സംഖ്യ 26:1-65

26  ബാധയ്‌ക്കു ശേഷം+ യഹോവ മോശ​യോ​ടും പുരോ​ഹി​ത​നായ അഹരോ​ന്റെ മകൻ എലെയാ​സ​രി​നോ​ടും പറഞ്ഞു:  “പിതൃ​ഭ​വ​ന​മ​നു​സ​രിച്ച്‌, ഇസ്രാ​യേൽസ​മൂ​ഹ​ത്തിൽ 20 വയസ്സും അതിനു മേലോ​ട്ടും പ്രായ​മുള്ള എല്ലാവ​രു​ടെ​യും ഒരു കണക്കെ​ടു​പ്പു നടത്തുക. ഇസ്രാ​യേ​ലിൽ സൈന്യ​ത്തിൽ സേവി​ക്കാൻ കഴിയുന്ന എല്ലാവ​രെ​യും എണ്ണണം.”+  അങ്ങനെ മോശ​യും പുരോ​ഹി​ത​നായ എലെയാസരും+ യരീഹൊയ്‌ക്കു+ സമീപം യോർദാ​ന്‌ അരി​കെ​യുള്ള മോവാ​ബ്‌ മരുപ്രദേശത്തുവെച്ച്‌+ അവരോ​ടു സംസാ​രി​ച്ചു. അവർ പറഞ്ഞു:  “യഹോവ മോശ​യോ​ടു കല്‌പി​ച്ച​തു​പോ​ലെ, 20 വയസ്സും അതിനു മേലോ​ട്ടും പ്രായ​മു​ള്ള​വ​രു​ടെ കണക്കെ​ടു​പ്പു നടത്തുക.”+ ഇവരാ​യി​രു​ന്നു ഈജി​പ്‌ത്‌ ദേശത്തു​നിന്ന്‌ പുറ​പ്പെ​ട്ടു​പോന്ന ഇസ്രാ​യേൽമക്കൾ:  ഇസ്രായേലിന്റെ മൂത്ത മകൻ രൂബേൻ.+ രൂബേന്റെ വംശജർ:+ ഹാനോ​ക്കിൽനിന്ന്‌ ഹാനോ​ക്യ​രു​ടെ കുടും​ബം; പല്ലുവിൽനി​ന്ന്‌ പല്ലുവ്യ​രു​ടെ കുടും​ബം;  ഹെസ്രോനിൽനിന്ന്‌ ഹെ​സ്രോ​ന്യ​രു​ടെ കുടും​ബം; കർമ്മി​യിൽനിന്ന്‌ കർമ്മ്യ​രു​ടെ കുടും​ബം.  ഇവയായിരുന്നു രൂബേ​ന്യ​രു​ടെ കുടും​ബങ്ങൾ. അവരിൽനി​ന്ന്‌ പേര്‌ രേഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യവർ 43,730.+  പല്ലുവിന്റെ മകനാ​യി​രു​ന്നു എലിയാ​ബ്‌.  എലിയാബിന്റെ ആൺമക്കൾ: നെമൂ​വേൽ, ദാഥാൻ, അബീരാം. യഹോ​വ​യോ​ടു ധിക്കാരം കാണിച്ചപ്പോൾ+ കോര​ഹി​ന്റെ സംഘ​ത്തോ​ടു ചേർന്ന്‌+ മോശ​യെ​യും അഹരോ​നെ​യും എതിർത്തതു സമൂഹ​ത്തി​ലെ നിയമി​ത​പു​രു​ഷ​ന്മാ​രായ ഈ ദാഥാ​നും അബീരാ​മും ആണ്‌.+ 10  അപ്പോൾ ഭൂമി വായ്‌ പിളർന്ന്‌ അവരെ വിഴു​ങ്ങി​ക്ക​ളഞ്ഞു. എന്നാൽ തീ പുറ​പ്പെട്ട്‌ 250 പുരു​ഷ​ന്മാ​രെ ദഹിപ്പി​ച്ച​പ്പോൾ കോരഹ്‌ തന്റെ ആളുക​ളോ​ടൊ​പ്പം മരണമ​ടഞ്ഞു.+ അങ്ങനെ അവർ ഒരു മുന്നറി​യി​പ്പാ​യി​ത്തീർന്നു.+ 11  എന്നാൽ കോര​ഹി​ന്റെ ആൺമക്കൾ മരിച്ചില്ല.+ 12  കുടുംബമനുസരിച്ച്‌ ശിമെ​യോ​ന്റെ വംശജർ:+ നെമൂ​വേ​ലിൽനിന്ന്‌ നെമൂ​വേ​ല്യ​രു​ടെ കുടും​ബം; യാമീ​നിൽനിന്ന്‌ യാമീ​ന്യ​രു​ടെ കുടും​ബം; യാഖീ​നിൽനിന്ന്‌ യാഖീ​ന്യ​രു​ടെ കുടും​ബം; 13  സേരഹിൽനിന്ന്‌ സേരഹ്യ​രു​ടെ കുടും​ബം; ശാവൂ​ലിൽനിന്ന്‌ ശാവൂ​ല്യ​രു​ടെ കുടും​ബം. 14  ഇവയായിരുന്നു ശിമെ​യോ​ന്യ​രു​ടെ കുടും​ബങ്ങൾ. പേര്‌ രേഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യവർ 22,200.+ 15  കുടുംബമനുസരിച്ച്‌ ഗാദിന്റെ വംശജർ:+ സെഫോ​നിൽനിന്ന്‌ സെഫോ​ന്യ​രു​ടെ കുടും​ബം; ഹഗ്ഗിയിൽനി​ന്ന്‌ ഹഗ്ഗിയ​രു​ടെ കുടും​ബം; ശൂനി​യിൽനിന്ന്‌ ശൂന്യ​രു​ടെ കുടും​ബം; 16  ഒസ്‌നിയിൽനിന്ന്‌ ഒസ്‌ന്യ​രു​ടെ കുടും​ബം; ഏരിയിൽനി​ന്ന്‌ ഏര്യരു​ടെ കുടും​ബം; 17  അരോദിൽനിന്ന്‌ അരോ​ദ്യ​രു​ടെ കുടും​ബം; അരേലി​യിൽനിന്ന്‌ അരേല്യ​രു​ടെ കുടും​ബം. 18  ഇവയായിരുന്നു ഗാദിന്റെ ആൺമക്ക​ളു​ടെ കുടും​ബങ്ങൾ. അവരിൽനി​ന്ന്‌ പേര്‌ രേഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യവർ 40,500.+ 19  യഹൂദയുടെ ആൺമക്കളായിരുന്നു+ ഏരും ഓനാ​നും.+ എന്നാൽ ഏരും ഓനാ​നും കനാൻ ദേശത്തു​വെച്ച്‌ മരിച്ചു.+ 20  കുടുംബമനുസരിച്ച്‌ യഹൂദ​യു​ടെ വംശജർ: ശേലയിൽനിന്ന്‌+ ശേലാ​ന്യ​രു​ടെ കുടും​ബം; പേരെസിൽനിന്ന്‌+ പേരെ​സ്യ​രു​ടെ കുടും​ബം; സേരഹിൽനിന്ന്‌+ സേരഹ്യ​രു​ടെ കുടും​ബം. 21  പേരെസിന്റെ വംശജർ: ഹെസ്രോനിൽനിന്ന്‌+ ഹെ​സ്രോ​ന്യ​രു​ടെ കുടും​ബം; ഹമൂലിൽനിന്ന്‌+ ഹമൂല്യ​രു​ടെ കുടും​ബം. 22  ഇവയായിരുന്നു യഹൂദ​യു​ടെ കുടും​ബങ്ങൾ. അവരിൽനി​ന്ന്‌ പേര്‌ രേഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യവർ 76,500.+ 23  കുടുംബമനുസരിച്ച്‌ യിസ്സാ​ഖാ​രി​ന്റെ വംശജർ:+ തോലയിൽനിന്ന്‌+ തോല്യ​രു​ടെ കുടും​ബം; പുവ്വയിൽനി​ന്ന്‌ പുന്യ​രു​ടെ കുടും​ബം; 24  യാശൂബിൽനിന്ന്‌ യാശൂ​ബ്യ​രു​ടെ കുടും​ബം; ശി​മ്രോ​നിൽനിന്ന്‌ ശി​മ്രോ​ന്യ​രു​ടെ കുടും​ബം. 25  ഇവയായിരുന്നു യിസ്സാ​ഖാ​രി​ന്റെ കുടും​ബങ്ങൾ. അവരിൽനി​ന്ന്‌ പേര്‌ രേഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യവർ 64,300.+ 26  കുടുംബമനുസരിച്ച്‌ സെബു​ലൂ​ന്റെ വംശജർ:+ സേരെ​ദിൽനിന്ന്‌ സേരെ​ദ്യ​രു​ടെ കുടും​ബം; ഏലോ​നിൽനിന്ന്‌ ഏലോ​ന്യ​രു​ടെ കുടും​ബം; യഹ്‌ലെ​യേ​ലിൽനിന്ന്‌ യഹ്‌ലെ​യേ​ല്യ​രു​ടെ കുടും​ബം. 27  ഇവയായിരുന്നു സെബു​ലൂ​ന്യ​രു​ടെ കുടും​ബങ്ങൾ. അവരിൽനി​ന്ന്‌ പേര്‌ രേഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യവർ 60,500.+ 28  കുടുംബമനുസരിച്ച്‌ യോ​സേ​ഫി​ന്റെ ആൺമക്കൾ:+ മനശ്ശെ, എഫ്രയീം.+ 29  മനശ്ശെയുടെ വംശജർ:+ മാഖീരിൽനിന്ന്‌+ മാഖീ​ര്യ​രു​ടെ കുടും​ബം. മാഖീ​രി​നു ഗിലെയാദ്‌+ ജനിച്ചു. ഗിലെ​യാ​ദിൽനിന്ന്‌ ഗിലെ​യാ​ദ്യ​രു​ടെ കുടും​ബം. 30  ഗിലെയാദിന്റെ വംശജർ: ഈയേ​സെ​രിൽനിന്ന്‌ ഈയേ​സെ​ര്യ​രു​ടെ കുടും​ബം; ഹേലെ​ക്കിൽനിന്ന്‌ ഹേലെ​ക്യ​രു​ടെ കുടും​ബം; 31  അസ്രിയേലിൽനിന്ന്‌ അസ്രി​യേ​ല്യ​രു​ടെ കുടും​ബം; ശെഖേ​മിൽനിന്ന്‌ ശെഖേ​മ്യ​രു​ടെ കുടും​ബം; 32  ശെമീദയിൽനിന്ന്‌ ശെമീ​ദ്യ​രു​ടെ കുടും​ബം; ഹേഫെ​രിൽനിന്ന്‌ ഹേഫെ​ര്യ​രു​ടെ കുടും​ബം. 33  ഹേഫെരിന്റെ മകനായ സെലോ​ഫ​ഹാ​ദിന്‌ ആൺമക്ക​ളു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നില്ല, പെൺമ​ക്കളേ ഉണ്ടായി​രു​ന്നു​ള്ളൂ.+ മഹ്ല, നോഹ, ഹൊഗ്ല, മിൽക്ക, തിർസ എന്നിവ​രാ​യി​രു​ന്നു സെലോ​ഫ​ഹാ​ദി​ന്റെ പെൺമക്കൾ.+ 34  ഇവയായിരുന്നു മനശ്ശെ​യു​ടെ കുടും​ബങ്ങൾ. അവരിൽനി​ന്ന്‌ പേര്‌ രേഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യവർ 52,700.+ 35  കുടുംബമനുസരിച്ച്‌ എഫ്രയീ​മി​ന്റെ വംശജർ:+ ശൂഥേലഹിൽനിന്ന്‌+ ശൂഥേ​ല​ഹ്യ​രു​ടെ കുടും​ബം; ബേഖെ​രിൽനിന്ന്‌ ബേഖെ​ര്യ​രു​ടെ കുടും​ബം; തഹനിൽനി​ന്ന്‌ തഹന്യ​രു​ടെ കുടും​ബം. 36  ശൂഥേലഹിന്റെ വംശജർ: ഏരാനിൽനി​ന്ന്‌ ഏരാന്യ​രു​ടെ കുടും​ബം. 37  ഇവയായിരുന്നു എഫ്രയീ​മി​ന്റെ വംശജ​രു​ടെ കുടും​ബങ്ങൾ. അവരിൽനി​ന്ന്‌ പേര്‌ രേഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യവർ 32,500.+ ഇവരാണു കുടും​ബ​മ​നു​സ​രിച്ച്‌ യോ​സേ​ഫി​ന്റെ വംശജർ. 38  കുടുംബമനുസരിച്ച്‌ ബന്യാ​മീ​ന്റെ വംശജർ:+ ബേലയിൽനിന്ന്‌+ ബേല്യ​രു​ടെ കുടും​ബം; അസ്‌ബേ​ലിൽനിന്ന്‌ അസ്‌ബേ​ല്യ​രു​ടെ കുടും​ബം; അഹീരാ​മിൽനിന്ന്‌ അഹീരാ​മ്യ​രു​ടെ കുടും​ബം; 39  ശെഫൂഫാമിൽനിന്ന്‌ ശൂഫാ​മ്യ​രു​ടെ കുടും​ബം; ഹൂഫാ​മിൽനിന്ന്‌ ഹൂഫാ​മ്യ​രു​ടെ കുടും​ബം. 40  ബേലയുടെ ആൺമക്കൾ:+ അർദ്‌, നയമാൻ. അർദിൽനി​ന്ന്‌ അർദ്യ​രു​ടെ കുടും​ബം; നയമാ​നിൽനിന്ന്‌ നയമാ​ന്യ​രു​ടെ കുടും​ബം. 41  ഇവരാണു കുടും​ബ​മ​നു​സ​രിച്ച്‌ ബന്യാ​മീ​ന്റെ വംശജർ. അവരിൽനി​ന്ന്‌ പേര്‌ രേഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യവർ 45,600.+ 42  കുടുംബമനുസരിച്ച്‌ ദാന്റെ വംശജർ:+ ശൂഹാ​മിൽനിന്ന്‌ ശൂഹാ​മ്യ​രു​ടെ കുടും​ബം. ഇവരാണു കുടും​ബ​മ​നു​സ​രിച്ച്‌ ദാന്റെ വംശജർ. 43  ശൂഹാമ്യരുടെ കുടും​ബ​ത്തിൽനിന്ന്‌ പേര്‌ രേഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യവർ ആകെ 64,400.+ 44  കുടുംബമനുസരിച്ച്‌ ആശേരി​ന്റെ വംശജർ:+ ഇമ്‌ന​യിൽനിന്ന്‌ ഇമ്‌ന്യ​രു​ടെ കുടും​ബം; യിശ്വി​യിൽനിന്ന്‌ യിശ്വി​യ​രു​ടെ കുടും​ബം; ബരീയ​യിൽനിന്ന്‌ ബരീയ​രു​ടെ കുടും​ബം; 45  ബരീയയുടെ ആൺമക്ക​ളിൽനി​ന്നു​ള്ളവർ: ഹേബെ​രിൽനിന്ന്‌ ഹേബെ​ര്യ​രു​ടെ കുടും​ബം; മൽക്കി​യേ​ലിൽനിന്ന്‌ മൽക്കി​യേ​ല്യ​രു​ടെ കുടും​ബം. 46  ആശേരിന്റെ മകളുടെ പേര്‌ സേര എന്നായി​രു​ന്നു. 47  ഇവയായിരുന്നു ആശേരി​ന്റെ വംശജ​രു​ടെ കുടും​ബങ്ങൾ. അവരിൽനി​ന്ന്‌ പേര്‌ രേഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യവർ 53,400.+ 48  കുടുംബമനുസരിച്ച്‌ നഫ്‌താ​ലി​യു​ടെ വംശജർ:+ യഹ്‌സേ​ലിൽനിന്ന്‌ യഹ്‌സേ​ല്യ​രു​ടെ കുടും​ബം; ഗൂനി​യിൽനിന്ന്‌ ഗൂന്യ​രു​ടെ കുടും​ബം; 49  യേസെരിൽനിന്ന്‌ യേസെ​ര്യ​രു​ടെ കുടും​ബം; ശില്ലേ​മിൽനിന്ന്‌ ശില്ലേ​മ്യ​രു​ടെ കുടും​ബം. 50  ഇവരായിരുന്നു കുടും​ബ​മ​നു​സ​രിച്ച്‌ നഫ്‌താ​ലി​യു​ടെ വംശജർ. അവരിൽനി​ന്ന്‌ പേര്‌ രേഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യവർ 45,400.+ 51  അങ്ങനെ ഇസ്രാ​യേ​ല്യ​രിൽനിന്ന്‌ പേര്‌ രേഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യവർ ആകെ 6,01,730.+ 52  അതിനു ശേഷം യഹോവ മോശ​യോ​ടു പറഞ്ഞു: 53  “പട്ടിക​യി​ലെ പേരുകളനുസരിച്ച്‌* ഇവർക്കു ദേശം അവകാ​ശ​മാ​യി വിഭാ​ഗി​ച്ചു​കൊ​ടു​ക്കണം.+ 54  വലിയ കൂട്ടങ്ങൾക്കു നീ കൂടുതൽ അവകാ​ശ​വും ചെറിയ കൂട്ടങ്ങൾക്കു കുറച്ച്‌ അവകാ​ശ​വും കൊടു​ക്കണം.+ പേര്‌ രേഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​വ​രു​ടെ എണ്ണത്തിന്‌ ആനുപാ​തി​ക​മാ​യാണ്‌ ഓരോ കൂട്ടത്തി​നും അവകാശം കൊടു​ക്കേ​ണ്ടത്‌. 55  എന്നാൽ ദേശം വിഭാ​ഗി​ക്കു​ന്നതു നറുക്കി​ട്ടാ​യി​രി​ക്കണം.+ പിതൃ​ഗോ​ത്ര​ത്തി​ന്റെ പേരി​ന​നു​സ​രിച്ച്‌ അവർക്ക്‌ അവരുടെ അവകാശം ലഭിക്കണം. 56  നറുക്കിട്ട്‌ ഓരോ അവകാ​ശ​വും തീരു​മാ​നി​ക്കണം. എന്നിട്ട്‌ വലുതും ചെറു​തും ആയ കൂട്ടങ്ങൾക്ക്‌ അവ വിഭാ​ഗി​ച്ചു​കൊ​ടു​ക്കണം.” 57  കുടുംബമനുസരിച്ച്‌ ലേവ്യ​രിൽനിന്ന്‌ പേര്‌ രേഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യവർ:+ ഗർശോ​നിൽനിന്ന്‌ ഗർശോ​ന്യ​രു​ടെ കുടും​ബം; കൊഹാ​ത്തിൽനിന്ന്‌ കൊഹാ​ത്യ​രു​ടെ കുടും​ബം;+ മെരാ​രി​യിൽനിന്ന്‌ മെരാ​ര്യ​രു​ടെ കുടും​ബം. 58  ലേവ്യരുടെ കുടും​ബങ്ങൾ ഇവയാ​യി​രു​ന്നു: ലിബ്‌നി​യ​രു​ടെ കുടും​ബം;+ ഹെ​ബ്രോ​ന്യ​രു​ടെ കുടും​ബം;+ മഹ്ലിയ​രു​ടെ കുടും​ബം;+ മൂശി​യ​രു​ടെ കുടും​ബം;+ കോര​ഹ്യ​രു​ടെ കുടും​ബം.+ കൊഹാ​ത്തിന്‌ അമ്രാം+ ജനിച്ചു. 59  അമ്രാമിന്റെ ഭാര്യ​യു​ടെ പേര്‌ യോഖേബെദ്‌+ എന്നായി​രു​ന്നു. യോ​ഖേ​ബെദ്‌ ലേവി​യു​ടെ മകളാ​യി​രു​ന്നു. ലേവി​യു​ടെ ഭാര്യ ഈജി​പ്‌തിൽവെ​ച്ചാ​ണു യോ​ഖേ​ബെ​ദി​നെ പ്രസവി​ച്ചത്‌. യോ​ഖേ​ബെദ്‌ അമ്രാ​മിന്‌ അഹരോ​നെ​യും മോശ​യെ​യും അവരുടെ പെങ്ങളായ മിര്യാമിനെയും+ പ്രസവി​ച്ചു. 60  അഹരോനു നാദാബ്‌, അബീഹു, എലെയാ​സർ, ഈഥാ​മാർ എന്നീ ആൺമക്കൾ ജനിച്ചു.+ 61  എന്നാൽ നാദാ​ബും അബീഹു​വും യഹോ​വ​യു​ടെ മുമ്പാകെ അയോ​ഗ്യ​മായ അഗ്നി അർപ്പി​ച്ച​പ്പോൾ മരിച്ചു​പോ​യി.+ 62  രേഖയിൽ പേര്‌ ചേർത്ത, ഒരു മാസവും അതിൽ കൂടു​ത​ലും പ്രായ​മുള്ള, ആണുങ്ങ​ളു​ടെ ആകെ എണ്ണം 23,000.+ ഇസ്രാ​യേ​ല്യർക്കി​ട​യിൽ അവർക്ക്‌ അവകാശമൊന്നുമില്ലായിരുന്നതുകൊണ്ട്‌+ മറ്റ്‌ ഇസ്രാ​യേ​ല്യ​രോ​ടൊ​പ്പം അവരുടെ പേര്‌ രേഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യില്ല.+ 63  യരീഹൊയ്‌ക്കു സമീപം യോർദാ​ന്‌ അരി​കെ​യുള്ള മോവാ​ബ്‌ മരു​പ്ര​ദേ​ശ​ത്തു​വെച്ച്‌ മോശ​യും പുരോ​ഹി​ത​നായ എലെയാ​സ​രും ചേർന്ന്‌ പേര്‌ രേഖ​പ്പെ​ടു​ത്തിയ ഇസ്രാ​യേ​ല്യർ ഇവരാ​യി​രു​ന്നു. 64  എന്നാൽ സീനായ്‌ വിജനഭൂമിയിൽവെച്ച്‌+ മോശ​യും പുരോ​ഹി​ത​നായ അഹരോ​നും ഇസ്രാ​യേ​ല്യ​രു​ടെ കണക്കെ​ടു​ത്ത​പ്പോൾ അതിലു​ണ്ടാ​യി​രുന്ന ആരും ഈ കൂട്ടത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നില്ല. 65  “വിജന​ഭൂ​മി​യിൽ അവരെ​ല്ലാം ചത്തൊ​ടു​ങ്ങും” എന്ന്‌ അവരെ​ക്കു​റിച്ച്‌ യഹോവ തീർത്തു​പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു.+ അതു​കൊണ്ട്‌ യഫുന്ന​യു​ടെ മകൻ കാലേ​ബും നൂന്റെ മകൻ യോശു​വ​യും അല്ലാതെ വേറെ ആരും ശേഷി​ച്ചില്ല.+

അടിക്കുറിപ്പുകള്‍

അഥവാ “പേരു​ക​ളു​ടെ എണ്ണത്തിന്‌ ആനുപാ​തി​ക​മാ​യി.”

പഠനക്കുറിപ്പുകൾ

ദൃശ്യാവിഷ്കാരം