കാഴ്ചക്കുറവുള്ളവരുടെ സ്ക്രീൻ സെറ്റിങ്ങ്

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

ഓണ്‍ലൈന്‍ ബൈബിള്‍

വിശുദ്ധ തിരുവെഴുത്തുകള്‍—പുതിയ ലോക ഭാഷാന്തരം

മത്തായി 25:1-46

25  “സ്വർഗരാജ്യം മണവാളനെ എതിരേൽക്കാൻ വിളക്കുകളുമായി പുറപ്പെട്ട പത്തുകന്യകമാരോടു സദൃശം.  അവരിൽ അഞ്ചുപേർ വിവേകഹീനരും അഞ്ചുപേർ വിവേകമതികളും ആയിരുന്നു.  വിവേകഹീനർ വിളക്കുകൾ എടുത്തെങ്കിലും എണ്ണയെടുത്തില്ല.  വിവേകമതികളോ വിളക്കുകളോടൊപ്പം പാത്രങ്ങളിൽ എണ്ണയും കരുതി.  മണവാളൻ വരാൻ വൈകിയപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മയക്കം വന്നു; അവർ ഉറക്കമായി.  അർധരാത്രിയിൽ, ‘ഇതാ, മണവാളൻ വരുന്നു! അവനെ എതിരേൽക്കാൻ പുറപ്പെടുവിൻ’ എന്ന ആർപ്പുവിളിയുണ്ടായി.  അപ്പോൾ കന്യകമാർ എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ്‌ വിളക്കുകൾ ഒരുക്കി.  വിവേകഹീനർ വിവേകമതികളോട്‌, ‘ഞങ്ങളുടെ വിളക്കുകൾ കെട്ടുപോകുന്നു; നിങ്ങളുടെ എണ്ണയിൽ കുറച്ച് ഞങ്ങൾക്കു തരുക’ എന്നു പറഞ്ഞു.  അതിന്‌ വിവേകമതികൾ അവരോട്‌, ‘ഞങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്കും തികയാതെ വന്നേക്കാം; അതിനാൽ നിങ്ങൾ വിൽക്കുന്നവരുടെ അടുക്കൽ പോയി വാങ്ങിക്കൊള്ളുവിൻ’ എന്നു പറഞ്ഞു. 10  അവർ വാങ്ങാൻ പോയപ്പോൾ മണവാളൻ എത്തി. ഒരുങ്ങിയിരുന്ന കന്യകമാർ അവനോടൊപ്പം വിവാഹവിരുന്നിനായി അകത്തു പ്രവേശിച്ചു. വാതിൽ അടയ്‌ക്കപ്പെട്ടു. 11  കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മറ്റേ കന്യകമാർ വന്നു; ‘യജമാനനേ, യജമാനനേ, ഞങ്ങൾക്കു വാതിൽ തുറന്നുതരേണമേ’ എന്ന് അവർ അപേക്ഷിച്ചു. 12  അപ്പോൾ അവൻ അവരോട്‌, ‘ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയുന്നില്ല എന്നു ഞാൻ സത്യമായി നിങ്ങളോടു പറയുന്നു’ എന്നു പറഞ്ഞു. 13  “ആകയാൽ സദാ ജാഗരൂകരായിരിക്കുവിൻ; ആ ദിവസവും സമയവും നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലല്ലോ. 14  “സ്വർഗരാജ്യം, ഒരു മനുഷ്യൻ അന്യദേശത്തേക്കു യാത്രപോകാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ അടിമകളെ വിളിച്ച് തന്‍റെ സമ്പത്ത്‌ അവരെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടു പോകുന്നതുപോലെയാണ്‌. 15  അവൻ ഓരോരുത്തനും അവനവന്‍റെ പ്രാപ്‌തിയനുസരിച്ച്, ഒരുത്തന്‌ അഞ്ചുതാലന്തും ഒരുത്തന്‌ രണ്ടും മറ്റൊരുത്തന്‌ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ട് യാത്രപുറപ്പെട്ടു. 16  അഞ്ചുതാലന്ത് ലഭിച്ചവൻ ഉടനെ പോയി അതുകൊണ്ട് വ്യാപാരംചെയ്‌ത്‌ അഞ്ചുകൂടെ സമ്പാദിച്ചു. 17  അതുപോലെതന്നെ, രണ്ടുതാലന്ത് ലഭിച്ചവൻ രണ്ടുകൂടെ സമ്പാദിച്ചു. 18  എന്നാൽ ഒരു താലന്ത് ലഭിച്ചവനോ പോയി തന്‍റെ യജമാനന്‍റെ വെള്ളിപ്പണം നിലത്തു കുഴിച്ചിട്ടു. 19  “ഏറെക്കാലത്തിനുശേഷം ആ അടിമകളുടെ യജമാനൻ വന്ന് അവരുമായി കണക്കുതീർത്തു. 20  അഞ്ചുതാലന്ത് ലഭിച്ചവൻ അഞ്ചുകൂടെ കൊണ്ടുവന്ന് അവനോട്‌, ‘യജമാനനേ, നീ അഞ്ചുതാലന്താണല്ലോ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചത്‌. ഇതാ, ഞാൻ അഞ്ചുകൂടെ സമ്പാദിച്ചിരിക്കുന്നു’ എന്നു പറഞ്ഞു. 21  അവന്‍റെ യജമാനൻ അവനോട്‌, ‘വളരെ നല്ലത്‌! നീ നല്ലവനും വിശ്വസ്‌തനുമായ ദാസൻതന്നെ. നീ അൽപ്പത്തിൽ വിശ്വസ്‌തനായിരുന്നു; ഞാൻ നിന്നെ അധികത്തിനു വിചാരകനാക്കും. നിന്‍റെ യജമാനന്‍റെ സന്തോഷത്തിൽ പങ്കുചേരുക’ എന്നു പറഞ്ഞു. 22  പിന്നെ, രണ്ടുതാലന്ത് ലഭിച്ചവൻ വന്ന് അവനോട്‌, ‘യജമാനനേ, നീ രണ്ടുതാലന്താണല്ലോ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചത്‌. ഇതാ, ഞാൻ രണ്ടുകൂടെ സമ്പാദിച്ചിരിക്കുന്നു’ എന്നു പറഞ്ഞു. 23  അവന്‍റെ യജമാനൻ അവനോട്‌, ‘വളരെ നല്ലത്‌! നീ നല്ലവനും വിശ്വസ്‌തനുമായ ദാസൻതന്നെ. നീ അൽപ്പത്തിൽ വിശ്വസ്‌തനായിരുന്നു; ഞാൻ നിന്നെ അധികത്തിനു വിചാരകനാക്കും. നിന്‍റെ യജമാനന്‍റെ സന്തോഷത്തിൽ പങ്കുചേരുക’ എന്നു പറഞ്ഞു. 24  “ഒടുവിൽ, ഒരു താലന്ത് ലഭിച്ചവൻ വന്ന് അവനോട്‌, ‘യജമാനനേ, നീ വിതയ്‌ക്കാതെ കൊയ്യുന്നവനും അധ്വാനിക്കാതെ ശേഖരിക്കുന്നവനുമായ കഠിനഹൃദയൻ എന്നു ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നു. 25  അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഭയപ്പെട്ട് നിന്‍റെ താലന്ത് നിലത്ത്‌ കുഴിച്ചിട്ടു. നിന്‍റേത്‌ ഇതാ, എടുത്തുകൊള്ളുക’ എന്നു പറഞ്ഞു. 26  അപ്പോൾ യജമാനൻ അവനോടു പറഞ്ഞത്‌: ‘ദുഷ്ടനും അലസനുമായ ദാസനേ, ഞാൻ വിതയ്‌ക്കാതെ കൊയ്യുന്നവനും അധ്വാനിക്കാതെ ശേഖരിക്കുന്നവനും ആണെന്നു നീ അറിഞ്ഞിരുന്നല്ലോ. 27  അങ്ങനെയെങ്കിൽ നീ എന്‍റെ വെള്ളിപ്പണം പണമിടപാടുകാരുടെ പക്കൽ നിക്ഷേപിക്കേണ്ടിയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ വന്ന് എന്‍റേത്‌ പലിശയോടുകൂടെ വാങ്ങിക്കൊള്ളുമായിരുന്നല്ലോ. 28  “ ‘ആകയാൽ ആ താലന്ത് അവന്‍റെ പക്കൽനിന്ന് എടുത്ത്‌ പത്തുതാലന്തുള്ളവനു കൊടുക്കുവിൻ. 29  അങ്ങനെ, ഉള്ള ഏവനും കൂടുതൽ നൽകപ്പെടും; അവനു സമൃദ്ധിയുണ്ടാകും. ഇല്ലാത്തവന്‍റെ പക്കൽനിന്നോ ഉള്ളതുകൂടെ എടുത്തുകളയും. 30  കൊള്ളരുതാത്ത ഈ അടിമയെ പുറത്തെ ഇരുട്ടിലേക്ക് എറിഞ്ഞുകളയുവിൻ. അവിടെ അവന്‍റെ കരച്ചിലും പല്ലുകടിയും ഉണ്ടാകും.’ 31  “മനുഷ്യപുത്രൻ സകല ദൂതന്മാരോടുമൊപ്പം തന്‍റെ മഹത്ത്വത്തിൽ വരുമ്പോൾ അവൻ തന്‍റെ മഹിമയാർന്ന സിംഹാസനത്തിലിരിക്കും. 32  സകല ജനതകളും അവന്‍റെ മുമ്പാകെ ഒരുമിച്ചുകൂട്ടപ്പെടും. ഇടയൻ കോലാടുകളിൽനിന്നു ചെമ്മരിയാടുകളെ വേർതിരിക്കുന്നതുപോലെ അവൻ ആളുകളെ തമ്മിൽ വേർതിരിക്കും. 33  അവൻ ചെമ്മരിയാടുകളെ തന്‍റെ വലത്തും കോലാടുകളെ തന്‍റെ ഇടത്തും നിറുത്തും. 34  “പിന്നെ രാജാവ്‌ തന്‍റെ വലത്തുള്ളവരോടു പറയും: ‘എന്‍റെ പിതാവിനാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരേ, വരുവിൻ; ലോകസ്ഥാപനംമുതൽ നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന രാജ്യം അവകാശമാക്കിക്കൊള്ളുവിൻ; 35  എന്തെന്നാൽ എനിക്കു വിശന്നു; നിങ്ങൾ എനിക്കു ഭക്ഷിക്കാൻ തന്നു. എനിക്കു ദാഹിച്ചു; നിങ്ങൾ എനിക്കു കുടിക്കാൻ തന്നു. ഞാൻ അപരിചിതനായിരുന്നു; നിങ്ങൾ എനിക്ക് ആതിഥ്യമരുളി. 36  ഞാൻ നഗ്നനായിരുന്നു; നിങ്ങൾ എന്നെ ഉടുപ്പിച്ചു. ഞാൻ രോഗിയായിരുന്നു; നിങ്ങൾ എന്നെ ശുശ്രൂഷിച്ചു. ഞാൻ തടവിലായിരുന്നു; നിങ്ങൾ എന്‍റെ അടുക്കൽ വന്നു.’ 37  അതിന്‌ നീതിമാന്മാർ അവനോടു ചോദിക്കും: ‘കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ എപ്പോഴാണു നിന്നെ വിശന്നവനായി കണ്ടിട്ടു ഭക്ഷിക്കാൻ തരുകയോ ദാഹിക്കുന്നവനായി കണ്ടിട്ടു കുടിക്കാൻ തരുകയോ ചെയ്‌തത്‌? 38  ഞങ്ങൾ എപ്പോഴാണ്‌ നിന്നെ അപരിചിതനായി കണ്ടിട്ട് ആതിഥ്യമരുളുകയോ നഗ്നനായി കണ്ടിട്ട് ഉടുപ്പിക്കുകയോ ചെയ്‌തത്‌? 39  ഞങ്ങൾ എപ്പോഴാണ്‌ നിന്നെ രോഗിയോ തടവുകാരനോ ആയി കണ്ടിട്ടു നിന്‍റെ അടുക്കൽ വന്നത്‌?’ 40  മറുപടിയായി രാജാവ്‌ അവരോട്‌, ‘എന്‍റെ ഈ ഏറ്റവും ചെറിയ സഹോദരന്മാരിൽ ഒരുവനു ചെയ്‌തിടത്തോളം നിങ്ങൾ എനിക്കാണു ചെയ്‌തത്‌ എന്നു ഞാൻ സത്യമായി നിങ്ങളോടു പറയുന്നു’ എന്നു പറയും. 41  “പിന്നെ അവൻ തന്‍റെ ഇടത്തുള്ളവരോടു പറയും: ‘ശപിക്കപ്പെട്ടവരേ, എന്നെ വിട്ട് പിശാചിനും അവന്‍റെ ദൂതന്മാർക്കുംവേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന നിത്യാഗ്നിയിലേക്കു പോകുവിൻ; 42  എന്തെന്നാൽ എനിക്കു വിശന്നു; നിങ്ങൾ എനിക്കു ഭക്ഷിക്കാൻ തന്നില്ല. എനിക്കു ദാഹിച്ചു; നിങ്ങൾ എനിക്കു കുടിക്കാൻ തന്നില്ല. 43  ഞാൻ അപരിചിതനായിരുന്നു; നിങ്ങൾ എനിക്ക് ആതിഥ്യമരുളിയില്ല. ഞാൻ നഗ്നനായിരുന്നു; നിങ്ങൾ എന്നെ ഉടുപ്പിച്ചില്ല. ഞാൻ രോഗിയും തടവുകാരനും ആയിരുന്നു; നിങ്ങൾ എന്നെ ശുശ്രൂഷിച്ചില്ല.’ 44  അതിന്‌ അവർ അവനോട്‌, ‘കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ എപ്പോഴാണു നിന്നെ വിശന്നവനോ ദാഹിച്ചവനോ അപരിചിതനോ നഗ്നനോ രോഗിയോ തടവുകാരനോ ആയി കണ്ടിട്ടു നിന്നെ ശുശ്രൂഷിക്കാതിരുന്നത്‌?’ എന്നു ചോദിക്കും. 45  അപ്പോൾ അവൻ അവരോടു പറയും: ‘എന്‍റെ ഈ ഏറ്റവും ചെറിയ സഹോദരന്മാരിൽ ഒരുവനു ചെയ്യാതിരുന്നിടത്തോളം നിങ്ങൾ എനിക്കാണു ചെയ്യാതിരുന്നത്‌ എന്നു ഞാൻ സത്യമായി നിങ്ങളോടു പറയുന്നു.’ 46  ഇവർ നിത്യച്ഛേദനത്തിലേക്കു പോകും; നീതിമാന്മാരോ നിത്യജീവനിലേക്കും.”

അടിക്കുറിപ്പുകള്‍