വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക മലയാളം

ബൈ​ബി​ളി​ലെ പുസ്‌ത​കങ്ങൾ

കാണേണ്ട വിധം
ഗ്രിഡ്
ലിസ്റ്റ്

എബ്രായ-അരമായ തിരുവെഴുത്തുകള്‍

ഉൽപത്തി ഉൽപ. ഉൽ
പുറപ്പാട്‌ പുറ. പുറ
ലേവ്യ ലേവ്യ ലേവ
സംഖ്യ സംഖ്യ സംഖ
ആവർത്തനം ആവ. ആവ
യോശുവ യോശു. യോശ
ന്യായാധിപന്മാർ ന്യായാ. ന്യായ
രൂത്ത്‌ രൂത്ത്‌ രൂത്ത്‌
1 ശമുവേൽ 1 ശമു. 1ശമു
2 ശമുവേൽ 2 ശമു. 2ശമു
1 രാജാക്കന്മാർ 1 രാജാ. 1രാജ
2 രാജാക്കന്മാർ 2 രാജാ. 2രാജ
1 ദിനവൃത്താന്തം 1 ദിന. 1ദിന
2 ദിനവൃത്താന്തം 2 ദിന. 2ദിന
എസ്ര എസ്ര എസ്ര
നെഹമ്യ നെഹ. നെഹ
എസ്ഥേർ എസ്ഥേ. എസ്ഥ
ഇയ്യോബ്‌ ഇയ്യോ. ഇയ്യ
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ സങ്കീ. സങ്ക
സുഭാഷിതങ്ങൾ സുഭാ. സുഭ
സഭാപ്രസംഗകൻ സഭാ. സഭ
ഉത്തമഗീതം ഉത്ത. ഉത്ത
യശയ്യ യശ. യശ
യിരെമ്യ യിരെ. യിര
വിലാപങ്ങൾ വിലാ. വില
യഹസ്‌കേൽ യഹ. യഹ
ദാനിയേൽ ദാനി. ദാനി
ഹോശേയ ഹോശേ. ഹോശ
യോവേൽ യോവേ. യോവ
ആമോസ്‌ ആമോ. ആമോ
ഓബദ്യ ഓബ. ഓബ
യോന യോന യോന
മീഖ മീഖ മീഖ
നഹൂം നഹൂം നഹൂ
ഹബക്കൂക്ക്‌ ഹബ. ഹബ
സെഫന്യ സെഫ. സെഫ
ഹഗ്ഗായി ഹഗ്ഗാ. ഹഗ്ഗ
സെഖര്യ സെഖ. സെഖ
മലാഖി മലാ. മല

ഗ്രീക്ക് തിരുവെഴുത്തുകള്‍

മത്തായി മത്താ. മത്ത
മർക്കോസ്‌ മർക്കോ. മർ
ലൂക്കോസ്‌ ലൂക്കോ. ലൂക്ക
യോഹന്നാൻ യോഹ. യോഹ
പ്രവൃത്തികൾ പ്രവൃ. പ്രവൃ
റോമർ റോമ. റോമ
1 കൊരിന്ത്യർ 1 കൊരി. 1കൊ
2 കൊരിന്ത്യർ 2 കൊരി. 2കൊ
ഗലാത്യർ ഗലാ. ഗല
എഫെസ്യർ എഫെ. എഫ
ഫിലിപ്പിയർ ഫിലി. ഫിലി
കൊലോസ്യർ കൊലോ. കൊലോ
1 തെസ്സലോനിക്യർ 1 തെസ്സ. 1തെസ്സ
2 തെസ്സലോനിക്യർ 2 തെസ്സ. 2തെസ്സ
1 തിമൊഥെയൊസ്‌ 1 തിമൊ. 1തിമ
2 തിമൊഥെയൊസ്‌ 2 തിമൊ. 2തിമ
തീത്തോസ്‌ തീത്തോ. തീത്ത
ഫിലേമോൻ ഫിലേ. ഫിലേ
എബ്രായർ എബ്രാ. എബ്ര
യാക്കോബ്‌ യാക്കോ. യാക്ക
1 പത്രോസ്‌ 1 പത്രോ. 1പത്ര
2 പത്രോസ്‌ 2 പത്രോ. 2പത്ര
1 യോഹന്നാൻ 1 യോഹ. 1യോഹ
2 യോഹന്നാൻ 2 യോഹ. 2യോഹ
3 യോഹന്നാൻ 3 യോഹ. 3യോഹ
യൂദ യൂദ യൂദ
വെളിപാട്‌ വെളി. വെളി