വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

വിശുദ്ധ തിരുവെഴുത്തുകൾ—പുതിയ ലോക ഭാഷാന്തരം

പുതിയ ലോക ഭാഷാന്തത്തിന്‍റെ സവിശേതകൾ പരിശോധിച്ചുനോക്കൂǃ കൃത്യയും വായനാസുവും ഉള്ള ഒരു ബൈബിളാണ്‌ ഇത്‌.

ദൈവത്തിന്‌ ഒരു ആമുഖം

വളരെ പ്രധാപ്പെട്ട 20 ചോദ്യങ്ങൾക്കു ബൈബിൾ തരുന്ന ഉത്തരം നോക്കൂ

ചോദ്യം 1

ദൈവം ആരാണ്‌?

വിശുദ്ധ തിരുവെഴുത്തുകൾ—പുതിയ ലോക ഭാഷാന്തത്തിന്‌ ഒരു ആമുഖം

പുതിയ ലോക ബൈബിൾ ഭാഷാന്തക്കമ്മിറ്റിയിൽനിന്നുള്ള ഒരു കത്ത്‌.

ബൈബിൾ ഓൺലൈനായി വായിക്കുക

വിശുദ്ധ ബൈബിളിന്‍റെ കൃത്യയും വായനാസുവും ഉള്ള തർജമയാണു പുതിയ ലോക ഭാഷാന്തരം.

ബൈബിൾപുസ്‌തങ്ങളുടെ വിവരപ്പട്ടിക

ഈ പട്ടികയിൽ ബൈബിളിലെ എല്ലാ പുസ്‌തങ്ങളും കാണാം. എഴുത്തുകാരൻ, എഴുതിയ സ്ഥലം, എഴുതിയ കാലഘട്ടം എന്നിങ്ങനെ സഹായമായ മറ്റു വിവരങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

അടിക്കുറിപ്പുളിലെ ചുരുക്കെഴുത്തുകൾ

പുതിയ ലോക ഭാഷാന്തത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ ചുരുക്കെഴുത്തുളും അവയുടെ അർഥവും ഇതിലുണ്ട്.

ബൈബിൾപദങ്ങളുടെ സൂചിക

ബൈബിളിലുള്ള നൂറുകണക്കിനു പദങ്ങളും പദപ്രയോഗങ്ങളും ഒപ്പം അവ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന വാക്യങ്ങളും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

ബൈബിൾ പദാവലി

ബൈബിളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ചില പ്രധാപ്പെട്ട പദങ്ങളും പദപ്രയോങ്ങളും അവയുടെ അർഥം സഹിതം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

പുതിയ ലോക ഭാഷാന്തത്തിന്‍റെ അനുബന്ധം എ

പുതിയ ലോക ഭാഷാന്തരം ആശ്രയയോഗ്യമായ ഒരു പരിഭായാണോ? അതിന്‍റെ ഉത്തരമാണ്‌ ഈ ഭാഗത്ത്‌.

പുതിയ ലോക ഭാഷാന്തത്തിന്‍റെ അനുബന്ധം ബി

ബൈബിളിനെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ ഗ്രാഹ്യം വർധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഭൂപടങ്ങൾ, ചാർട്ടുകൾ, സമയരേഖകൾ, ചിത്രങ്ങൾ എന്നിവ അടങ്ങിയ ഒരു ഭാഗമാണ്‌ ഇത്‌.