സംഖ്യ 29:1-40

29  “‘ഏഴാം മാസം ഒന്നാം ദിവസം നിങ്ങൾ ഒരു വിശു​ദ്ധ​സ​മ്മേ​ളനം നടത്തണം; ഒരുത​ര​ത്തി​ലുള്ള കഠിനാ​ധ്വാ​ന​വും നിങ്ങൾ ചെയ്യരു​ത്‌.+ നിങ്ങൾ കാഹളം മുഴക്കി വിളം​ബരം ചെയ്യേണ്ട+ ഒരു ദിവസ​മാണ്‌ അത്‌.  അന്ന്‌ യഹോ​വയെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്ന* സുഗന്ധ​മായ ദഹനയാ​ഗ​മാ​യി ഒരു കാളക്കു​ട്ടി, ഒരു ആൺചെ​മ്മ​രി​യാട്‌, ഒരു വയസ്സുള്ള ഏഴ്‌ ആൺചെ​മ്മ​രി​യാട്‌ എന്നിവയെ അർപ്പി​ക്കണം. അവയെ​ല്ലാം ന്യൂന​ത​യി​ല്ലാ​ത്ത​താ​യി​രി​ക്കണം.  അവയുടെ ധാന്യ​യാ​ഗ​മാ​യി നേർത്ത ധാന്യ​പ്പൊ​ടി എണ്ണ ചേർത്ത്‌ അർപ്പി​ക്കണം. കാളയ്‌ക്ക്‌ ഒരു ഏഫായു​ടെ പത്തിൽ മൂന്നും ആൺചെ​മ്മ​രി​യാ​ടിന്‌ ഒരു ഏഫായു​ടെ പത്തിൽ രണ്ടും  ഏഴ്‌ ആൺചെ​മ്മ​രി​യാ​ട്ടിൻകു​ട്ടി​ക​ളിൽ ഓരോ​ന്നി​നും ഒരു ഏഫായു​ടെ പത്തി​ലൊ​ന്നും വീതമാ​യി​രി​ക്കണം ധാന്യ​പ്പൊ​ടി.  കൂടാതെ നിങ്ങൾക്കു പാപപ​രി​ഹാ​രം വരുത്താൻ ഒരു കോലാ​ട്ടിൻകു​ട്ടി​യെ പാപയാ​ഗ​മാ​യും അർപ്പി​ക്കണം.  പതിവുദഹനയാഗത്തിനും അതിന്റെ ധാന്യയാഗത്തിനും+ മാസം​തോ​റും അർപ്പി​ക്കുന്ന ദഹനയാ​ഗ​ത്തി​നും അതിന്റെ ധാന്യയാഗത്തിനും+ അവയുടെ പാനീയയാഗങ്ങൾക്കും+ പുറമേ ഇവയും അർപ്പി​ക്കണം. അവയ്‌ക്കുള്ള പതിവു​ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​മ​നു​സ​രിച്ച്‌ യഹോ​വ​യ്‌ക്ക്‌ അഗ്നിയി​ലുള്ള ഒരു യാഗമാ​യി, പ്രസാ​ദ​ക​ര​മായ സുഗന്ധ​മാ​യി, അത്‌ അർപ്പി​ക്കണം.  “‘ഏഴാം മാസം പത്താം ദിവസം നിങ്ങൾ ഒരു വിശു​ദ്ധ​സ​മ്മേ​ളനം നടത്തണം.+ അന്നു നിങ്ങൾ സ്വയം ക്ലേശി​പ്പി​ക്കണം,* ഒരു ജോലി​യും ചെയ്യരു​ത്‌.+  യഹോവയെ പ്രസാ​ദി​പ്പി​ക്കുന്ന സുഗന്ധ​മായ ദഹനയാ​ഗ​മാ​യി ഒരു കാളക്കു​ട്ടി, ഒരു ആൺചെ​മ്മ​രി​യാട്‌, ഒരു വയസ്സുള്ള ഏഴ്‌ ആൺചെ​മ്മ​രി​യാട്‌ എന്നിവയെ അർപ്പി​ക്കണം. അവയെ​ല്ലാം ന്യൂന​ത​യി​ല്ലാ​ത്ത​താ​യി​രി​ക്കണം.+  അവയുടെ ധാന്യ​യാ​ഗ​മാ​യി നേർത്ത ധാന്യ​പ്പൊ​ടി എണ്ണ ചേർത്ത്‌, കാളയ്‌ക്ക്‌ ഒരു ഏഫായു​ടെ പത്തിൽ മൂന്നും ആൺചെ​മ്മ​രി​യാ​ടിന്‌ ഒരു ഏഫായു​ടെ പത്തിൽ രണ്ടും 10  ഏഴ്‌ ആൺചെ​മ്മ​രി​യാ​ട്ടിൻകു​ട്ടി​ക​ളിൽ ഓരോ​ന്നി​നും ഒരു ഏഫായു​ടെ പത്തി​ലൊ​ന്നും വീതം അർപ്പി​ക്കണം. 11  പാപയാഗമായി ഒരു കോലാ​ട്ടിൻകു​ട്ടി​യെ​യും അർപ്പി​ക്കണം. പാപപ​രി​ഹാ​രം വരുത്താ​നുള്ള പാപയാഗത്തിനും+ പതിവു​ദ​ഹ​ന​യാ​ഗ​ത്തി​നും അതിന്റെ ധാന്യ​യാ​ഗ​ത്തി​നും അവയുടെ പാനീ​യ​യാ​ഗ​ങ്ങൾക്കും പുറ​മേ​യാണ്‌ ഇവ. 12  “‘ഏഴാം മാസം 15-ാം ദിവസം നിങ്ങൾ ഒരു വിശു​ദ്ധ​സ​മ്മേ​ളനം നടത്തണം; ഒരുത​ര​ത്തി​ലുള്ള കഠിനാ​ധ്വാ​ന​വും നിങ്ങൾ ചെയ്യരു​ത്‌. ഏഴു ദിവസം നിങ്ങൾ യഹോ​വ​യ്‌ക്ക്‌ ഒരു ഉത്സവം കൊണ്ടാ​ടണം.+ 13  നിങ്ങൾ യഹോ​വയെ പ്രസാ​ദി​പ്പി​ക്കുന്ന സുഗന്ധ​മായ ദഹനയാ​ഗ​മാ​യി,+ അഗ്നിയി​ലുള്ള യാഗമാ​യി, 13 കാളക്കു​ട്ടി, 2 ആൺചെ​മ്മ​രി​യാട്‌, ഒരു വയസ്സുള്ള 14 ആൺചെ​മ്മ​രി​യാട്‌ എന്നിവയെ അർപ്പി​ക്കണം. അവയെ​ല്ലാം ന്യൂന​ത​യി​ല്ലാ​ത്ത​താ​യി​രി​ക്കണം.+ 14  അവയുടെ ധാന്യ​യാ​ഗ​മാ​യി നേർത്ത ധാന്യ​പ്പൊ​ടി എണ്ണ ചേർത്ത്‌, 13 കാളക​ളിൽ ഓരോ​ന്നി​നും ഒരു ഏഫായു​ടെ പത്തിൽ മൂന്നും 2 ആൺചെ​മ്മ​രി​യാ​ടു​ക​ളിൽ ഓരോ​ന്നി​നും ഒരു ഏഫായു​ടെ പത്തിൽ രണ്ടും 15  14 ആൺചെ​മ്മ​രി​യാ​ട്ടിൻകു​ട്ടി​ക​ളിൽ ഓരോ​ന്നി​നും പത്തി​ലൊ​ന്നും വീതം അർപ്പി​ക്കണം. 16  പാപയാഗമായി ഒരു കോലാ​ട്ടിൻകു​ട്ടി​യെ​യും അർപ്പി​ക്കണം. പതിവു​ദ​ഹ​ന​യാ​ഗ​ത്തി​നും അതിന്റെ ധാന്യ​യാ​ഗ​ത്തി​നും പാനീ​യ​യാ​ഗ​ത്തി​നും പുറ​മേ​യാണ്‌ ഇവ.+ 17  “‘രണ്ടാം ദിവസം 12 കാളക്കു​ട്ടി, 2 ആൺചെ​മ്മ​രി​യാട്‌, ഒരു വയസ്സുള്ള 14 ആൺചെ​മ്മ​രി​യാട്‌ എന്നിവയെ അർപ്പി​ക്കണം; അവയെ​ല്ലാം ന്യൂന​ത​യി​ല്ലാ​ത്ത​താ​യി​രി​ക്കണം.+ 18  കൂടാതെ കാള, ആൺചെ​മ്മ​രി​യാട്‌, ആൺചെ​മ്മ​രി​യാ​ട്ടിൻകു​ട്ടി എന്നിവ​യു​ടെ എണ്ണമനു​സ​രിച്ച്‌ പതിവു​ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മം​പോ​ലെ അവയുടെ ധാന്യ​യാ​ഗ​വും അവയുടെ പാനീ​യ​യാ​ഗ​ങ്ങ​ളും അർപ്പി​ക്കണം. 19  പാപയാഗമായി ഒരു കോലാ​ട്ടിൻകു​ട്ടി​യെ​യും അർപ്പി​ക്കുക. പതിവു​ദ​ഹ​ന​യാ​ഗ​ത്തി​നും അതിന്റെ ധാന്യ​യാ​ഗ​ത്തി​നും അവയുടെ പാനീ​യ​യാ​ഗ​ങ്ങൾക്കും പുറ​മേ​യാണ്‌ ഇവ.+ 20  “‘മൂന്നാം ദിവസം 11 കാള, 2 ആൺചെ​മ്മ​രി​യാട്‌, ഒരു വയസ്സുള്ള 14 ആൺചെ​മ്മ​രി​യാട്‌ എന്നിവയെ അർപ്പി​ക്കണം; അവയെ​ല്ലാം ന്യൂന​ത​യി​ല്ലാ​ത്ത​താ​യി​രി​ക്കണം.+ 21  കൂടാതെ കാള, ആൺചെ​മ്മ​രി​യാട്‌, ആൺചെ​മ്മ​രി​യാ​ട്ടിൻകു​ട്ടി എന്നിവ​യു​ടെ എണ്ണമനു​സ​രിച്ച്‌ പതിവു​ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മം​പോ​ലെ അവയുടെ ധാന്യ​യാ​ഗ​വും അവയുടെ പാനീ​യ​യാ​ഗ​ങ്ങ​ളും അർപ്പി​ക്കണം. 22  പാപയാഗമായി ഒരു കോലാ​ട്ടിൻകു​ട്ടി​യെ​യും അർപ്പി​ക്കുക. പതിവു​ദ​ഹ​ന​യാ​ഗ​ത്തി​നും അതിന്റെ ധാന്യ​യാ​ഗ​ത്തി​നും പാനീയയാഗത്തിനും+ പുറ​മേ​യാണ്‌ ഇവ. 23  “‘നാലാം ദിവസം 10 കാള, 2 ആൺചെ​മ്മ​രി​യാട്‌, ഒരു വയസ്സുള്ള 14 ആൺചെ​മ്മ​രി​യാട്‌ എന്നിവയെ അർപ്പി​ക്കണം; അവയെ​ല്ലാം ന്യൂന​ത​യി​ല്ലാ​ത്ത​താ​യി​രി​ക്കണം.+ 24  കൂടാതെ കാള, ആൺചെ​മ്മ​രി​യാട്‌, ആൺചെ​മ്മ​രി​യാ​ട്ടിൻകു​ട്ടി എന്നിവ​യു​ടെ എണ്ണമനു​സ​രിച്ച്‌ പതിവു​ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മം​പോ​ലെ അവയുടെ ധാന്യ​യാ​ഗ​വും അവയുടെ പാനീ​യ​യാ​ഗ​ങ്ങ​ളും അർപ്പി​ക്കണം. 25  പാപയാഗമായി ഒരു കോലാ​ട്ടിൻകു​ട്ടി​യെ​യും അർപ്പി​ക്കുക. പതിവു​ദ​ഹ​ന​യാ​ഗ​ത്തി​നും അതിന്റെ ധാന്യ​യാ​ഗ​ത്തി​നും പാനീയയാഗത്തിനും+ പുറ​മേ​യാണ്‌ ഇവ. 26  “‘അഞ്ചാം ദിവസം 9 കാള, 2 ആൺചെ​മ്മ​രി​യാട്‌, ഒരു വയസ്സുള്ള 14 ആൺചെ​മ്മ​രി​യാട്‌ എന്നിവയെ അർപ്പി​ക്കണം; അവയെ​ല്ലാം ന്യൂന​ത​യി​ല്ലാ​ത്ത​താ​യി​രി​ക്കണം.+ 27  കൂടാതെ കാള, ആൺചെ​മ്മ​രി​യാട്‌, ആൺചെ​മ്മ​രി​യാ​ട്ടിൻകു​ട്ടി എന്നിവ​യു​ടെ എണ്ണമനു​സ​രിച്ച്‌ പതിവു​ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മം​പോ​ലെ അവയുടെ ധാന്യ​യാ​ഗ​വും അവയുടെ പാനീ​യ​യാ​ഗ​ങ്ങ​ളും അർപ്പി​ക്കണം. 28  പാപയാഗമായി ഒരു കോലാ​ടി​നെ​യും അർപ്പി​ക്കുക. പതിവു​ദ​ഹ​ന​യാ​ഗ​ത്തി​നും അതിന്റെ ധാന്യ​യാ​ഗ​ത്തി​നും പാനീയയാഗത്തിനും+ പുറ​മേ​യാണ്‌ ഇവ. 29  “‘ആറാം ദിവസം 8 കാള, 2 ആൺചെ​മ്മ​രി​യാട്‌, ഒരു വയസ്സുള്ള 14 ആൺചെ​മ്മ​രി​യാട്‌ എന്നിവയെ അർപ്പി​ക്കണം; അവയെ​ല്ലാം ന്യൂന​ത​യി​ല്ലാ​ത്ത​താ​യി​രി​ക്കണം.+ 30  കൂടാതെ കാള, ആൺചെ​മ്മ​രി​യാട്‌, ആൺചെ​മ്മ​രി​യാ​ട്ടിൻകു​ട്ടി എന്നിവ​യു​ടെ എണ്ണമനു​സ​രിച്ച്‌ പതിവു​ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മം​പോ​ലെ അവയുടെ ധാന്യ​യാ​ഗ​വും അവയുടെ പാനീ​യ​യാ​ഗ​ങ്ങ​ളും അർപ്പി​ക്കണം. 31  പാപയാഗമായി ഒരു കോലാ​ടി​നെ​യും അർപ്പി​ക്കുക. പതിവു​ദ​ഹ​ന​യാ​ഗ​ത്തി​നും അതിന്റെ ധാന്യ​യാ​ഗ​ത്തി​നും പാനീയയാഗങ്ങൾക്കും+ പുറ​മേ​യാണ്‌ ഇവ. 32  “‘ഏഴാം ദിവസം 7 കാള, 2 ആൺചെ​മ്മ​രി​യാട്‌, ഒരു വയസ്സുള്ള 14 ആൺചെ​മ്മ​രി​യാട്‌ എന്നിവയെ അർപ്പി​ക്കണം; അവയെ​ല്ലാം ന്യൂന​ത​യി​ല്ലാ​ത്ത​താ​യി​രി​ക്കണം.+ 33  കൂടാതെ കാള, ആൺചെ​മ്മ​രി​യാട്‌, ആൺചെ​മ്മ​രി​യാ​ട്ടിൻകു​ട്ടി എന്നിവ​യു​ടെ എണ്ണമനു​സ​രിച്ച്‌ അവയ്‌ക്കുള്ള പതിവു​ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മം​പോ​ലെ അവയുടെ ധാന്യ​യാ​ഗ​വും അവയുടെ പാനീ​യ​യാ​ഗ​ങ്ങ​ളും അർപ്പി​ക്കണം. 34  പാപയാഗമായി ഒരു കോലാ​ടി​നെ​യും അർപ്പി​ക്കുക. പതിവു​ദ​ഹ​ന​യാ​ഗ​ത്തി​നും അതിന്റെ ധാന്യ​യാ​ഗ​ത്തി​നും പാനീയയാഗത്തിനും+ പുറ​മേ​യാണ്‌ ഇവ. 35  “‘എട്ടാം ദിവസം നിങ്ങൾ പവി​ത്ര​മായ ഒരു സമ്മേളനം നടത്തണം; ഒരുത​ര​ത്തി​ലുള്ള കഠിനാ​ധ്വാ​ന​വും ചെയ്യരു​ത്‌.+ 36  അന്നു നിങ്ങൾ യഹോ​വയെ പ്രസാ​ദി​പ്പി​ക്കുന്ന സുഗന്ധ​മായ ദഹനയാ​ഗ​മാ​യി, അഗ്നിയി​ലുള്ള യാഗമാ​യി, ഒരു കാള, ഒരു ആൺചെ​മ്മ​രി​യാട്‌, ഒരു വയസ്സുള്ള ഏഴ്‌ ആൺചെ​മ്മ​രി​യാട്‌ എന്നിവയെ അർപ്പി​ക്കണം. അവയെ​ല്ലാം ന്യൂന​ത​യി​ല്ലാ​ത്ത​താ​യി​രി​ക്കണം.+ 37  കൂടാതെ കാള, ആൺചെ​മ്മ​രി​യാട്‌, ആൺചെ​മ്മ​രി​യാ​ട്ടിൻകു​ട്ടി എന്നിവ​യു​ടെ എണ്ണമനു​സ​രിച്ച്‌ പതിവു​ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മം​പോ​ലെ അവയുടെ ധാന്യ​യാ​ഗ​വും അവയുടെ പാനീ​യ​യാ​ഗ​ങ്ങ​ളും അർപ്പി​ക്കണം. 38  പാപയാഗമായി ഒരു കോലാ​ടി​നെ​യും അർപ്പി​ക്കുക. പതിവു​ദ​ഹ​ന​യാ​ഗ​ത്തി​നും അതിന്റെ ധാന്യ​യാ​ഗ​ത്തി​നും പാനീയയാഗത്തിനും+ പുറ​മേ​യാണ്‌ ഇവ. 39  “‘ഇവയെ​ല്ലാം നിങ്ങളു​ടെ ഉത്സവങ്ങ​ളിൽ നിങ്ങൾ യഹോ​വ​യ്‌ക്ക്‌ അർപ്പി​ക്കണം.+ നിങ്ങൾ നിങ്ങളു​ടെ ദഹനയാഗങ്ങളായും+ ധാന്യയാഗങ്ങളായും+ പാനീയയാഗങ്ങളായും+ സഹഭോജനബലികളായും+ അർപ്പി​ക്കുന്ന നിങ്ങളു​ടെ നേർച്ചയാഗങ്ങൾക്കും+ നിങ്ങൾ സ്വമന​സ്സാ​ലെ നൽകുന്ന കാഴ്‌ചകൾക്കും+ പുറ​മേ​യാണ്‌ ഇത്‌.’” 40  യഹോവ തന്നോടു കല്‌പി​ച്ച​തെ​ല്ലാം മോശ ഇസ്രാ​യേ​ല്യ​രെ അറിയി​ച്ചു.

അടിക്കുറിപ്പുകള്‍

അഥവാ “യഹോ​വ​യ്‌ക്കു പ്രീതി​ക​ര​മായ; യഹോ​വ​യു​ടെ മനം കുളിർപ്പി​ക്കുന്ന.” അക്ഷ. “യഹോ​വയെ ശാന്തമാ​ക്കുന്ന.”
“സ്വയം ക്ലേശി​പ്പി​ക്കുക” എന്നത്‌ ഉപവാസം ഉൾപ്പെടെ ആത്മപരി​ത്യാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ വ്യത്യ​സ്‌ത​രീ​തി​കളെ അർഥമാ​ക്കു​ന്ന​താ​യി പൊതു​വേ കരുത​പ്പെ​ടു​ന്നു.

പഠനക്കുറിപ്പുകൾ

ദൃശ്യാവിഷ്കാരം