വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

ഉണരുക!  |  നമ്പര്‍  1 2017

ആമുഖം

ആമുഖം

കൗമാക്കാർക്കിയിലെ വിഷാദം ആശങ്ക ഉളവാക്കുംവിധം കുതിച്ചുയർന്നിരിക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ കാണിക്കുന്നു.

ഈ പ്രശ്‌നത്തിന്‌ എന്താണു പരിഹാരം?

ഈ ലക്കം ഉണരുക!, വിഷാദം അനുഭവിക്കുന്ന കൗമാക്കാർക്കും അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കും ഉള്ള ചില നിർദേങ്ങളും അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കാനും പിന്തുയ്‌ക്കാനും ആകുന്ന വിധങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യുന്നു.