വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക മലയാളം

മോചനവില—പിതാവിന്‍റെ ‘തികവുറ്റ സമ്മാനം’

മോചനവില—പിതാവിന്‍റെ ‘തികവുറ്റ സമ്മാനം’

‘എല്ലാ നല്ല ദാനങ്ങളും തികവുറ്റ സമ്മാനങ്ങളും പിതാവിൽനിന്ന് വരുന്നു.’യാക്കോ. 1:17.

ഗീതം: 148109

1. മോചവില എന്തൊക്കെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നേടിത്തരുന്നു?

യേശുക്രിസ്‌തുവിന്‍റെ മോചവിയിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ പലതാണ്‌. ആദാമിന്‍റെ മക്കളിൽ നീതിയെ സ്‌നേഹിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം ദൈവകുടുംത്തിന്‍റെ ഭാഗമായിരിക്കാനും സന്തോത്തോടെ എന്നെന്നും ജീവിക്കാനും ഉള്ള അവസരം കിട്ടിയതു മോചവിയിലൂടെയാണ്‌. എന്നാൽ മോചവിയുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അതിൽ അവസാനിക്കുന്നില്ല. യഹോയുടെ നീതിക്കു മുഖ്യസ്ഥാനം കൊടുത്തുകൊണ്ട് മരണം വരിക്കാൻ യേശു കാണിച്ച സന്നദ്ധത വളരെ പ്രധാപ്പെട്ട ചില വിഷയങ്ങളിലേക്കു നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കുന്നു.—എബ്രാ. 1:8, 9.

2. (എ) സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും ഉള്ള എല്ലാവരെയും ബാധിക്കുന്ന ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ യേശുവിന്‍റെ പ്രാർഥയിൽ കാണാനാകും? (ലേഖനാരംത്തിലെ ചിത്രം കാണുക.) (ബി) നമ്മൾ ഇനി എന്താണു പഠിക്കാൻപോകുന്നത്‌?

2 മരണത്തിലൂടെ മോചവില കൊടുക്കുന്നതിനു രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് യേശു ശിഷ്യന്മാരെ ഇങ്ങനെ പ്രാർഥിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു: “സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ പേര്‌ പരിശുദ്ധമായിരിക്കേണമേ. അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരേണമേ. അങ്ങയുടെ ഇഷ്ടം സ്വർഗത്തിലെപ്പോലെ ഭൂമിയിലും നടക്കേണമേ.” (മത്താ. 6:9, 10) മോചവില ദൈവനാമം പരിശുദ്ധമാക്കുന്നതിനോടും ദൈവരാജ്യത്തോടും ദൈവത്തിന്‍റെ ഉദ്ദേശ്യം പൂർത്തീരിക്കുന്നതിനോടും എങ്ങനെയാണു ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്നു  നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പഠിക്കാം. മോചവില എന്ന ക്രമീത്തോടു കൂടുതൽ നന്ദിയുള്ളരായിരിക്കാൻ അതു നമ്മളെ സഹായിക്കും.

“അങ്ങയുടെ പേര്‌ പരിശുദ്ധമായിരിക്കേണമേ”

3. യഹോയുടെ പേര്‌ യഹോയെക്കുറിച്ച് എന്തൊക്കെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു, ആ പരിശുദ്ധനാമത്തെ സാത്താൻ എങ്ങനെയാണ്‌ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തിയത്‌?

3 ദൈവത്തിന്‍റെ പേര്‌ പരിശുദ്ധമായിരിക്കേണമേ എന്ന അപേക്ഷയാണു മാതൃകാപ്രാർഥയിൽ യേശു ആദ്യം നടത്തിയത്‌. യഹോയുടെ ശ്രേഷ്‌ഠയും മഹത്ത്വവും പരിശുദ്ധിയും വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നാണ്‌ യഹോയുടെ പേര്‌. മറ്റൊരു പ്രാർഥയിൽ യേശു യഹോവയെ “പരിശുദ്ധപിതാവേ” എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്‌തു. (യോഹ. 17:11) യഹോവ വിശുദ്ധനാതുകൊണ്ട് യഹോയുടെ എല്ലാ തത്ത്വങ്ങളും നിയമങ്ങളും വിശുദ്ധമാണ്‌. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും, മനുഷ്യരുടെ കാര്യത്തിൽ നിലവാരങ്ങൾ വെക്കാനുള്ള ദൈവത്തിന്‍റെ അവകാശത്തെ സാത്താൻ ഏദെൻ തോട്ടത്തിൽവെച്ച് തന്ത്രപൂർവം ചോദ്യം ചെയ്‌തു. യഹോയെക്കുറിച്ച് നുണ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സാത്താൻ യഹോയുടെ പരിശുദ്ധനാമം അപകീർത്തിപ്പെടുത്തി.—ഉൽപ. 3:1-5.

4. ദൈവനാമം പരിശുദ്ധമാക്കുന്നതിൽ യേശു എന്തു പങ്കു വഹിച്ചു?

4 എന്നാൽ യേശു യഹോയുടെ പേരിനെ അങ്ങേയറ്റം സ്‌നേഹിച്ചു. (യോഹ. 17:25, 26) അതു പരിശുദ്ധമാക്കാൻ തന്നെക്കൊണ്ട് ആകുന്നതെല്ലാം യേശു ചെയ്‌തു. (സങ്കീർത്തനം 40:8-10 വായിക്കുക.) ബുദ്ധിക്തിയുള്ള സൃഷ്ടികൾക്ക് യഹോവ നിലവാരങ്ങൾ വെക്കുന്നതു ന്യായവും നീതിയുക്തവും ആണെന്നു ഭൂമിയിലെ ജീവിത്തിലൂടെ യേശു തെളിയിച്ചു. വേദനാമായ വിധത്തിൽ മരിക്കാൻ സാത്താൻ ഇടയാക്കിപ്പോൾപ്പോലും യേശു സ്വർഗീപിതാവിനോടു സമ്പൂർണവിശ്വസ്‌തത കാണിച്ചു. ആ വിശ്വസ്‌തത, ഒരു പൂർണനുഷ്യനു ദൈവത്തിന്‍റെ നീതിയുള്ള നിലവാരങ്ങൾ തികവോടെ അനുസരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നു തെളിയിച്ചു.

5. ദൈവനാമം പരിശുദ്ധമാക്കുന്നതിൽ നമുക്ക് എന്തു പങ്കുവഹിക്കാനാകും?

5 യഹോയുടെ പേരിനെ സ്‌നേഹിക്കുന്നെന്നു നമുക്ക് എങ്ങനെ കാണിക്കാനാകും? നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന വിധത്തിലൂടെ! നമ്മൾ വിശുദ്ധരായിരിക്കാൻ യഹോവ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. (1 പത്രോസ്‌ 1:15, 16 വായിക്കുക.) യഹോവയെ മാത്രമേ ആരാധിക്കാവൂ എന്നും മുഴുഹൃത്തോടെ യഹോവയെ അനുസരിക്കമെന്നും ആണ്‌ അതിന്‍റെ അർഥം. ഉപദ്രവം സഹിക്കേണ്ടിന്നാൽപ്പോലും യഹോയുടെ നീതിയുള്ള തത്ത്വങ്ങൾക്കും നിയമങ്ങൾക്കും ചേർച്ചയിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യും. നീതിയുള്ള പ്രവൃത്തിളിലൂടെ നമ്മൾ വെളിച്ചം പ്രകാശിപ്പിക്കുയും അങ്ങനെ യഹോയുടെ പേരിനു മഹത്ത്വം കൊടുക്കുയും ചെയ്യുന്നു. (മത്താ. 5:14-16) വിശുദ്ധമായ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിത്തിലൂടെ യഹോയുടെ നിയമങ്ങളാണു ശരിയെന്നും സാത്താന്‍റെ ആരോണങ്ങൾ വ്യാജമാണെന്നും തെളിയിക്കുന്നു. എന്നാൽ നമുക്കു തെറ്റുകൾ പറ്റുമ്പോഴോ? ആത്മാർഥമായി പശ്ചാത്തപിക്കുയും യഹോയുടെ പേര്‌ കളങ്കപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ഉപേക്ഷിക്കുയും ചെയ്യും.—സങ്കീ. 79:9.

6. അപൂർണരാണെങ്കിലും നമ്മളെ യഹോയ്‌ക്കു നീതിമാന്മാരായി കാണാൻ കഴിയുന്നത്‌ എന്തുകൊണ്ട്?

6 വിശ്വാമുള്ളരുടെ പാപങ്ങൾ ക്രിസ്‌തുവിന്‍റെ ബലിയുടെ അടിസ്ഥാത്തിൽ യഹോവ ക്ഷമിക്കുന്നു. ദൈവത്തിനു ജീവിതം സമർപ്പിക്കുന്നവരെ ദൈവം തന്‍റെ ആരാധരായി സ്വീകരിക്കും. യഹോവ അഭിഷിക്തക്രിസ്‌ത്യാനികളെ മക്കളെന്ന നിലയിലും ‘വേറെ ആടുകളിൽപ്പെട്ടവരെ’ സ്‌നേഹിരെന്ന നിലയിലും നീതിമാന്മാരായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. (യോഹ. 10:16; റോമ. 5:1, 2; യാക്കോ. 2:21-25) അതെ, ഇപ്പോൾപ്പോലും പിതാവിന്‍റെ മുമ്പാകെ നീതിമാന്മാരായി നിൽക്കാനും ദൈവനാത്തിന്‍റെ വിശുദ്ധീത്തിൽ ഒരു പങ്കു വഹിക്കാനും മോചവില നമ്മളെ സഹായിക്കും.

“അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരേണമേ”

7. മോചവിയിലൂടെ ദൈവരാജ്യത്തിൽ നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഏതൊക്കെ?

7 മാതൃകാപ്രാർഥയിൽ യേശുവിന്‍റെ അടുത്ത അപേക്ഷ ഇതായിരുന്നു: “അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരേണമേ.” എന്നാൽ മോചവില എങ്ങനെയാണു ദൈവരാജ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്‌? ക്രിസ്‌തുവിനോടൊപ്പം സ്വർഗത്തിൽ രാജാക്കന്മാരും പുരോഹിന്മാരും ആയി സേവിക്കാനുള്ള 1,44,000 പേരുടെ കൂട്ടിച്ചേർപ്പു സാധ്യമാകുന്നതു  മോചവിയിലൂടെയാണ്‌. (വെളി. 5:9, 10; 14:1) യേശുവും ആ സഹഭരണാധികാരിളും ചേർന്നുള്ള ദൈവരാജ്യവൺമെന്‍റ് ആയിരം വർഷം ഭരണം നടത്തും. ആ കാലത്ത്‌ അവർ മോചവിയുടെ പ്രയോനങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാൻ അനുസമുള്ള മനുഷ്യരെ സഹായിക്കും. ഭൂമി ഒരു പറുദീയായി മാറും. വിശ്വസ്‌തരായ എല്ലാ മനുഷ്യരും പൂർണയുള്ളരാകും. അങ്ങനെ സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും ഉള്ള ദൈവദാരെല്ലാം ഒരൊറ്റ കുടുംമാകും. (വെളി. 5:13; 20:6) യേശു സർപ്പത്തിന്‍റെ തല തകർത്ത്‌ സാത്താന്‍റെ ധിക്കാത്തിന്‍റെ എല്ലാ കണികയും പ്രപഞ്ചത്തിൽനിന്ന് തുടച്ചുനീക്കും.—ഉൽപ. 3:15.

8. (എ) ദൈവരാജ്യത്തിന്‍റെ പ്രാധാന്യം യേശു ശിഷ്യന്മാരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയത്‌ എങ്ങനെ? (ബി) ദൈവരാജ്യത്തെ പിന്തുയ്‌ക്കുന്നെന്നു നമുക്ക് എങ്ങനെ കാണിക്കാം?

8 ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ യേശു ദൈവരാജ്യത്തിന്‍റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കാൻ ശിഷ്യന്മാരെ സഹായിച്ചു. സ്‌നാമേറ്റ്‌ അധികം വൈകാതെ യേശു “ദൈവരാജ്യത്തിന്‍റെ സന്തോഷവാർത്ത” ആ നാട്ടിൽ അങ്ങോമിങ്ങോളം എത്തിച്ചു. (ലൂക്കോ. 4:43) സ്വർഗത്തിലേക്കു മടങ്ങുന്നതിനു തൊട്ടുമുമ്പ് യേശു ശിഷ്യന്മാരോടു “ഭൂമിയുടെ അതിവിദൂഭാങ്ങൾവരെയും” തന്‍റെ സാക്ഷിളായിരിക്കമെന്നു നിർദേശിച്ചു. (പ്രവൃ. 1:6-8) ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രസംപ്രവർത്തത്തിലൂടെ, മോചവിയെക്കുറിച്ച് അറിയാനും ആ രാജ്യത്തിന്‍റെ പ്രജകളാകാനും ഭൂമിയിലെങ്ങുമുള്ളവർക്കു നമ്മൾ അവസരം കൊടുക്കുയാണ്‌. ഭൂലോത്തെങ്ങും സന്തോവാർത്ത പ്രസംഗിക്കാനുള്ള നിയമനം നിർവഹിക്കുന്നതിൽ ക്രിസ്‌തുവിന്‍റെ സഹോന്മാരെ സഹായിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവരാജ്യത്തെ പിന്തുയ്‌ക്കുന്നരാണെന്നു നമുക്കു കാണിക്കാം.—മത്താ. 24:14; 25:40.

‘അങ്ങയുടെ ഇഷ്ടം നടക്കേണമേ’

9. മനുഷ്യരെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്‍റെ ഉദ്ദേശ്യം നടപ്പാകുമെന്നു നമുക്ക് ഉറപ്പുള്ളത്‌ എന്തുകൊണ്ട്?

9 ‘അങ്ങയുടെ ഇഷ്ടം നടക്കേണമേ’ എന്നു പ്രാർഥിച്ചപ്പോൾ യേശു എന്താണ്‌ അർഥമാക്കിയത്‌? യഹോയാണു സ്രഷ്ടാവ്‌, എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം സംഭവിക്കമെന്നു ദൈവം പറഞ്ഞുഴിഞ്ഞാൽ അതു സംഭവിച്ചുഴിഞ്ഞതുപോലെയാണ്‌. അത്ര ഉറപ്പാണ്‌ അതു നടക്കുമെന്ന്. (യശ. 55:11) സാത്താൻ ധിക്കാരം കാണിച്ചെന്നു കരുതി മനുഷ്യരെക്കുറിച്ചുള്ള തന്‍റെ ഉദ്ദേശ്യത്തിന്‌ യഹോവ മാറ്റം വരുത്തില്ല. ആദാമിന്‍റെയും ഹവ്വയുടെയും പൂർണയുള്ള മക്കളെക്കൊണ്ട് ഭൂമി നിറയ്‌ക്കുക എന്ന ഇഷ്ടം യഹോവ ഉറപ്പായും നടപ്പാക്കും. (ഉൽപ. 1:28) ആദാമും ഹവ്വയും മക്കളില്ലാതെ മരിച്ചുപോയിരുന്നെങ്കിൽ അവരുടെ സന്തതിളെക്കൊണ്ട് ഭൂമി നിറയ്‌ക്കുയെന്ന ഉദ്ദേശ്യം നടക്കാതെപോകുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവർക്കു മക്കൾ ഉണ്ടാകാൻ യഹോവ അനുവദിച്ചു. വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും പൂർണത കൈവരിക്കാനും എന്നെന്നും ജീവിക്കാനും ഉള്ള അവസരം മോചവിയിലൂടെ യഹോവ തരുന്നു. യഹോയ്‌ക്കു മനുഷ്യരോടു സ്‌നേമുണ്ട്. അനുസമുള്ള മനുഷ്യർ താൻ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലുള്ള മനോമായ ഒരു ജീവിതം ആസ്വദിക്കണം എന്നതാണു ദൈവത്തിന്‍റെ ഇഷ്ടം.

10. മരിച്ചുപോയ മനുഷ്യർക്കു മോചവിയിൽനിന്ന് എന്തു പ്രയോജനം കിട്ടും?

10 യഹോവയെ അറിയാനും സേവിക്കാനും അവസരം കിട്ടാതെ മരിച്ചുപോയ കോടിക്കക്കിന്‌ ആളുകളുടെ കാര്യമോ? സ്‌നേമുള്ള നമ്മുടെ സ്വർഗീപിതാവ്‌ മോചവിയുടെ അടിസ്ഥാത്തിൽ അവരെ ജീവനിലേക്കു തിരികെ കൊണ്ടുരുയും തന്‍റെ ഉദ്ദേശ്യത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനും നിത്യജീവൻ നേടാനും അവസരം കൊടുക്കുയും ചെയ്യും. (പ്രവൃ. 24:15) മനുഷ്യർ മരിച്ചുപോമെന്നല്ല യഹോയുടെ ആഗ്രഹം, ജീവിക്കമെന്നാണ്‌. ജീവന്‍റെ ഉറവായ യഹോവ പുനരുത്ഥാത്തിൽ വരുന്ന എല്ലാവർക്കും പിതാവായിത്തീരും. (സങ്കീ. 36:9) അതുകൊണ്ട് യേശു പഠിപ്പിച്ച മാതൃകാപ്രാർഥയിലെ “സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ” എന്ന അഭിസംബോധന തികച്ചും ഉചിതമാണ്‌. (മത്താ. 6:9) മരിച്ചവരെ പുനരുത്ഥാപ്പെടുത്തുന്നതിൽ യഹോവ യേശുവിന്‌ ഒരു മുഖ്യപങ്കു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. (യോഹ. 6:40, 44) “പുനരുത്ഥാവും ജീവനും” എന്ന ധർമം പറുദീയിൽ യേശു പൂർത്തിയാക്കും.—യോഹ. 11:25.

11. ‘മഹാപുരുഷാത്തെക്കുറിച്ചുള്ള’ ദൈവത്തിന്‍റെ ഇഷ്ടം എന്താണ്‌?

11 ഏതാനും ചിലരോടു മാത്രം ഔദാര്യം കാണിക്കുന്ന ദൈവമല്ല യഹോവ. യേശു പറഞ്ഞു: “ദൈവത്തിന്‍റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നത്‌ ആരോ അവരാണ്‌ എന്‍റെ സഹോനും സഹോരിയും അമ്മയും.” (മർക്കോ. 3:35) എല്ലാ ജനതകളിലും ഗോത്രങ്ങളിലും ഭാഷകളിലും നിന്നുള്ള,  ആർക്കും എണ്ണിത്തിട്ടപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്ത ഒരു “മഹാപുരുഷാരം” തന്‍റെ ആരാധരായിത്തീമെന്നാണു ദൈവത്തിന്‍റെ ആഗ്രഹം. ക്രിസ്‌തുവിന്‍റെ മോചവിയിൽ വിശ്വസിക്കുയും ദൈവത്തിന്‍റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുയും ചെയ്യുന്ന സകലർക്കും ഇങ്ങനെ ഘോഷിക്കാൻ കഴിയും: “നമുക്കു ലഭിച്ച രക്ഷയ്‌ക്കു നമ്മൾ, സിംഹാത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ദൈവത്തോടും കുഞ്ഞാടിനോടും കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.”—വെളി. 7:9, 10.

12. അനുസമുള്ള മനുഷ്യരെക്കുറിച്ചുള്ള യഹോയുടെ ഉദ്ദേശ്യം എന്താണെന്നു മാതൃകാപ്രാർഥന വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്‌ എങ്ങനെ?

12 യേശുവിന്‍റെ മാതൃകാപ്രാർഥയിലെ അപേക്ഷകൾ, അനുസമുള്ള മനുഷ്യരെക്കുറിച്ചുള്ള യഹോയുടെ ഉദ്ദേശ്യം എന്താണെന്നു വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ പ്രാർഥയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനു ചേർച്ചയിൽ, യഹോയുടെ പേര്‌ പരിശുദ്ധമാക്കാൻ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ അതൊക്കെ ചെയ്യണം; നമ്മൾ ആ പേര്‌ പാവനമായി കണക്കാക്കണം. (യശ. 8:13) യേശു എന്ന പേരിന്‍റെ അർഥം “യഹോവ രക്ഷയാണ്‌” എന്നാണ്‌. യേശുവിന്‍റെ മോചവിയിലൂടെ നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന രക്ഷ യഹോയുടെ പേരിനു മഹത്ത്വവും ബഹുമാവും കൈവരുത്തും. യഹോവ അനുസമുള്ള മനുഷ്യർക്കു മോചവിയുടെ പ്രയോനങ്ങൾ ദൈവരാജ്യവൺമെന്‍റിലൂടെ നൽകും. ചുരുക്കത്തിൽ, ദൈവത്തിന്‍റെ ഇഷ്ടം നടപ്പാക്കുന്നതിൽനിന്ന് ദൈവത്തെ തടയാൻ യാതൊന്നിനുമാകില്ലെന്നു മാതൃകാപ്രാർഥന നമുക്ക് ഉറപ്പേകുന്നു.—സങ്കീ. 135:6; യശ. 46:9, 10.

മോചവില നൽകിതിനു നന്ദി കാണിക്കു

13. എന്തിനാണു സ്‌നാമേൽക്കുന്നത്‌?

13 മോചവില നൽകിതിനു നന്ദി കാണിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രധാവിധം, നമ്മളെത്തന്നെ യഹോയ്‌ക്കു സമർപ്പിക്കുയും സ്‌നാപ്പെടുയും ചെയ്യുക എന്നതാണ്‌. “നമ്മൾ യഹോയ്‌ക്കുള്ളരാണ്‌” എന്നു സ്‌നാനം തെളിയിക്കുന്നു. (റോമ. 14:8) കൂടാതെ സ്‌നാപ്പെടുന്നതിലൂടെ നമ്മൾ ഒരു ശുദ്ധമസ്സാക്ഷിക്കുവേണ്ടി ദൈവത്തോട്‌ അപേക്ഷിക്കുയാണ്‌. (1 പത്രോ. 3:21) ക്രിസ്‌തുവിന്‍റെ ബലിരക്തം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളെ ശുദ്ധീരിച്ചുകൊണ്ട് യഹോവ ആ പ്രാർഥയ്‌ക്ക്  ഉത്തരം നൽകുന്നു. വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌തതെല്ലാം യഹോവ തരുമെന്നു നമുക്ക് ഉറപ്പാണ്‌.—റോമ. 8:32.

മോചനവില നൽകിതിനു നന്ദിയുള്ളരാണെന്ന് ഏതൊക്കെ വിധങ്ങളിൽ കാണിക്കാനാകും? (13, 14 ഖണ്ഡികകൾ കാണുക)

14. അയൽക്കാരെ സ്‌നേഹിക്കാൻ നമ്മളോടു കല്‌പിച്ചിരിക്കുന്നത്‌ എന്തുകൊണ്ട്?

14 നന്ദി കാണിക്കാനുള്ള മറ്റൊരു വിധം ഏതാണ്‌? യഹോവ ചെയ്യുന്നതിലെല്ലാം സ്‌നേത്തിന്‍റെ സ്‌പർശമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്‍റെ ആരാധരായ എല്ലാവരുടെയും പ്രമുഗുണം സ്‌നേമായിരിക്കമെന്ന് യഹോവ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. (1 യോഹ. 4:8-11) അയൽക്കാരെ സ്‌നേഹിക്കുമ്പോൾ ‘സ്വർഗസ്ഥനായ നമ്മുടെ പിതാവിന്‍റെ പുത്രന്മാരായിത്തീരാൻ’ ആഗ്രഹിക്കുന്നെന്നു നമ്മൾ തെളിയിക്കുയാണ്‌. (മത്താ. 5:43-48) ഏറ്റവും പ്രധാപ്പെട്ട കല്‌പളിൽ ആദ്യത്തേത്‌ യഹോവയെ സ്‌നേഹിക്കുന്നതും രണ്ടാമത്തേത്‌ അയൽക്കാരെ സ്‌നേഹിക്കുന്നതും ആണെന്നു യേശു പറഞ്ഞു. (മത്താ. 22:37-40) ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സന്തോവാർത്ത അയൽക്കാരെ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അവരോടുള്ള സ്‌നേഹം നമുക്കു കാണിക്കാം. ഓർക്കുക: സഹമനുഷ്യരെ സ്‌നേഹിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ യഹോയുടെ മഹത്ത്വം പ്രതിലിപ്പിക്കുയാണ്‌. മറ്റുള്ളവരെ, പ്രത്യേകിച്ച് സഹോങ്ങളെ, സ്‌നേഹിക്കാനുള്ള കല്‌പന അനുസരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്‍റെ സ്‌നേഹം ‘നമ്മളിൽ പൂർണമാകും.’—1 യോഹ. 4:12, 20.

മോചവില യഹോയിൽനിന്ന് “ഉന്മേഷകാലങ്ങൾ” നേടിത്തരുന്നു

15. (എ) യഹോവ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ അനുഗ്രങ്ങളാണു തരുന്നത്‌? (ബി) നമ്മളെ എന്തൊക്കെ അനുഗ്രങ്ങളാണു കാത്തിരിക്കുന്നത്‌?

15 മോചനവിലയിൽ വിശ്വാസമർപ്പിക്കുമ്പോൾ യഹോവ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ പൂർണമായും ക്ഷമിച്ചുരും. ആ പാപങ്ങൾ ‘മായ്‌ച്ചുയുമെന്നു’ ദൈവചനം ഉറപ്പു തരുന്നു. (പ്രവൃത്തികൾ 3:19-21 വായിക്കുക.) നമ്മൾ നേരത്തേ ചർച്ച ചെയ്‌തതുപോലെ, മോചവിയുടെ അടിസ്ഥാത്തിൽ യഹോവ അഭിഷിക്തദാസരെ സ്വന്തം മക്കളായി ദത്തെടുക്കുന്നു. (റോമ. 8:15-17) ‘വേറെ ആടുകളിൽപ്പെട്ടരുടെ’ കാര്യമോ? യഹോവ അവരുടെ പേര്‌ എഴുതിയ ഒരു ദത്തെടുക്കൽരേഖ തയ്യാറാക്കിവെച്ചിരിക്കുയാണെന്നു പറയാം. അവർ പൂർണരാകുയും അന്തിമരിശോയിൽ വിജയിക്കുയും ചെയ്‌തശേഷം യഹോവ ആ രേഖയിൽ സന്തോത്തോടെ ‘ഒപ്പിടും.’ അങ്ങനെ ഭൂമിയിലെ പ്രിയക്കളായി അവരെ ദത്തെടുക്കും. (റോമ. 8:20, 21; വെളി. 20:7-9) മക്കളോടുള്ള യഹോയുടെ സ്‌നേഹം ഒരിക്കലും ഇല്ലാതാകില്ല. മോചവിയുടെ പ്രയോനങ്ങൾ എന്നെന്നും നിലനിൽക്കും. (എബ്രാ. 9:12) ആ സമ്മാനത്തിന്‍റെ മൂല്യം ഒരിക്കലും കുറഞ്ഞുപോകില്ല. ഒരു മനുഷ്യനും ഒരു ശക്തിക്കും അതു നമ്മളിൽനിന്ന് കവർന്നെടുക്കാനാകില്ല.

16. യഥാർഥസ്വാന്ത്ര്യം നേടാൻ മോചവില നമ്മളെ പ്രാപ്‌തരാക്കുന്നത്‌ എങ്ങനെ?

16 ആത്മാർഥമായി പശ്ചാത്തപിക്കുന്ന എല്ലാവരും കാലക്രമേണ യഹോയുടെ കുടുംത്തിന്‍റെ ഭാഗമാകും. അതിൽനിന്ന് അവരെ തടയാൻ പിശാചിനു കഴിയില്ല. യേശു ഭൂമിയിലേക്കു വന്ന് “എല്ലാ കാലത്തേക്കുംവേണ്ടി ഒരു പ്രാവശ്യം” മരിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ഇനി മറ്റൊരു മോചവിയുടെ ആവശ്യമില്ല. (എബ്രാ. 9:24-26) യേശു നൽകിയ മോചവില ആദാമിൽനിന്ന് നമുക്ക് അവകാമായി കിട്ടിയ ശിക്ഷാവിധി ഇല്ലാതാക്കുയും സാത്താന്‍റെ ലോകത്തിൽനിന്ന് നമ്മളെ മോചിപ്പിക്കുയും ചെയ്യുന്നു. മരണഭീതി കൂടാതെ ജീവിക്കാനും നമുക്കു കഴിയുന്നു.—എബ്രാ. 2:14, 15.

17. യഹോയുടെ സ്‌നേഹം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പ്രയോജനം ചെയ്യും?

17 ദൈവത്തിന്‍റെ വാഗ്‌ദാനങ്ങൾ നമുക്കു പൂർണമായും വിശ്വസിക്കാം. സൃഷ്ടിയിലെ നിയമങ്ങൾ മാറാത്തതുപോലെ യഹോയും മാറ്റമില്ലാത്തനാണ്‌. യഹോവ ഒരിക്കലും നമ്മളെ നിരാപ്പെടുത്തില്ല. (മലാ. 3:6) എന്നാൽ യഹോവ കേവലം ജീവൻ എന്ന സമ്മാനം മാത്രമല്ല തരുന്നത്‌. തന്‍റെ സ്‌നേവും നമുക്കു തരുന്നു. ‘ദൈവത്തിനു നമ്മളോടുള്ള സ്‌നേഹം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുയും വിശ്വസിക്കുയും ചെയ്‌തിരിക്കുന്നു. ദൈവം സ്‌നേമാണ്‌.’ (1 യോഹ. 4:16) ഭൂമി പെട്ടെന്നുതന്നെ സന്തോഷം കളിയാടുന്ന ഒരു പറുദീയായി മാറും. സ്‌നേഹിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അന്നു ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാവരും ദൈവത്തെ അനുകരിക്കും. ദൈവത്തിന്‍റെ വിശ്വസ്‌തരായ സ്വർഗീസൃഷ്ടിളോടൊപ്പം നമുക്കും ഇങ്ങനെ പറയാം: “സ്‌തുതിയും മഹത്ത്വവും ജ്ഞാനവും നന്ദിയും ബഹുമാവും ശക്തിയും ബലവും എന്നുമെന്നേക്കും നമ്മുടെ ദൈവത്തിനുള്ളത്‌. ആമേൻ.”—വെളി. 7:12.