കാഴ്ചക്കുറവുള്ളവരുടെ സ്ക്രീൻ സെറ്റിങ്ങ്

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

ഓണ്‍ലൈന്‍ ബൈബിള്‍

വിശുദ്ധ തിരുവെഴുത്തുകള്‍—പുതിയ ലോക ഭാഷാന്തരം

മർക്കൊസ്‌ 2:1-28

2  എന്നാൽ കുറെദിവസം കഴിഞ്ഞ് അവൻ വീണ്ടും കഫർന്നഹൂമിൽ ചെന്നു; അവൻ വീട്ടിലെത്തിയിരിക്കുന്നുവെന്ന വാർത്ത പരന്നു.  വാതിൽക്കൽപ്പോലും നിൽക്കാൻ ഇടമില്ലാത്തവണ്ണം നിരവധി ആളുകൾ അവിടെ വന്നുകൂടി. അവൻ അവരോടു വചനം പ്രസംഗിക്കാൻതുടങ്ങി.  അപ്പോൾ ചിലർ ഒരു തളർവാതരോഗിയെ അവിടെ കൊണ്ടുവന്നു; നാലുപേർകൂടി എടുത്താണ്‌ ആ മനുഷ്യനെ കൊണ്ടുവന്നത്‌.  എന്നാൽ ജനക്കൂട്ടംനിമിത്തം അയാളെ അവന്‍റെ അടുത്തെത്തിക്കാൻ കഴിയാഞ്ഞതിനാൽ അവർ അവൻ ഇരുന്നിടത്തെ മേൽക്കൂര പൊളിച്ച് കിടക്കയോടെ അയാളെ താഴെയിറക്കി.  അവരുടെ വിശ്വാസം കണ്ടിട്ട് യേശു അയാളോട്‌, “മകനേ, നിന്‍റെ പാപങ്ങൾ മോചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു.  അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന ചില ശാസ്‌ത്രിമാർ ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു:  “ഈ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നതെന്ത്? ഇവൻ ദൈവദൂഷണം പറയുന്നു. ദൈവത്തിനല്ലാതെ പാപങ്ങൾ മോചിക്കാൻ ആർക്കെങ്കിലും കഴിയുമോ?”  അവരുടെ ചിന്ത ഉടനടി വിവേചിച്ചറിഞ്ഞ യേശു അവരോടു ചോദിച്ചു: “നിങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ ഇങ്ങനെ നിരൂപിക്കുന്നതെന്ത്?  തളർവാതരോഗിയോട്‌, ‘നിന്‍റെ പാപങ്ങൾ മോചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു’ എന്നു പറയുന്നതോ ‘എഴുന്നേറ്റു നിന്‍റെ കിടക്ക എടുത്തു നടക്കുക’ എന്നു പറയുന്നതോ, ഏതാണ്‌ എളുപ്പം? 10  എന്നാൽ ഭൂമിയിൽ പാപങ്ങൾ മോചിക്കാൻ മനുഷ്യപുത്രന്‌ അധികാരമുണ്ടെന്നു നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതിന്‌”—അവൻ തളർവാതരോഗിയോട്‌, 11  “എഴുന്നേറ്റ്‌ കിടക്കയെടുത്തു വീട്ടിലേക്കു പോകുക എന്നു ഞാൻ നിന്നോടു പറയുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു. 12  ഉടനെ അവൻ എഴുന്നേറ്റു കിടക്കയെടുത്ത്‌ എല്ലാവരും കാൺകെ പുറത്തേക്കുപോയി. സകലരും വിസ്‌മയിച്ചു; “ഇങ്ങനെയൊന്നു ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ല” എന്നു പറഞ്ഞ് ദൈവത്തെ മഹത്ത്വപ്പെടുത്തി. 13  അവൻ പിന്നെയും കടൽക്കരയിലേക്കു പോയി; ജനക്കൂട്ടമൊക്കെയും അവന്‍റെ അടുക്കൽ വന്നു. അവൻ അവരെ പഠിപ്പിക്കാൻതുടങ്ങി. 14  അവൻ കടന്നുപോകുമ്പോൾ അൽഫായിയുടെ മകനായ ലേവി, ചുങ്കസ്ഥലത്ത്‌ ഇരിക്കുന്നതു കണ്ട് അവനോട്‌, “എന്നെ അനുഗമിക്കുക” എന്നു പറഞ്ഞു. അവൻ എഴുന്നേറ്റ്‌ യേശുവിനെ അനുഗമിച്ചു. 15  പിന്നീട്‌ അവൻ ലേവിയുടെ വീട്ടിൽ വിരുന്നിനിരിക്കുമ്പോൾ അനേകം ചുങ്കക്കാരും പാപികളും അവനോടും ശിഷ്യന്മാരോടുമൊപ്പം ഭക്ഷണത്തിനുണ്ടായിരുന്നു; അങ്ങനെയുള്ള അനേകർ അവനെ അനുഗമിച്ചു. 16  അവൻ ചുങ്കക്കാരോടും പാപികളോടുംകൂടെ ഭക്ഷണംകഴിക്കുന്നതു കണ്ട് പരീശന്മാരിൽപ്പെട്ട ശാസ്‌ത്രിമാർ അവന്‍റെ ശിഷ്യന്മാരോട്‌, “ഇവൻ ചുങ്കക്കാരോടും പാപികളോടുംകൂടെ തിന്നുകുടിക്കുന്നുവോ?” എന്നു ചോദിച്ചു. 17  ഇതുകേട്ട യേശു അവരോട്‌, “ആരോഗ്യമുള്ളവർക്കല്ല, രോഗികൾക്കാണു വൈദ്യനെക്കൊണ്ട് ആവശ്യം. നീതിമാന്മാരെയല്ല, പാപികളെ വിളിക്കാനാണു ഞാൻ വന്നത്‌” എന്നു പറഞ്ഞു. 18  യോഹന്നാന്‍റെ ശിഷ്യന്മാരും പരീശന്മാരും ഉപവസിക്കുക പതിവായിരുന്നു. അതിനാൽ അവർ വന്ന് അവനോട്‌, “യോഹന്നാന്‍റെ ശിഷ്യന്മാരും പരീശന്മാരുടെ ശിഷ്യന്മാരും പതിവായി ഉപവസിക്കുന്നു. എന്നാൽ നിന്‍റെ ശിഷ്യന്മാർ ഉപവസിക്കാത്തതെന്ത്?” എന്നു ചോദിച്ചു. 19  യേശു അവരോടു പറഞ്ഞത്‌: “മണവാളൻ കൂടെയുള്ളപ്പോൾ തോഴന്മാർക്ക് ഉപവസിക്കാൻ കഴിയുമോ? മണവാളൻ കൂടെയുള്ളിടത്തോളം അവർക്ക് ഉപവസിക്കുക സാധ്യമല്ല. 20  എന്നാൽ മണവാളൻ അവരിൽനിന്ന് എടുക്കപ്പെടുന്ന നാൾ വരും; അന്ന് അവർ ഉപവസിക്കും. 21  ആരും പഴയ വസ്‌ത്രത്തിൽ കോടിത്തുണിക്കഷണം തുന്നിച്ചേർക്കാറില്ല. അങ്ങനെചെയ്‌താൽ പുതിയ തുണി ചുരുങ്ങിയിട്ട് പഴയതിൽനിന്നു വലിഞ്ഞ് കീറൽ ഏറെ വലുതാകും. 22  അതുപോലെ, ആരും പുതുവീഞ്ഞ് പഴയ തുരുത്തിയിൽ ഒഴിച്ചുവെക്കാറില്ല. അങ്ങനെചെയ്‌താൽ തുരുത്തി പിളർന്നു വീഞ്ഞ് ഒഴുകിപ്പോകും; തുരുത്തിയും നശിക്കും. പുതുവീഞ്ഞ് പുതിയ തുരുത്തിയിലാണ്‌ ഒഴിച്ചുവെക്കുന്നത്‌.” 23  ശബത്തുദിവസം അവൻ വിളഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ഒരു വയലിലൂടെ പോകാനിടയായി. വഴിനടക്കുമ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ ധാന്യക്കതിരുകൾ പറിച്ചു. 24  പരീശന്മാർ അവനോട്‌, “ഇവർ ശബത്തിൽ നിഷിദ്ധമായതു ചെയ്യുന്നതെന്ത്?” എന്നു ചോദിച്ചു. 25  അവൻ അവരോടു പറഞ്ഞത്‌: “ദാവീദ്‌ തനിക്കും കൂടെയുള്ളവർക്കും ഭക്ഷിക്കാനൊന്നുമില്ലാതെ വിശന്നപ്പോൾ എന്താണു ചെയ്‌തതെന്നു നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ലയോ? 26  മുഖ്യപുരോഹിതനായ അബ്യാഥാറിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണത്തിൽ പറയുന്നതുപോലെ, ദാവീദ്‌ ദൈവാലയത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് പുരോഹിതന്മാർക്കല്ലാതെ മറ്റാർക്കും ഭക്ഷിക്കാൻ അനുവാദമില്ലായിരുന്ന കാഴ്‌ചയപ്പം ഭക്ഷിക്കുകയും കൂടെയുള്ളവർക്കു കൊടുക്കുകയും ചെയ്‌തില്ലയോ?” 27  അവൻ പിന്നെയും അവരോട്‌, “ശബത്ത്‌ മനുഷ്യനുവേണ്ടിയാണ്‌ ഉണ്ടായത്‌; മനുഷ്യൻ ശബത്തിനുവേണ്ടിയല്ല; 28  മനുഷ്യപുത്രനോ ശബത്തിനും കർത്താവാകുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു.

അടിക്കുറിപ്പുകള്‍