1 ദിനവൃത്താന്തം 27:1-34

27  ഇവയാണു രാജാ​വി​ന്റെ സൈന്യ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രുന്ന, ഇസ്രാ​യേ​ല്യ​രു​ടെ വിഭാ​ഗങ്ങൾ. അവയിൽ പിതൃ​ഭ​വ​ന​ത്ത​ല​വ​ന്മാ​രും സഹസ്രാ​ധി​പ​ന്മാ​രും ശതാധിപന്മാരും+ വിഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കി​ന​ടത്തി രാജാ​വി​നു ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന അധികാരികളും+ ഉണ്ടായി​രു​ന്നു. ഓരോ വിഭാ​ഗ​വും ഊഴമ​നു​സ​രിച്ച്‌ വർഷത്തി​ലെ ഓരോ മാസം സേവിച്ചു. 24,000 പേരാണ്‌ ഓരോ വിഭാ​ഗ​ത്തി​ലു​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നത്‌.  ഒന്നാം മാസം സേവി​ക്കേണ്ട ഒന്നാം വിഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ ചുമതല സബ്ദീ​യേ​ലി​ന്റെ മകനായ യാശോ​ബെ​യാ​മി​നാ​യി​രു​ന്നു.+ ആ വിഭാ​ഗ​ത്തിൽ 24,000 പേർ.  പേരെസിന്റെ ആൺമക്ക​ളിൽ,+ ഒന്നാം മാസം സേവി​ക്കാൻ നിയമനം ലഭിച്ച ഉപവി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ തലവന്മാ​രെ​ല്ലാം യാശോ​ബെ​യാ​മി​ന്റെ കീഴി​ലാ​യി​രു​ന്നു.  രണ്ടാം മാസത്തി​ലെ വിഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ ചുമതല അഹോ​ഹ്യ​നായ ദോദാ​യി​ക്കാ​യി​രു​ന്നു.+ മിക്ലോ​ത്താ​യി​രു​ന്നു അതിന്റെ നായകൻ. ആ വിഭാ​ഗ​ത്തിൽ 24,000 പേർ.  മൂന്നാം മാസം സേവി​ക്കാൻ നിയമനം ലഭിച്ച മൂന്നാം വിഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ തലവൻ മുഖ്യ​പു​രോ​ഹി​ത​നായ യഹോയാദയുടെ+ മകൻ ബനയയാ​യി​രു​ന്നു.+ ആ വിഭാ​ഗ​ത്തിൽ 24,000 പേർ.  ബനയ മുപ്പതു പേരിൽവെച്ച്‌ വീര​യോ​ദ്ധാ​വും ആ മുപ്പതു പേർക്ക്‌ അധിപ​നും ആയിരു​ന്നു. ബനയയു​ടെ മകൻ അമ്മീസാ​ബാ​ദാ​ണു ബനയയു​ടെ വിഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ ചുമതല വഹിച്ചി​രു​ന്നത്‌.  നാലാം മാസത്തി​ലെ നാലാം വിഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ ചുമതല യോവാ​ബി​ന്റെ സഹോ​ദ​ര​നായ അസാ​ഹേ​ലി​നാ​യി​രു​ന്നു.+ അസാ​ഹേ​ലി​നു ശേഷം മകൻ സെബദ്യ ആ സ്ഥാനം വഹിച്ചു. ആ വിഭാ​ഗ​ത്തിൽ 24,000 പേർ.  അഞ്ചാം മാസത്തി​ലെ അഞ്ചാം വിഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ തലവൻ യിസ്ര​ഹ്യ​നായ ശംഹൂ​ത്താ​യി​രു​ന്നു. ആ വിഭാ​ഗ​ത്തിൽ 24,000 പേർ.  ആറാം മാസത്തി​ലെ ആറാം വിഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ തലവൻ തെക്കോവ്യനായ+ ഇക്കേശി​ന്റെ മകൻ ഈരയാ​യി​രു​ന്നു.+ ആ വിഭാ​ഗ​ത്തിൽ 24,000 പേർ. 10  ഏഴാം മാസത്തി​ലെ ഏഴാം വിഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ തലവൻ എഫ്രയീ​മ്യ​രിൽപ്പെട്ട പെലോ​ന്യ​നായ ഹേലെ​സാ​യി​രു​ന്നു.+ ആ വിഭാ​ഗ​ത്തിൽ 24,000 പേർ. 11  എട്ടാം മാസത്തി​ലെ എട്ടാം വിഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ തലവൻ സേരഹ്യരിൽപ്പെട്ട+ ഹൂശത്യ​നായ സിബ്ബെ​ഖാ​യി​യാ​യി​രു​ന്നു.+ ആ വിഭാ​ഗ​ത്തിൽ 24,000 പേർ. 12  ഒൻപതാം മാസത്തി​ലെ ഒൻപതാം വിഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ തലവൻ ബന്യാ​മീ​ന്യ​രിൽപ്പെട്ട അനാ​ഥോ​ത്യ​നായ അബി​യേ​സ​രാ​യി​രു​ന്നു.+ ആ വിഭാ​ഗ​ത്തിൽ 24,000 പേർ. 13  പത്താം മാസത്തി​ലെ പത്താം വിഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ തലവൻ സേരഹ്യ​രിൽപ്പെട്ട നെതോ​ഫ​ത്യ​നായ മഹരാ​യി​യാ​യി​രു​ന്നു.+ ആ വിഭാ​ഗ​ത്തിൽ 24,000 പേർ. 14  11-ാം മാസത്തി​ലെ 11-ാം വിഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ തലവൻ എഫ്രയീ​മി​ന്റെ വംശജ​രിൽപ്പെട്ട പിരാ​ഥോ​ന്യ​നായ ബനയയാ​യി​രു​ന്നു.+ ആ വിഭാ​ഗ​ത്തിൽ 24,000 പേർ. 15  12-ാം മാസത്തി​ലെ 12-ാം വിഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ തലവൻ ഒത്‌നീ​യേ​ലി​ന്റെ കുടും​ബ​ത്തിൽപ്പെട്ട നെതോ​ഫ​ത്യ​നായ ഹെൽദാ​യി​യാ​യി​രു​ന്നു. ആ വിഭാ​ഗ​ത്തിൽ 24,000 പേർ. 16  ഇസ്രായേൽഗോത്രങ്ങളുടെ നായക​ന്മാർ ഇവരാ​യി​രു​ന്നു: രൂബേ​ന്യർക്കു നായകൻ സിക്രി​യു​ടെ മകൻ എലീ​യേ​സെർ; ശിമെ​യോ​ന്യർക്കു മാഖയു​ടെ മകൻ ശെഫത്യ; 17  ലേവിക്കു കെമൂ​വേ​ലി​ന്റെ മകൻ ഹശബ്യ; അഹരോ​നു സാദോ​ക്ക്‌; 18  യഹൂദയ്‌ക്കു ദാവീ​ദി​ന്റെ ഒരു സഹോ​ദ​ര​നായ എലീഹു;+ യിസ്സാ​ഖാ​രി​നു മീഖാ​യേ​ലി​ന്റെ മകൻ ഒമ്രി; 19  സെബുലൂന്‌ ഓബദ്യ​യു​ടെ മകൻ യിശ്‌മയ്യ; നഫ്‌താ​ലിക്ക്‌ അസ്രി​യേ​ലി​ന്റെ മകൻ യരീ​മോത്ത്‌; 20  എഫ്രയീമ്യർക്ക്‌ ആസസ്യ​യു​ടെ മകൻ ഹോശയ; മനശ്ശെ​യു​ടെ പാതി ഗോ​ത്ര​ത്തി​നു പെദാ​യ​യു​ടെ മകൻ യോവേൽ; 21  ഗിലെയാദിലുള്ള, മനശ്ശെ​യു​ടെ പാതി ഗോ​ത്ര​ത്തി​നു സെഖര്യ​യു​ടെ മകൻ ഇദ്ദൊ; ബന്യാ​മീന്‌ അബ്‌നേരിന്റെ+ മകൻ യാസി​യേൽ; 22  ദാന്‌ യരോ​ഹാ​മി​ന്റെ മകൻ അസരേൽ. ഇവരാ​യി​രു​ന്നു ഇസ്രാ​യേൽഗോ​ത്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്രഭു​ക്ക​ന്മാർ. 23  ദാവീദ്‌ 20-ഉം അതിനു താഴോ​ട്ടും പ്രായ​മു​ള്ള​വരെ എണ്ണിയില്ല; ഇസ്രാ​യേ​ലി​നെ ആകാശ​ത്തി​ലെ നക്ഷത്ര​ങ്ങ​ളെ​പ്പോ​ലെ വർധി​പ്പി​ക്കു​മെന്ന്‌ യഹോവ വാഗ്‌ദാ​നം ചെയ്‌തി​രു​ന്നു.+ 24  സെരൂയയുടെ മകനായ യോവാ​ബ്‌ എണ്ണമെ​ടു​ക്കാൻ ആരംഭി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും അതു പൂർത്തി​യാ​ക്കി​യില്ല. ദാവീദ്‌ ഇസ്രാ​യേ​ലി​ന്റെ എണ്ണമെ​ടു​ത്ത​തു​കൊണ്ട്‌ ദൈവം അവരോ​ടു കോപി​ച്ചു.*+ അതു​കൊണ്ട്‌ ദാവീദ്‌ രാജാ​വി​ന്റെ കാലത്തെ ചരി​ത്ര​പു​സ്‌ത​ക​ത്തിൽ ആ കണക്കുകൾ രേഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യില്ല. 25  അദീയേലിന്റെ മകനായ അസ്‌മാ​വെ​ത്തി​നാ​യി​രു​ന്നു രാജാ​വി​ന്റെ ഖജനാവുകളുടെ+ ചുമതല. ഉസ്സീയ​യു​ടെ മകനായ യോനാ​ഥാ​നാ​ണു കൃഷി​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും നഗരങ്ങ​ളി​ലും ഗ്രാമ​ങ്ങ​ളി​ലും ഗോപു​ര​ങ്ങ​ളി​ലും ഉള്ള സംഭരണശാലകളുടെ* ചുമതല വഹിച്ചത്‌. 26  വയലിലെ കൃഷി​പ്പ​ണി​ക്കാ​രു​ടെ ചുമതല കെലൂ​ബി​ന്റെ മകനായ എസ്രി​ക്കാ​യി​രു​ന്നു. 27  രാമത്യനായ ശിമെ​യി​യെ​യാ​ണു മുന്തി​രി​ത്തോ​ട്ട​ങ്ങ​ളു​ടെ ചുമതല ഏൽപ്പി​ച്ചി​രു​ന്നത്‌. വീഞ്ഞു​സം​ഭ​ര​ണ​ശാ​ല​ക​ളു​ടെ ചുമതല സിഫ്‌മോ​ത്യ​നായ സബ്ദിക്കാ​യി​രു​ന്നു. 28  ഷെഫേലയിലുള്ള+ ഒലിവു​തോ​ട്ട​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും അത്തി മരങ്ങളുടെയും+ പരിപാ​ല​ന​ച്ചു​മതല ഗേദെ​ര്യ​നായ ബാൽഹാ​നാ​നാ​യി​രു​ന്നു. എണ്ണസം​ഭ​ര​ണ​ശാ​ല​ക​ളു​ടെ മേൽനോ​ട്ടം യോവാ​ശി​നാ​യി​രു​ന്നു. 29  ശാരോന്യനായ+ ശിത്രാ​യി​ക്കാ​യി​രു​ന്നു ശാരോ​നിൽ മേഞ്ഞി​രുന്ന കാലി​ക്കൂ​ട്ട​ങ്ങ​ളു​ടെ ചുമതല. താഴ്‌വ​ര​ക​ളി​ലെ കാലി​ക്കൂ​ട്ട​ങ്ങ​ളു​ടെ ചുമതല അദായി​യു​ടെ മകനായ ശാഫാ​ത്തി​നാ​യി​രു​ന്നു. 30  യിശ്‌മായേല്യനായ ഓബീ​ലി​നാ​യി​രു​ന്നു ഒട്ടകങ്ങ​ളു​ടെ ചുമതല. കഴുതകളെ* നോക്കി​യി​രു​ന്നതു മെരോ​നോ​ഥ്യ​നായ യഹ്‌ദെ​യ​യാ​യി​രു​ന്നു. 31  ഹഗ്രീയനായ യാസീ​സി​നാ​യി​രു​ന്നു ആട്ടിൻപ​റ്റ​ങ്ങ​ളു​ടെ ചുമതല. ഇവരെ​ല്ലാ​മാ​ണു ദാവീദ്‌ രാജാ​വി​ന്റെ വസ്‌തു​വ​ക​ക​ളു​ടെ മേൽനോ​ട്ടം വഹിച്ചി​രു​ന്നത്‌. 32  ദാവീദിന്റെ സഹോ​ദ​ര​പു​ത്ര​നായ യോനാഥാൻ+ വകതി​രി​വുള്ള ഒരാളാ​യി​രു​ന്നു. യോനാ​ഥാൻ ഒരു ഉപദേ​ഷ്ടാ​വും സെക്ര​ട്ട​റി​യും ആയി സേവിച്ചു. ഹഖ്‌മോ​നി​യു​ടെ മകനായ യഹീ​യേ​ലാ​ണു രാജകുമാരന്മാരുടെ+ കാര്യങ്ങൾ നോക്കി​യി​രു​ന്നത്‌. 33  അഹിഥോഫെലായിരുന്നു+ രാജാ​വി​ന്റെ ഉപദേ​ഷ്ടാവ്‌. അർഖ്യ​നായ ഹൂശായി+ രാജാ​വി​ന്റെ സുഹൃ​ത്താ​യി​രു​ന്നു.* 34  അഹിഥോഫെലിനു ശേഷം ബനയയുടെ+ മകൻ യഹോ​യാ​ദ​യും അബ്യാഥാരും+ ഉപദേ​ഷ്ടാ​ക്ക​ന്മാ​രാ​യി സേവിച്ചു. യോവാബായിരുന്നു+ രാജാ​വി​ന്റെ സൈന്യാ​ധി​പൻ.

അടിക്കുറിപ്പുകള്‍

അക്ഷ. “എണ്ണമെ​ടു​ത്ത​തു​കൊ​ണ്ട്‌ അവർക്കു നേരെ കോപം ഉണ്ടായി.”
അഥവാ “ഖജനാ​വു​ക​ളു​ടെ.”
അക്ഷ. “പെൺക​ഴു​ത​കളെ.”
അഥവാ “ആത്മമി​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു.”

പഠനക്കുറിപ്പുകൾ

ദൃശ്യാവിഷ്കാരം