കാഴ്ചക്കുറവുള്ളവരുടെ സ്ക്രീൻ സെറ്റിങ്ങ്

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

ഓണ്‍ലൈന്‍ ബൈബിള്‍

വിശുദ്ധ തിരുവെഴുത്തുകള്‍—പുതിയ ലോക ഭാഷാന്തരം

യോഹന്നാൻ 3:1-36

3  പരീശന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിക്കോദേമൊസ്‌ എന്നു പേരുള്ള ഒരു യഹൂദപ്രമാണി ഉണ്ടായിരുന്നു.  അവൻ രാത്രിയിൽ അവന്‍റെ അടുക്കൽ വന്ന് അവനോട്‌, “റബ്ബീ, നീ ദൈവത്തിന്‍റെ അടുക്കൽനിന്നു വന്ന ഒരു ഗുരുവാണെന്നു ഞങ്ങൾക്കറിയാം; എന്തെന്നാൽ ദൈവം കൂടെയില്ലാതെ നീ ചെയ്യുന്നതുപോലുള്ള അടയാളങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല” എന്നു പറഞ്ഞു.  അതിന്‌ യേശു അവനോട്‌, “സത്യം സത്യമായി ഞാൻ നിന്നോടു പറയുന്നു: വീണ്ടും ജനിക്കാത്തവന്‌ ദൈവരാജ്യം കാണാൻ കഴിയുകയില്ല” എന്നു പറഞ്ഞു.  നിക്കോദേമൊസ്‌ അവനോട്‌, “പ്രായമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനു ജനിക്കാൻ കഴിയുന്നത്‌ എങ്ങനെ? അവനു രണ്ടാമതും തന്‍റെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ കടന്ന് ജനിക്കാൻ കഴിയുമോ?” എന്നു ചോദിച്ചു.  അതിന്‌ യേശു പറഞ്ഞത്‌: “സത്യം സത്യമായി ഞാൻ നിന്നോടു പറയുന്നു: വെള്ളത്താലും ആത്മാവിനാലും ജനിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരുവനു ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനാവില്ല.  ജഡത്താൽ ജനിച്ചിരിക്കുന്നത്‌ ജഡവും ആത്മാവിനാൽ ജനിച്ചിരിക്കുന്നത്‌ ആത്മാവും ആകുന്നു.  നിങ്ങൾ വീണ്ടും ജനിക്കണമെന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ ആശ്ചര്യപ്പെടേണ്ട.  കാറ്റ്‌ അതിന്‌ ഇഷ്ടമുള്ളിടത്തേക്കു വീശുന്നു. നീ അതിന്‍റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു. എന്നാൽ അത്‌ എവിടെനിന്നു വരുന്നുവെന്നോ എവിടേക്കു പോകുന്നുവെന്നോ നീ അറിയുന്നില്ല. ആത്മാവിനാൽ ജനിച്ചിരിക്കുന്ന ഏവനും അങ്ങനെതന്നെ.”  അപ്പോൾ നിക്കോദേമൊസ്‌ അവനോട്‌, “ഇതൊക്കെയും എങ്ങനെ സംഭവിക്കും?” എന്നു ചോദിച്ചു. 10  അതിന്‌ യേശു പറഞ്ഞത്‌: “നീ ഇസ്രായേലിന്‍റെ ഒരു ഗുരുവായിരുന്നിട്ടും ഇതൊന്നും നിനക്ക് അറിയില്ലയോ? 11  സത്യം സത്യമായി ഞാൻ നിന്നോടു പറയുന്നു: ഞങ്ങൾ അറിയുന്നതു ഞങ്ങൾ പറയുന്നു; ഞങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കുന്നതു ഞങ്ങൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. നിങ്ങളോ ഞങ്ങൾ നൽകുന്ന സാക്ഷ്യം സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. 12  ഞാൻ ഭൗമികകാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോടു പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെന്നിരിക്കെ, സ്വർഗീയകാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും? 13  സ്വർഗത്തിൽനിന്ന് ഇറങ്ങിവന്ന മനുഷ്യപുത്രൻ അല്ലാതെ ഒരു മനുഷ്യനും സ്വർഗത്തിൽ കയറിയിട്ടില്ല. 14  മോശ മരുഭൂമിയിൽ സർപ്പത്തെ ഉയർത്തിയതുപോലെതന്നെ മനുഷ്യപുത്രനും ഉയർത്തപ്പെടേണ്ടതാകുന്നു; 15  അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിനുതന്നെ. 16  “തന്‍റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചുപോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന്‌ അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം ലോകത്തെ അത്രമേൽ സ്‌നേഹിച്ചു. 17  ദൈവം തന്‍റെ പുത്രനെ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചത്‌ ലോകത്തെ വിധിക്കാനല്ല; അവൻ മുഖാന്തരം ലോകം രക്ഷ പ്രാപിക്കേണ്ടതിനത്രേ. 18  അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ വിധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. വിശ്വസിക്കാത്തവനോ, ദൈവത്തിന്‍റെ ഏകജാതനായ പുത്രന്‍റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ന്യായംവിധിക്കപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞു. 19  ന്യായവിധിക്ക് ആധാരമോ, വെളിച്ചം ലോകത്തിലേക്കു വന്നിട്ടും തങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികൾ ദോഷമുള്ളതാകയാൽ മനുഷ്യർ വെളിച്ചത്തെക്കാൾ ഇരുട്ടിനെ സ്‌നേഹിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതാകുന്നു. 20  തിന്മ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവൻ വെളിച്ചത്തെ വെറുക്കുന്നു. തന്‍റെ പ്രവൃത്തികൾ വെളിപ്പെടാതിരിക്കേണ്ടതിന്‌ അവൻ വെളിച്ചത്തിലേക്കു വരുന്നതുമില്ല. 21  എന്നാൽ സത്യം പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ, തന്‍റെ പ്രവൃത്തികൾ ദൈവേഷ്ടപ്രകാരമുള്ളവയെന്നു വെളിപ്പെടേണ്ടതിന്‌ വെളിച്ചത്തിലേക്കു വരുന്നു.” 22  അതിനുശേഷം യേശുവും ശിഷ്യന്മാരും യെഹൂദ്യദേശത്തേക്കു പോയി. അവിടെ അവൻ അവരോടൊപ്പം കുറച്ചുകാലം പാർത്ത്‌ സ്‌നാനം കഴിപ്പിച്ചു. 23  യോഹന്നാനും ശലേമിനരികെ ഐനോനിൽ സ്‌നാനം കഴിപ്പിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ ധാരാളം വെള്ളമുണ്ടായിരുന്നു. ആളുകൾ വന്ന് സ്‌നാനമേറ്റുകൊണ്ടിരുന്നു. 24  യോഹന്നാൻ അപ്പോൾ തടവിലാക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. 25  അനന്തരം യോഹന്നാന്‍റെ ശിഷ്യന്മാരും ഒരു യഹൂദനും തമ്മിൽ ശുദ്ധീകരണത്തെച്ചൊല്ലി തർക്കമുണ്ടായി. 26  യോഹന്നാന്‍റെ ശിഷ്യന്മാർ അവന്‍റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് അവനോട്‌, “റബ്ബീ, യോർദാനക്കരെ നിന്നോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവനും നീ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചവനുമായവൻ അതാ, സ്‌നാനം കഴിപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാവരും അവന്‍റെ അടുക്കലേക്കാണു പോകുന്നത്‌” എന്ന് അറിയിച്ചു. 27  അപ്പോൾ യോഹന്നാൻ പറഞ്ഞത്‌: “സ്വർഗത്തിൽനിന്നു നൽകിയിട്ടല്ലാതെ ആർക്കും ഒന്നും ലഭിക്കുകയില്ല. 28  ഞാൻ ക്രിസ്‌തുവല്ല, അവനു മുമ്പായി അയയ്‌ക്കപ്പെട്ടവനത്രേ എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്‌ നിങ്ങൾതന്നെ എനിക്കു സാക്ഷികൾ. 29  മണവാട്ടിയുള്ളവൻ മണവാളൻ. മണവാളന്‍റെ തോഴനോ, അരികെ നിന്ന് മണവാളന്‍റെ സ്വരം കേൾക്കുമ്പോൾ അത്യധികം സന്തോഷിക്കുന്നു. അങ്ങനെതന്നെ, എന്‍റെ ഈ സന്തോഷവും പൂർണമായിരിക്കുന്നു. 30  അവൻ വളരണം, ഞാനോ കുറയണം.” 31  ഉയരത്തിൽനിന്നു വരുന്നവൻ മറ്റെല്ലാവർക്കും മീതെയാകുന്നു. ഭൂമിയിൽനിന്നുള്ളവൻ ഭൗമികനാകുന്നു; അവൻ ഭൗമികമായതു സംസാരിക്കുന്നു. സ്വർഗത്തിൽനിന്നു വരുന്നവനോ മറ്റെല്ലാവർക്കും മീതെയാകുന്നു. 32  താൻ കണ്ടതിനും കേട്ടതിനും അവൻ സാക്ഷ്യം നൽകുന്നു. എന്നാൽ അവന്‍റെ സാക്ഷ്യം ആരും കൈക്കൊള്ളുന്നില്ല. 33  അവന്‍റെ സാക്ഷ്യം കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവൻ ദൈവം സത്യവാനാണെന്നു സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു.* 34  ദൈവം അയച്ചവൻ ദൈവത്തിന്‍റെ വചനം പ്രസ്‌താവിക്കുന്നു; കാരണം, അളവില്ലാതെയാണ്‌ അവൻ ആത്മാവിനെ നൽകുന്നത്‌. 35  പിതാവ്‌ പുത്രനെ സ്‌നേഹിക്കുന്നു; സകലവും അവന്‍റെ കൈകളിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്‌തിരിക്കുന്നു. 36  പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവനു നിത്യജീവൻ ഉണ്ട്. പുത്രനെ അനുസരിക്കാത്തവനോ ജീവനെ കാണുകയില്ല; ദൈവക്രോധം അവന്‍റെമേൽ വസിക്കുന്നു.

അടിക്കുറിപ്പുകള്‍

യോഹ 3:33* അക്ഷരാർഥം, ദൈവം സത്യവാൻ എന്നതിനു മുദ്രപതിക്കുന്നു.