കാഴ്ചക്കുറവുള്ളവരുടെ സ്ക്രീൻ സെറ്റിങ്ങ്

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

ഓണ്‍ലൈന്‍ ബൈബിള്‍

വിശുദ്ധ തിരുവെഴുത്തുകള്‍—പുതിയ ലോക ഭാഷാന്തരം

മത്തായി 11:1-30

11  ഇങ്ങനെ, തന്‍റെ പന്ത്രണ്ടുശിഷ്യന്മാർക്കു നിർദേശങ്ങൾ നൽകിയശേഷം മറ്റു പട്ടണങ്ങളിൽ പഠിപ്പിക്കാനും പ്രസംഗിക്കാനുമായി അവൻ അവിടെനിന്നു പുറപ്പെട്ടു.  തടവിലായിരിക്കെ, യോഹന്നാൻ ക്രിസ്‌തുവിന്‍റെ പ്രവൃത്തികളെക്കുറിച്ചു കേട്ടിട്ട് തന്‍റെ ശിഷ്യന്മാരെ അയച്ച്  അവനോട്‌, “വരാനിരിക്കുന്നവൻ നീതന്നെയോ, അതോ ഇനി ഒരുവനെക്കൂടെ ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കണമോ?” എന്ന് ആരാഞ്ഞു.  അതിന്‌ യേശു അവരോട്‌, “നിങ്ങൾ കേൾക്കുകയും കാണുകയും ചെയ്യുന്നത്‌ പോയി യോഹന്നാനെ അറിയിക്കുവിൻ:  അന്ധർ കാണുന്നു; മുടന്തർ നടക്കുന്നു; കുഷ്‌ഠരോഗികൾ ശുദ്ധരാക്കപ്പെടുന്നു; ബധിരർ കേൾക്കുന്നു; മരിച്ചവർ ഉയിർപ്പിക്കപ്പെടുന്നു; ദരിദ്രരോടു സുവിശേഷം ഘോഷിക്കപ്പെടുന്നു.  എന്നെപ്രതി ഇടറിപ്പോകാത്തവൻ ഭാഗ്യവാൻ” എന്നു പറഞ്ഞു.  അവർ പോയപ്പോൾ യേശു യോഹന്നാനെക്കുറിച്ചു ജനക്കൂട്ടത്തോടു പറഞ്ഞുതുടങ്ങിയത്‌: “നിങ്ങൾ എന്തു കാണാൻ മരുഭൂമിയിലേക്കു പോയി? കാറ്റത്തുലയുന്ന ഞാങ്ങണയോ?  അല്ല, നിങ്ങൾ എന്തു കാണാൻ പോയി? പട്ടുവസ്‌ത്രം ധരിച്ച മനുഷ്യനെയോ? പട്ടുടയാടകൾ അണിയുന്നവർ രാജഗൃഹങ്ങളിലത്രേ ഉള്ളത്‌.  അല്ലെങ്കിൽപ്പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തിനു പോയി? ഒരു പ്രവാചകനെ കാണാനോ? അതെ, പ്രവാചകനിലും വലിയവനെത്തന്നെ എന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു. 10  ‘ഇതാ, ഞാൻ നിനക്കു മുമ്പേ എന്‍റെ ദൂതനെ അയയ്‌ക്കുന്നു; അവൻ നിനക്കു മുമ്പായി നിന്‍റെ വഴിയൊരുക്കും’ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്‌ ഇവനെക്കുറിച്ചത്രേ! 11  സ്‌ത്രീകളിൽനിന്നു ജനിച്ചവരിൽ യോഹന്നാൻ സ്‌നാപകനെക്കാൾ വലിയവനായി ആരും എഴുന്നേറ്റിട്ടില്ല. എന്നാൽ സ്വർഗരാജ്യത്തിലെ ചെറിയവനോ, അവനെക്കാൾ വലിയവൻ എന്നു ഞാൻ സത്യമായി നിങ്ങളോടു പറയുന്നു. 12  യോഹന്നാൻ സ്‌നാപകന്‍റെ നാൾമുതൽ ഇന്നോളം മനുഷ്യർ ബദ്ധപ്പെടുന്നത്‌ സ്വർഗരാജ്യം എന്ന ലക്ഷ്യത്തിനായിട്ടത്രേ. ബദ്ധപ്പെട്ടു മുന്നേറുന്നവരോ അതു കരസ്ഥമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. 13  സകല പ്രവാചകവചനങ്ങളും ന്യായപ്രമാണവും യോഹന്നാൻവരെ പ്രവചിച്ചു. 14  ‘വരാനിരിക്കുന്ന ഏലിയാവ്‌’ അവൻതന്നെ എന്ന് മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ അംഗീകരിക്കുവിൻ. 15  ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ. 16  “ഈ തലമുറയെ ഞാൻ ആരോട്‌ ഉപമിക്കും? ചന്തസ്ഥലങ്ങളിൽ ഇരുന്നു കളിക്കൂട്ടുകാരോട്‌, 17  ‘ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി കുഴലൂതി; നിങ്ങളോ നൃത്തം ചെയ്‌തില്ല. ഞങ്ങൾ വിലാപഗീതം പാടി; നിങ്ങളോ മാറത്തടിച്ചില്ല’ എന്നു വിളിച്ചുപറയുന്ന കുട്ടികളോട്‌ അത്‌ ഒക്കുന്നു. 18  യോഹന്നാൻ തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്യാത്തവനായി വന്നു. ആളുകളോ, ‘അവനു ഭൂതമുണ്ട്’ എന്നു പറയുന്നു. 19  മനുഷ്യപുത്രൻ തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനായി വന്നു. അപ്പോൾ അവർ, ‘നോക്കൂ! തീറ്റിപ്രിയനും വീഞ്ഞുകുടിയനുമായ മനുഷ്യൻ; ചുങ്കക്കാരുടെയും പാപികളുടെയും സ്‌നേഹിതൻ’ എന്നു പറയുന്നു. ജ്ഞാനമോ അതിന്‍റെ പ്രവൃത്തികളാൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.” 20  അനന്തരം അവൻ തന്‍റെ വീര്യപ്രവൃത്തികളിൽ മിക്കതും നടന്ന പട്ടണങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെടായ്‌കയാൽ അവയെ ശകാരിച്ചുതുടങ്ങി: 21  “കോരസീനേ, നിനക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം! ബേത്ത്‌സയിദയേ, നിനക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം! നിങ്ങളിൽ നടന്ന വീര്യപ്രവൃത്തികൾ സോരിലും സീദോനിലും നടന്നിരുന്നെങ്കിൽ അവർ പണ്ടേതന്നെ രട്ടുടുത്തു വെണ്ണീറിലിരുന്ന് അനുതപിക്കുമായിരുന്നു. 22  ആകയാൽ ന്യായവിധിദിവസം നിങ്ങളെക്കാളധികം സോരിനും സീദോനും സഹിക്കാവുന്നതായിരിക്കുമെന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു. 23  നീയോ കഫർന്നഹൂമേ, നീ സ്വർഗത്തോളം ഉയരുമോ? നീ പാതാളത്തോളം* താഴ്‌ത്തപ്പെടും. നിന്നിൽ നടന്ന വീര്യപ്രവൃത്തികൾ സൊദോമിൽ നടന്നിരുന്നെങ്കിൽ അത്‌ ഇന്നോളം നിലനിൽക്കുമായിരുന്നു. 24  ആകയാൽ ന്യായവിധിദിവസം നിന്നെക്കാളധികം സൊദോംദേശത്തിനു സഹിക്കാവുന്നതായിരിക്കുമെന്നു ഞാൻ നിന്നോടു പറയുന്നു.” 25  ആ സമയത്തുതന്നെ യേശു പറഞ്ഞത്‌: “ ‘പിതാവേ, സ്വർഗത്തിനും ഭൂമിക്കും നാഥനായവനേ, നീ ഇക്കാര്യങ്ങൾ ജ്ഞാനികൾക്കും ബുദ്ധിശാലികൾക്കും മറച്ചുവെച്ച് ശിശുക്കൾക്കു വെളിപ്പെടുത്തിയതിനാൽ ഞാൻ നിന്നെ വാഴ്‌ത്തുന്നു. 26  അതെ, പിതാവേ, അങ്ങനെ ചെയ്യാനായിരുന്നല്ലോ നിനക്കു പ്രസാദം തോന്നിയത്‌.’ 27  എന്‍റെ പിതാവ്‌ സകലവും എന്നെ ഭരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. പിതാവല്ലാതെ ആരും പുത്രനെ പൂർണമായി അറിയുന്നില്ല. പുത്രനും പുത്രൻ ആർക്കു വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊടുക്കാൻ മനസ്സാകുന്നുവോ അവനും അല്ലാതെ ആരും പിതാവിനെയും പൂർണമായി അറിയുന്നില്ല. 28  ക്ലേശിതരും ഭാരം ചുമക്കുന്നവരും ആയുള്ളോരേ, എന്‍റെ അടുക്കൽ വരുവിൻ; ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉന്മേഷം പകരും. 29  എന്‍റെ നുകം ഏറ്റുകൊണ്ട് എന്നിൽനിന്നു പഠിക്കുവിൻ. ഞാൻ സൗമ്യതയും താഴ്‌മയും* ഉള്ളവനാകയാൽ നിങ്ങൾ ഉന്മേഷം കണ്ടെത്തും; 30  എന്തെന്നാൽ എന്‍റെ നുകം മൃദുവും എന്‍റെ ചുമട്‌ ലഘുവും ആകുന്നു.”

അടിക്കുറിപ്പുകള്‍

മത്താ 11:23* അനുബന്ധം 9 കാണുക.
മത്താ 11:29* അക്ഷരാർഥം, വിനീതഹൃദയവും