞെ​ടുപ്പ് നടത്തി.—എബ്രായർ 11:24-27 വായിക്കുക.

8. ജീവിത​ത്തിലെ തിരഞ്ഞെ​ടുപ്പുക​ളെക്കു​റിച്ച് ചിന്തിച്ചു​കൊ​ണ്ടിരി​ക്കുന്ന യുവാ​ക്കൾക്ക് എന്ത് സഹായം ലഭ്യ​മാണ്‌?

8 യുവ​പ്രാ​യത്തിൽ ജ്ഞാന​പൂർവമായ തിര​ഞ്ഞെടു​പ്പുകൾ നടത്താൻ യഹോവ നിങ്ങളെ സഹായി​ക്കും. നിങ്ങ​ളുടെ ഓ​രോരു​ത്തരു​ടെയും വ്യതി​രി​ക്തമായ സാഹ​ചര്യ​ങ്ങളിൽ തീരു​മാന​മെടു​ക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായി​ക്കുന്ന ബുദ്ധി​യുപ​ദേശം ബൈബിൾത​ത്ത്വങ്ങ​ളുടെ രൂപത്തിൽ അവൻ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. (സങ്കീ. 32:8) കൂടാതെ, ഈ തത്ത്വങ്ങൾ ബാധക​മാകു​ന്നത്‌ എങ്ങനെ​യെന്ന് വിവേ​ചിച്ച് തീരു​മാന​ങ്ങളെടു​ക്കാൻ വിശ്വാ​സി​കളായ മാതാ​പി​താക്കൾക്കും സഭയിലെ മൂപ്പന്മാർക്കും നിങ്ങളെ സഹായി​ക്കാനാ​കും. (സദൃ. 1:8, 9) ഭാവി​ജീ​വിതം ഭാസു​രമാ​ക്കുന്ന ജ്ഞാന​പൂർവമായ തിര​ഞ്ഞെടു​പ്പുകൾ നടത്താൻ നിങ്ങളെ സഹായി​ക്കുന്ന മൂന്ന് അടിസ്ഥാന ബൈബിൾത​ത്ത്വങ്ങൾ നമുക്ക് പരി​ചിന്തി​ക്കാം.

നിങ്ങളെ വഴിനയി​ക്കാൻ മൂന്ന് ബൈബിൾതത്ത്വങ്ങൾ

9. (എ) തിര​ഞ്ഞെടുക്കാ​നുള്ള സ്വാത​ന്ത്ര്യം നൽകി​ക്കൊണ്ട് യഹോവ നമ്മെ മാനി​ച്ചി​രിക്കു​ന്നത്‌ എങ്ങനെ? (ബി) ‘ഒന്നാമത്‌ രാജ്യം അന്വേ​ഷിക്കു​ന്നത്‌’ നമുക്ക് ഏത്‌ അവസരങ്ങൾ തുറ​ന്നുത​രുന്നു?

9 ഒന്നാമത്‌ രാജ്യവും അവന്‍റെ നീതിയും അന്വേഷിക്കുവിൻ. (മത്തായി 6:19-21, 24-26, 31-34 വായിക്കുക.) തിര​ഞ്ഞെടുക്കാ​നുള്ള സ്വാത​ന്ത്ര്യം നൽകി​ക്കൊണ്ട് യഹോവ നമ്മെ മാനി​ച്ചിരി​ക്കുന്നു. രാജ്യ​പ്രസംഗ​വേലയ്‌ക്കു​വേണ്ടി നിങ്ങ​ളുടെ യൗവനം എത്ര​ത്തോളം ചെലവി​ടണ​മെന്ന് അവൻ പറയു​ന്നില്ല. എന്നാൽ, ഒന്നാമത്‌ രാജ്യം അന്വേ​ഷിക്കു​വിൻ എന്ന സഹായ​കമായ തത്ത്വം യേശു നമുക്ക് നൽകി​യി​ട്ടുണ്ട്. ആ വാക്കു​ക​ളോട്‌ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രതി​കരി​ക്കുന്നു​വോ അതനുസ​രിച്ചാ​യിരി​ക്കും ദൈവ​ത്തോട്‌ സ്‌നേ​ഹവും അയൽക്കാ​രോട്‌ കരു​തലും നിത്യജീവന്‍റെ പ്രത്യാ​ശ​യോട്‌ വിലമതി​പ്പും കാണി​ക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കു​ന്നത്‌. വിവാ​ഹത്തോ​ടും തൊ​ഴിലി​നോ​ടും ബന്ധപ്പെട്ട നിങ്ങ​ളുടെ തിര​ഞ്ഞെടു​പ്പുകൾ എന്തു വെളി​പ്പെടു​ത്തുന്നു എന്ന് ചിന്തി​ക്കുക. ദൈവത്തിന്‍റെ രാജ്യ​വും നീതി​യും സംബന്ധി​ച്ചുള്ള നിങ്ങ​ളുടെ തീക്ഷ്ണത​യെക്കാൾ ഭൗതി​കാവ​ശ്യങ്ങൾ സംബന്ധി​ച്ചുള്ള നിങ്ങ​ളുടെ ഉത്‌ക​ണ്‌ഠയാ​ണോ അവ പ്രതി​ഫലി​പ്പിക്കു​ന്നത്‌?

10. യേശു​വിനെ സന്തുഷ്ട​നാക്കി​യത്‌ എന്താണ്‌, ഏതു തിര​ഞ്ഞെടു​പ്പുകൾ നിങ്ങളെ സന്തുഷ്ടരാ​ക്കും?

10 മറ്റുള്ളവരെ സേവിക്കുന്നതിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുക. (പ്രവൃത്തികൾ 20:20, 21, 24, 35 വായിക്കുക.) ജീവിത​ത്തിലെ ഈ അടി​സ്ഥാന​തത്ത്വം യേശു ദയാപൂർവം നമ്മെ പഠി​പ്പിച്ചു. സ്വന്തം ഇഷ്ട​ത്തെക്കാൾ പിതാവിന്‍റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്ന​തിന്‌ പ്രാധാ​ന്യം കൊടു​ത്തതു നിമിത്തം യേശു വളരെ സന്തു​ഷ്ടനായ ഒരു വ്യക്തി​യായി​രുന്നു. സൗമ്യ​രായ ആളുകൾ സുവാർത്ത​യോടു പ്രതി​കരി​ച്ചതു കണ്ടപ്പോൾ യേശു ആഹ്ലാ​ദിച്ചു. (ലൂക്കോ. 10:21; യോഹ. 4:34) മറ്റു​ള്ളവരെ സഹായിക്കുന്നതിന്‍റെ സന്തോഷം ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങൾ ഇതി​നോടകം​തന്നെ അനു​ഭവിച്ചി​ട്ടുണ്ടാ​കും. നിങ്ങ​ളുടെ ജീവിത​ത്തിലെ സു​പ്രധാ​നമായ തിര​ഞ്ഞെടു​പ്പുകൾ യേശു പഠിപ്പിച്ച തത്ത്വങ്ങളെ അടി​സ്ഥാന​മാക്കി നടത്തു​ന്നെങ്കിൽ അത്‌ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ​യേറെ സന്തോഷം കൈവരു​ത്തും. തീർച്ചയാ​യും അത്‌ യഹോവ​യുടെ ഹൃദയത്തെയും സന്തോ​ഷിപ്പി​ക്കും.—സദൃ. 27:11.

11. ബാരൂ​ക്കിന്‌ സന്തോഷം നഷ്ട​പ്പെട്ടത്‌ എന്തു​കൊണ്ട്, യഹോവ അവന്‌ എന്തു ബുദ്ധി​യുപ​ദേശം നൽകി?

11 യഹോ​വയെ സേവിക്കു​ന്നതിൽനി​ന്നാണ്‌ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം ഉളവാകു​ന്നത്‌. (സദൃ. 16:20) യിരെമ്യാവിന്‍റെ സെക്ര​ട്ടറി​യായി​രുന്ന ബാരൂക്ക് അത്‌ വിസ്‌മരിച്ച​തായി തോ​ന്നുന്നു. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അവൻ യഹോവ​യുടെ സേവ​നത്തിൽ സന്തോഷം ആസ്വദി​ക്കാ​തായി. യഹോവ അവ​നോട്‌ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു: “നീ നിനക്കാ​യിട്ടു വലിയ​കാര്യ​ങ്ങളെ ആഗ്രഹി​ക്കുന്നു​വോ? ആഗ്ര​ഹിക്ക​രുതു; ഞാൻ സർവ്വ​ജഡത്തി​ന്നും അനർത്ഥം വരുത്തും . . . എങ്കിലും നീ പോകുന്ന എല്ലാ ഇടത്തും ഞാൻ നിന്‍റെ ജീവനെ നിനക്കു കൊള്ള​പോലെ തരും.” (യിരെ. 45:3, 5) നിങ്ങൾക്ക് എന്തു തോ​ന്നുന്നു? തനി​ക്കായി​ത്തന്നെ വലിയ കാര്യങ്ങൾ തേടു​ന്നതാ​യിരു​ന്നോ, അതോ ദൈവത്തിന്‍റെ വിശ്വ​സ്‌തദാ​സനെന്ന നിലയിൽ യെരുശലേമിന്‍റെ നാശത്തെ അതിജീ​വിക്കുന്ന​തായിരു​ന്നോ ബാരൂ​ക്കിനെ സന്തുഷ്ടനാ​ക്കുമാ​യിരു​ന്നത്‌?—യാക്കോ. 1:12.

12. ഏത്‌ തിര​ഞ്ഞെടു​പ്പാണ്‌ റാമീ​റോയെ ഒരു സന്തു​ഷ്ടജീവി​തത്തി​ലേക്ക് നയിച്ചത്‌?

12 മറ്റു​ള്ളവരെ സേവി​ക്കു​ന്നതിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്തിയ ഒരു സഹോ​ദര​നാണ്‌ റാമീ​റോ. അദ്ദേഹം പറയുന്നു: “ആൻഡിസ്‌ പർവ​തനി​രകളി​ലുള്ള ഒരു ഗ്രാ​മത്തിൽ ഒരു നിർധന​കുടും​ബത്തി​ലാണ്‌ ഞാൻ ജനിച്ചത്‌. യൂണി​വേഴ്‌സിറ്റി വിദ്യാ​ഭ്യാ​സം നേടാ​നുള്ള പണം ജ്യേ​ഷ്‌ഠൻ നൽകാ​മെന്ന് ഏറ്റപ്പോൾ  എനിക്ക് അതൊരു സുവർണാ​വസര​മായി​രുന്നു. പക്ഷേ, ആയിടെ യഹോവ​യുടെ സാക്ഷി​യായി സ്‌നാ​നമേറ്റ എനിക്കു മുമ്പിൽ അവസരത്തിന്‍റെ മറ്റൊരു വാതി​ലും തുറ​ന്നുകി​ടന്നു. ഒരു ചെറിയ പട്ടണത്തിൽ പ്രസം​ഗവേ​ലയ്‌ക്കായി കൂ​ടെപ്പോ​രാൻ താത്‌പര്യമു​ണ്ടോ എന്ന് ഒരു പയനിയർ എന്നോടു ചോ​ദിച്ചു. ഞാൻ ആ ക്ഷണം സ്വീക​രിച്ചു. അവിടെ​ച്ചെന്ന് മുടി​വെട്ട് പഠിച്ച്, ഉപജീ​വനമാർഗം എന്നനി​ലയിൽ ഞാൻ ഒരു ബാർബർഷോപ്പ് തുടങ്ങി. ഞങ്ങൾ ബൈബിൾ പഠിപ്പി​ക്കാ​മെന്നു പറഞ്ഞ​പ്പോൾ പലരും വിലമ​തി​പ്പോടെ പ്രതിക​രിച്ചു. ഒരു തദ്ദേ​ശഭാ​ഷയിൽ പുതു​തായി രൂപം​കൊണ്ട ഒരു സഭയി​ലേക്ക് പിന്നീട്‌ ഞാൻ മാറി. ഇപ്പോൾ പത്തു വർഷ​മായി ഞാൻ ഒരു മുഴുസ​മയശു​ശ്രൂഷക​നാണ്‌. ആളുകളെ അവരുടെ സ്വന്തം ഭാഷയിൽ സുവാർത്ത പഠിക്കാൻ സഹായി​ക്കു​മ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ആ സന്തോഷം ഒന്നു വേറെ​തന്നെ​യാണ്‌. അതു നൽകാൻ മറ്റൊരു ജോലി​ക്കും കഴിയില്ല.”

റാമീറോ യുവ​പ്രായം​മുതൽ യഹോ​വയെ സേവിക്കുന്നതിന്‍റെ സന്തോഷം ആസ്വ​ദിച്ചി​രി​ക്കുന്നു (12-‍ാ‍ം ഖണ്ഡിക കാണുക)

13. യഹോ​വയെ തിക​വോടെ സേവി​ക്കാൻ യൗവന​കാലം അനു​യോജ്യ​മായ ഒരു സമയമാ​യി​രിക്കു​ന്നത്‌ എന്തു​കൊണ്ട്?

13 യുവപ്രായത്തിൽ യഹോവയെ സേവിക്കുന്നത്‌ ആസ്വദിക്കുക. (സഭാപ്രസംഗി 12:1 വായിക്കുക.) ആദ്യം​തന്നെ ഒരു നല്ല ജോലി സമ്പാദി​ക്കണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ പിൽക്കാ​ലത്ത്‌ സ്വസ്ഥ​മായി യഹോ​വയെ സേവി​ക്കാ​നാകൂ എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാ​രിക്കേ​ണ്ടതില്ല. യഹോ​വയെ പൂർണ​മായി സേവിച്ച് തുടങ്ങാൻ ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു സമയ​മാണ്‌ യുവ​പ്രായം. ഈ പ്രാ​യത്തിൽ കുടും​ബോത്തര​വാദി​ത്വങ്ങൾ കുറ​വായി​രിക്കു​മെന്നു മാത്രമല്ല വെല്ലു​വിളി നിറഞ്ഞ നിയ​മനങ്ങൾ ഏറ്റെ​ടുക്കാ​നുള്ള ആരോഗ്യ​വും ചുറു​ചുറു​ക്കും ഉണ്ടാ​യിരി​ക്കു​കയും ചെയ്യും. നിങ്ങ​ളുടെ യൗവനകാ​ലത്ത്‌ യഹോ​വയ്‌ക്കു​വേണ്ടി എന്തു ചെയ്യാ​നാണ്‌ നിങ്ങൾ ആഗ്ര​ഹിക്കു​ന്നത്‌? ഒരു പയനി​യറാ​കാൻ ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങൾ ലക്ഷ്യം​വെച്ചി​ട്ടുണ്ടാ​കും. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അന്യഭാ​ഷാ​പ്ര​ദേശത്ത്‌ സേവി​ക്കാനാ​യിരി​ക്കും നിങ്ങ​ളുടെ ആഗ്രഹം. അതുമ​ല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം സഭയിൽത്തന്നെ ഏറെ തിക​വോടെ സേവിക്കാ​നുള്ള അവസരങ്ങൾ നിങ്ങൾ കാണു​ന്നുണ്ടാ​കും. ദൈവ​സേവ​നത്തിൽ നിങ്ങ​ളുടെ ലാക്കുകൾ എന്തു​തന്നെ​യായാ​ലും ഒരു ഉപജീ​വനമാർഗം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യ​മാണ്‌. നിങ്ങൾ ഏത്‌ തൊഴിൽ തിര​ഞ്ഞെടു​ക്കും? അതിന്‌ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുമാ​ത്രം പരിശീ​ലനം വേണ്ടി​വരും?

ബൈബിൾതത്ത്വങ്ങൾ മാർഗ​ദീപ​മാക്കി ജ്ഞാനപൂർവം തിര​ഞ്ഞെടു​പ്പുകൾ നടത്തുക

14. ഭാവി​യി​ലേക്ക് പദ്ധതികൾ തയ്യാറാ​ക്കു​മ്പോൾ എന്തു ജാഗ്രത പുലർത്തണം?

14 നാം പരിചി​ന്തിച്ച മൂന്ന് ബൈബിൾത​ത്ത്വങ്ങൾ, തിര​ഞ്ഞെടു​ക്കേണ്ട തൊഴിൽ ഏതെന്ന് വില​യിരു​ത്താൻ  നിങ്ങളെ സഹായി​ക്കും. പ്രാദേ​ശികതൊ​ഴില​വസരങ്ങ​ളെക്കു​റിച്ച് നിങ്ങ​ളുടെ സ്‌കൂൾ-ഉപ​ദേഷ്ടാ​ക്കൾക്ക് അറിയാ​മാ​യിരി​ക്കും. നിങ്ങ​ളുടെ പ്രദേ​ശത്തോ നിങ്ങൾ സേവി​ക്കാൻ ആഗ്രഹി​ക്കുന്ന പ്രദേ​ശത്തോ ലഭ്യമായ തൊഴി​ലുക​ളെക്കു​റിച്ച് വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ ചില സർക്കാർ ഏജൻസി​കൾക്കു കഴി​ഞ്ഞേക്കാം. ഇത്തരം ഉറവി​ടങ്ങളിൽനി​ന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ സഹായക​മായിരു​ന്നേക്കാ​മെങ്കി​ലും നിങ്ങൾ ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ട ആവശ്യ​മുണ്ട്. യഹോ​വയെ സ്‌നേഹി​ക്കാത്ത ആളുകൾ നിങ്ങ​ളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ലോ​കത്തോ​ടുള്ള സ്‌നേഹം ഉൾനടാൻ ശ്രമി​ച്ചേക്കാം. (1 യോഹ. 2:15-17) ലോകം വെച്ചുനീ​ട്ടുന്ന അവസര​ങ്ങളി​ലേക്ക് കണ്ണു​പായി​ച്ചാൽ ഹൃദയത്തിന്‌ നിങ്ങളെ എളുപ്പം വഞ്ചിക്കാൻ കഴിയും.—സദൃശവാക്യങ്ങൾ 14:15 വായിക്കുക; യിരെ. 17:9.

15, 16. തൊഴിൽ തിര​ഞ്ഞെടു​ക്കുന്ന കാര്യ​ത്തിൽ ആർക്കാണ്‌ നിങ്ങളെ ഏറ്റവും നന്നായി സഹായി​ക്കാൻ കഴിയു​ന്നത്‌?

15 തൊ​ഴിൽസാധ്യ​തകൾ മനസ്സിലാ​ക്കിക്കഴി​ഞ്ഞാൽപ്പിന്നെ ശരിയായ മാർഗ​നിർദേശം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യ​മാണ്‌. (സദൃ. 1:5) ബൈബിൾത​ത്ത്വങ്ങ​ളുടെ വെളി​ച്ചത്തിൽ തൊ​ഴിൽസാധ്യ​തകൾ വില​യിരു​ത്താൻ ആർക്ക് നിങ്ങളെ സഹായി​ക്കാനാ​കും? യഹോ​വയെ സ്‌നേഹി​ക്കുന്ന, നിങ്ങളെ സ്‌നേഹി​ക്കുന്ന, നിങ്ങ​ളെയും നിങ്ങ​ളുടെ സാഹച​ര്യ​ത്തെയും നന്നായി മനസ്സിലാ​ക്കുന്ന വ്യക്തികൾ പറയു​ന്നത്‌ ശ്രദ്ധി​ക്കുക. നിങ്ങ​ളുടെ അഭി​രുചി​യും ആന്തരവും വിശ​കലനം ചെയ്യാൻ അവർ നിങ്ങളെ സഹായി​ക്കും. നിങ്ങ​ളുടെ ലാക്കുകൾ പുനഃ​പരി​ശോധി​ക്കാൻ അവരുടെ വാക്കുകൾ സഹാ​യി​ച്ചേക്കാം. യഹോ​വയെ സ്‌നേഹി​ക്കുന്ന മാതാ​പി​താക്ക​ളാണ്‌ നിങ്ങൾക്കുള്ള​തെങ്കിൽ അത്‌ എത്ര വലിയ ഒരു അനു​ഗ്രഹ​മാണ്‌! അതു​പോലെ, നിങ്ങളെ വഴിനയി​ക്കാൻ കഴിയുന്ന ആത്മീ​യയോ​ഗ്യ​തയുള്ള പുരു​ഷന്മാ​രാണ്‌ സഭയിലെ മൂപ്പന്മാർ. കൂടാതെ, പയനി​യർമാ​രോ​ടും സഞ്ചാര മേൽവി​ചാരക​ന്മാരോ​ടും സംസാരി​ക്കുക. അവർ മുഴു​സമയ​സേവനം തിര​ഞ്ഞെടു​ക്കാൻ തീരു​മാനി​ച്ചത്‌ എന്തു​കൊണ്ടാ​യി​രുന്നു? എങ്ങനെ​യാണ്‌ അവർക്ക് പയനിയ​റിങ്‌ തുടങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞത്‌? ഉപജീ​വനത്തി​നായി അവർ എന്താണ്‌ ചെയ്യു​ന്നത്‌? ശുശ്രൂഷ അവർക്ക് സംതൃപ്‌തി പകർന്നി​രിക്കു​ന്നത്‌ എങ്ങനെ?—സദൃ. 15:22.

16 നിങ്ങൾക്ക് വി​വേകപൂർവം ബുദ്ധി​യുപ​ദേശം നൽകാൻ നിങ്ങളെ നന്നായി അറിയാ​വുന്ന​വർക്ക് സാധി​ക്കും. ഉദാ​ഹരണ​ത്തിന്‌, സ്‌കൂൾവിദ്യാ​ഭ്യാ​സത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന കഠി​നാധ്വാ​നം നിങ്ങൾക്ക് അത്ര താത്‌പ​ര്യമില്ലാ​ത്തതു​കൊണ്ട് സ്‌കൂൾപഠനം നിറു​ത്തി​ക്കളഞ്ഞ് പയനിയ​റിങ്‌ തുടങ്ങാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹി​ക്കുന്നു എന്നു കരുതുക. നിങ്ങളെ സ്‌നേഹി​ക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി നിങ്ങ​ളുടെ ഉള്ളിലെ ആ ചിന്ത വി​വേചിച്ച​റിയു​കയും, പെട്ടെന്ന് മടുത്തു പിന്മാ​റാതെ സ്ഥിരോ​ത്സാഹം നട്ടുവളർത്താൻ സ്‌കൂൾവിദ്യാ​ഭ്യാസകാ​ലഘട്ടം നിങ്ങളെ പ്രാപ്‌തനാ​ക്കും എന്നു തിരി​ച്ചറി​യാൻ നിങ്ങളെ സഹായി​ക്കു​കയും ചെയ്‌തേക്കാം. ഓർക്കുക: യഹോ​വയെ പൂർണ​മായി സേവി​ക്കാൻ ആ സുപ്ര​ധാന​ഗുണം നിങ്ങൾക്ക് കൂടിയേ തീരൂ.—സങ്കീ. 141:5; സദൃ. 6:6-10.

17. നാം ഏതുതരം തീരുമാ​നങ്ങൾ ഒഴിവാ​ക്കണം?

17 യഹോ​വയെ സേവി​ക്കുന്ന എല്ലാ​വരും​തന്നെ ആത്മീയ അപക​ടങ്ങളെ—യഹോ​വയിൽനിന്ന് ഒരുവനെ അകറ്റി​ക്കള​ഞ്ഞേക്കാ​വുന്ന സ്വാധീ​നങ്ങളെ—നേരി​ടും. (1 കൊരി. 15:33; കൊലോ. 2:8) എന്നാൽ ചില തൊഴി​ലു​കളിൽ മറ്റു​ള്ളവ​യെക്കാൾ ആത്മീ​യാപ​കടങ്ങൾ പതിയി​രി​പ്പുണ്ട്. ഒരു പ്രത്യേ​കതരം തൊഴിൽ സ്വീക​രിച്ച​ശേഷം നിങ്ങ​ളുടെ പ്ര​ദേശത്തെ ആരു​ടെയെങ്കി​ലും “വിശ്വാ​സക്കപ്പൽ തകർന്നു​പോയ”തായി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാ​മോ? (1 തിമൊ. 1:19) ദൈവ​വുമാ​യുള്ള നിങ്ങ​ളുടെ ബന്ധത്തെ അപകട​പ്പെടു​ത്തുന്ന തീരുമാ​നങ്ങൾ ഒഴി​വാക്കു​ന്നത്‌ തീർച്ചയാ​യും ബുദ്ധി​യാ​യിരി​ക്കും.—സദൃ. 22:3.

ഒരു യുവക്രി​സ്‌ത്യാ​നിയാ​യിരിക്കു​ന്നത്‌ ആസ്വദിക്കുക

18, 19. യഹോവ​യുടെ സേവ​നത്തിൽ കൂടുതൽ ചെയ്യാ​നുള്ള താത്‌പര്യം ഇതുവ​രെയും ഒരാൾക്ക് തോന്നു​ന്നി​ല്ലെങ്കിൽ അയാൾ എന്തു ചെയ്യണം?

18 യഹോ​വയെ സേവിക്കാ​നുള്ള ആഗ്രഹം നിങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ നട്ടു​വളർത്തി​യിട്ടു​ണ്ടോ? എങ്കിൽ, യഹോവ​യുടെ ഒരു യുവദാ​സനായി​രിക്കു​ന്നതു​കൊണ്ടു മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാ​കുന്ന അവസരങ്ങൾ പൂർണ​മായി ആസ്വദി​ക്കുക. ഈ ആവേ​ശജന​കമായ നാളു​കളിൽ യഹോ​വയെ സേവിക്കു​ന്നത്‌ ആസ്വദി​ക്കാൻ നിങ്ങളെ പ്രാപ്‌തരാ​ക്കുന്ന തിര​ഞ്ഞെടു​പ്പുകൾ നടത്തുക.—സങ്കീ. 148:12, 13.

19 എന്നാൽ, യഹോവ​യുടെ സേവ​നത്തിൽ കൂടുതൽ ചെയ്യാ​നുള്ള ഒരു താത്‌പര്യം ഇതുവ​രെയും നിങ്ങൾക്ക് തോന്നു​ന്നി​ല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യണം? നിങ്ങ​ളുടെ വിശ്വാ​സം ബലി​ഷ്‌ഠ​മാക്കാ​നുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഒരി​ക്കലും നിറു​ത്തി​ക്കളയ​രുത്‌. ദൈവത്തിന്‍റെ അനുഗ്ര​ഹമുണ്ടാ​യിരി​ക്കുന്ന തരത്തി​ലുള്ള ഒരു ജീവി​തഗതി പിൻപറ്റാ​നുള്ള തന്‍റെ ശ്രമങ്ങൾ വിവ​രിച്ച​ശേഷം അപ്പൊ​സ്‌ത​ലനായ പൗ​ലോസ്‌ ഇങ്ങനെ എഴുതി: “മറ്റൊരു മനോ​ഭാവ​മാണു നിങ്ങൾക്കുള്ള​തെങ്കിൽ ശരിയായ വീക്ഷണം ദൈവം നിങ്ങൾക്കു വെളി​പ്പെടു​ത്തി​ത്തരും. എന്തു​തന്നെ​യായാ​ലും, നാം പ്രാപിച്ച പുരോ​ഗതി​ക്കൊത്ത​വിധം അതേ ചര്യയിൽ നമുക്കു നിഷ്‌ഠ​യോടെ തുടരാം.” (ഫിലി. 3:15, 16) യഹോവ നിങ്ങളെ സ്‌നേ​ഹിക്കു​ന്നു​വെന്ന് ഒരി​ക്കലും മറക്ക​രുത്‌. അവന്‍റെ മാർഗ​നിർദേശ​മാണ്‌ ഏറ്റവും മികച്ചത്‌. അതു​കൊണ്ട്, നിങ്ങ​ളുടെ യുവ​പ്രാ​യത്തിൽ ജ്ഞാന​പൂർവമായ തിര​ഞ്ഞെടു​പ്പുകൾ നടത്താൻ മറ്റാ​രെക്കാ​ളും മെച്ച​മായി നിങ്ങളെ സഹായി​ക്കാൻ യഹോ​വയ്‌ക്കാ​കും.