കാഴ്ചക്കുറവുള്ളവരുടെ സ്ക്രീൻ സെറ്റിങ്ങ്

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

ഉണരുക! 2015 ഒക്ടോബര്‍ 

പണമാണോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം?

പണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വികലമായ വീക്ഷണത്തിന്‌ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വത്തിന്‌ മാറ്റംരുത്താൻ കഴിയും.

പണമാണോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം?

ഏഴു ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളെത്തന്നെ വിലയിരുത്തുന്നതിലൂടെ പണത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വികലമായ വീക്ഷണമാണോ ഉള്ളതെന്ന് അറിയാൻ കഴിയും.

മധ്യപൂർവ ദേശങ്ങളെ അടുത്ത്‌ വീക്ഷിക്കാം

ലോകത്തിലെ ആദ്യകാല സംസ്‌കാങ്ങളുടെ കേന്ദ്രമായിരുന്ന മധ്യപൂർവ ദേശങ്ങൾ ബൈബിളിന്‍റെ കൃത്യത ഉറപ്പുരുത്തുന്നു.

സ്വയം നിയന്ത്രിക്കാൻ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാം

കുട്ടികൾ ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്‌തുകൊടുക്കുന്നതിലൂടെ പ്രാധാന്യമേറിയ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ പിടിച്ചുവെക്കുയാണ്‌ ചെയ്യുന്നത്‌.

സഹിഷ്‌ണുത

സഹിഷ്‌ണുത കാണിക്കുന്നതിന്‌ ബൈബിൾ ഒരു പരിധിവെക്കുന്നുണ്ടോ?

എങ്ങനെ ക്ഷമാപണം നടത്താം?

മുഴുവൻ തെറ്റും എന്‍റെ ഭാഗത്തല്ലെങ്കിൽ?

മലമ്പനി—നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്‌

നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ജീവിക്കുന്ന പ്രദേത്തോ അല്ലെങ്കിൽ സന്ദർശിക്കാൻ പോകുന്ന സ്ഥലത്തോ മലമ്പനി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയും.

മുതലയുടെ താടിയെല്ല്

മുതലയ്‌ക്ക് സിംഹത്തെക്കാളും കടുവയെക്കാളും മൂന്ന് മടങ്ങ് ശക്തിയിൽ കടിക്കാൻ കഴിയും. എന്നാൽ, മുതലയുടെ താടിയെല്ല് ഒരു മനുഷ്യന്‍റെ വിരൽത്തുമ്പിനെക്കാളും സംവേമുള്ളതാണ്‌. എങ്ങനെ?

കൂടുതല്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ സവിശേഷതകള്‍

സൃഷ്ടിയോ പരിണാമോ?—ഭാഗം 1: ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കേണ്ടത്‌ എന്തുകൊണ്ട്?

ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത്‌ എന്തുകൊണ്ടെന്നു കൂടുതൽ ബോധ്യത്തോടെ വിശദീരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ചോദ്യം ചെയ്യുന്നരോടു മറുപടി പറയാൻ സഹായിക്കുന്ന ചില നുറുങ്ങുകൾ.

സൃഷ്ടിയോ പരിണാമോ?—ഭാഗം 2: പരിണാമം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത്‌ എന്തുകൊണ്ട്?

നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതിന്‍റെ കാരണം വ്യക്തമാക്കുന്ന രണ്ട് അടിസ്ഥാന വസ്‌തുകൾ.