സംഖ്യ 2:1-34

2  പിന്നെ യഹോവ മോശ​യോ​ടും അഹരോ​നോ​ടും പറഞ്ഞു:  “ഇസ്രാ​യേ​ല്യർ തങ്ങളുടെ മൂന്നു​ഗോ​ത്ര​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​നു നിയമി​ച്ചു​കി​ട്ടിയ സ്ഥലത്ത്‌,+ അവനവന്റെ പിതൃ​ഭ​വ​ന​ത്തി​ന്റെ കൊടി​ക്ക​രി​കെ,* പാളയ​മ​ടി​ക്കണം. അവർ സാന്നി​ധ്യ​കൂ​ടാ​ര​ത്തിന്‌ അഭിമു​ഖ​മാ​യി അതിനു ചുറ്റും പാളയ​മ​ടി​ക്കണം.  “യഹൂദ നയിക്കുന്ന മൂന്നു​ഗോ​ത്ര​വി​ഭാ​ഗ​മാ​ണു ഗണംഗണമായി* കിഴക്കു​ഭാ​ഗത്ത്‌ സൂര്യോ​ദ​യ​ത്തി​നു നേരെ പാളയ​മ​ടി​ക്കേ​ണ്ടത്‌. അമ്മീനാ​ദാ​ബി​ന്റെ മകൻ നഹശോനാണ്‌+ യഹൂദ​യു​ടെ വംശജ​രു​ടെ തലവൻ.  നഹശോന്റെ സൈന്യ​ത്തിൽ പേര്‌ ചേർത്തവർ 74,600.+  യിസ്സാഖാർ ഗോ​ത്ര​മാ​ണു നഹശോ​ന്റെ അരികിൽ പാളയ​മ​ടി​ക്കേ​ണ്ടത്‌. സൂവാ​രി​ന്റെ മകൻ നെഥനയേലാണു+ യിസ്സാ​ഖാ​രി​ന്റെ വംശജ​രു​ടെ തലവൻ.  നെഥനയേലിന്റെ സൈന്യ​ത്തിൽ പേര്‌ ചേർത്തവർ 54,400.+  അടുത്തായി സെബു​ലൂൻ ഗോത്രം. ഹേലോ​ന്റെ മകൻ എലിയാബാണു+ സെബു​ലൂ​ന്റെ വംശജ​രു​ടെ തലവൻ.  എലിയാബിന്റെ സൈന്യ​ത്തിൽ പേര്‌ ചേർത്തവർ 57,400.+  “യഹൂദ നയിക്കുന്ന പാളയ​ത്തി​ലെ സൈന്യ​ങ്ങ​ളിൽ പേര്‌ ചേർത്തവർ ആകെ 1,86,400. അവരാണ്‌ ആദ്യം കൂടാരം അഴിച്ച്‌ പുറ​പ്പെ​ടേ​ണ്ടത്‌.+ 10  “രൂബേൻ+ നയിക്കുന്ന മൂന്നു​ഗോ​ത്ര​വി​ഭാ​ഗ​മാ​ണു ഗണംഗ​ണ​മാ​യി തെക്കു​ഭാ​ഗത്ത്‌ പാളയ​മ​ടി​ക്കേ​ണ്ടത്‌. ശെദേ​യൂ​രി​ന്റെ മകൻ എലീസൂരാണു+ രൂബേന്റെ വംശജ​രു​ടെ തലവൻ. 11  എലീസൂരിന്റെ സൈന്യ​ത്തിൽ പേര്‌ ചേർത്തവർ 46,500.+ 12  ശിമെയോൻ ഗോ​ത്ര​മാണ്‌ എലീസൂ​രി​ന്റെ അരികിൽ പാളയ​മ​ടി​ക്കേ​ണ്ടത്‌. സൂരി​ശ​ദ്ദാ​യി​യു​ടെ മകൻ ശെലൂമിയേലാണു+ ശിമെ​യോ​ന്റെ വംശജ​രു​ടെ തലവൻ. 13  ശെലൂമിയേലിന്റെ സൈന്യ​ത്തിൽ പേര്‌ ചേർത്തവർ 59,300.+ 14  അടുത്തായി ഗാദ്‌ ഗോത്രം. രയൂ​വേ​ലി​ന്റെ മകൻ എലിയാസാഫാണു+ ഗാദിന്റെ വംശജ​രു​ടെ തലവൻ. 15  എലിയാസാഫിന്റെ സൈന്യ​ത്തിൽ പേര്‌ ചേർത്തവർ 45,650.+ 16  “രൂബേൻ നയിക്കുന്ന പാളയ​ത്തി​ലെ സൈന്യ​ങ്ങ​ളിൽ പേര്‌ ചേർത്തവർ ആകെ 1,51,450. അവരാണു രണ്ടാമതു കൂടാരം അഴിച്ച്‌ പുറ​പ്പെ​ടേ​ണ്ടത്‌.+ 17  “സാന്നി​ധ്യ​കൂ​ടാ​ര​വു​മാ​യി പുറപ്പെടുമ്പോൾ+ ലേവ്യ​രു​ടെ പാളയം മറ്റു പാളയ​ങ്ങ​ളു​ടെ നടുവി​ലാ​യി​രി​ക്കണം. “പാളയ​മ​ടി​ക്കുന്ന അതേ ക്രമത്തിൽ,+ തങ്ങളുടെ മൂന്നു​ഗോ​ത്ര​വി​ഭാ​ഗ​മ​നു​സ​രിച്ച്‌ അതാതി​ന്റെ സ്ഥാനത്തു​തന്നെ, അവർ സഞ്ചരി​ക്കണം. 18  “ഗണംഗ​ണ​മാ​യി പടിഞ്ഞാ​റു​ഭാ​ഗത്ത്‌ പാളയ​മ​ടി​ക്കേ​ണ്ടത്‌ എഫ്രയീം നയിക്കുന്ന മൂന്നു​ഗോ​ത്ര​വി​ഭാ​ഗ​മാണ്‌. അമ്മീഹൂ​ദി​ന്റെ മകൻ എലീശാമയാണ്‌+ എഫ്രയീ​മി​ന്റെ വംശജ​രു​ടെ തലവൻ. 19  എലീശാമയുടെ സൈന്യ​ത്തിൽ പേര്‌ ചേർത്തവർ 40,500.+ 20  എലീശാമയുടെ അടുത്താ​യി മനശ്ശെ ഗോത്രം.+ പെദാ​സൂ​രി​ന്റെ മകൻ ഗമാലിയേലാണു+ മനശ്ശെ​യു​ടെ വംശജ​രു​ടെ തലവൻ. 21  ഗമാലിയേലിന്റെ സൈന്യ​ത്തിൽ പേര്‌ ചേർത്തവർ 32,200.+ 22  അടുത്തായി ബന്യാ​മീൻ ഗോത്രം. ഗിദെ​യോ​നി​യു​ടെ മകൻ അബീദാനാണു+ ബന്യാ​മീ​ന്റെ വംശജ​രു​ടെ തലവൻ. 23  അബീദാന്റെ സൈന്യ​ത്തിൽ പേര്‌ ചേർത്തവർ 35,400.+ 24  “എഫ്രയീം നയിക്കുന്ന പാളയ​ത്തി​ലെ സൈന്യ​ങ്ങ​ളിൽ പേര്‌ ചേർത്തവർ ആകെ 1,08,100. അവരാണു മൂന്നാ​മതു കൂടാരം അഴിച്ച്‌ പുറ​പ്പെ​ടേ​ണ്ടത്‌.+ 25  “ദാൻ നയിക്കുന്ന മൂന്നു​ഗോ​ത്ര​വി​ഭാ​ഗ​മാ​ണു ഗണംഗ​ണ​മാ​യി വടക്കു​ഭാ​ഗത്ത്‌ പാളയ​മ​ടി​ക്കേ​ണ്ടത്‌. അമ്മീശ​ദ്ദാ​യി​യു​ടെ മകൻ അഹി​യേ​സെ​രാ​ണു ദാന്റെ വംശജ​രു​ടെ തലവൻ.+ 26  അഹിയേസെരിന്റെ സൈന്യ​ത്തിൽ പേര്‌ ചേർത്തവർ 62,700.+ 27  ആശേർ ഗോ​ത്ര​മാണ്‌ അഹി​യേ​സെ​രി​ന്റെ അരികിൽ പാളയ​മ​ടി​ക്കേ​ണ്ടത്‌. ഒക്രാന്റെ മകൻ പഗീ​യേ​ലാണ്‌ ആശേരി​ന്റെ വംശജ​രു​ടെ തലവൻ.+ 28  പഗീയേലിന്റെ സൈന്യ​ത്തിൽ പേര്‌ ചേർത്തവർ 41,500.+ 29  അടുത്തായി നഫ്‌താ​ലി ഗോത്രം. എനാന്റെ മകൻ അഹീര​യാ​ണു നഫ്‌താ​ലി​യു​ടെ വംശജ​രു​ടെ തലവൻ.+ 30  അഹീരയുടെ സൈന്യ​ത്തിൽ പേര്‌ ചേർത്തവർ 53,400.+ 31  “ദാൻ നയിക്കുന്ന പാളയ​ത്തിൽ പേര്‌ ചേർത്തവർ ആകെ 1,57,600. അവരാണു മൂന്നു​ഗോ​ത്ര​വി​ഭാ​ഗ​മ​നു​സ​രിച്ച്‌ അവസാനം കൂടാരം അഴിച്ച്‌ പുറ​പ്പെ​ടേ​ണ്ടത്‌.”+ 32  പിതൃഭവനമനുസരിച്ച്‌ പാളയ​ങ്ങ​ളിൽനിന്ന്‌ സൈന്യ​ത്തിൽ പേര്‌ ചേർത്ത ഇസ്രാ​യേ​ല്യർ ഇവരാ​യി​രു​ന്നു; ആകെ 6,03,550 പേർ.+ 33  എന്നാൽ യഹോവ മോശ​യോ​ടു കല്‌പി​ച്ചി​രു​ന്ന​തു​പോ​ലെ, മറ്റ്‌ ഇസ്രാ​യേ​ല്യ​രോ​ടൊ​പ്പം മോശ ലേവ്യ​രു​ടെ പേര്‌ ചേർത്തില്ല.+ 34  യഹോവ മോശ​യോ​ടു കല്‌പി​ച്ച​തെ​ല്ലാം ഇസ്രാ​യേ​ല്യർ അനുസ​രി​ച്ചു. കുടും​ബം, പിതൃ​ഭ​വനം എന്നിവ​യു​ടെ അടിസ്ഥാ​ന​ത്തിൽ അവർ ഓരോ​രു​ത്ത​രും തങ്ങളുടെ മൂന്നുഗോത്രവിഭാഗത്തിൽ+ പാളയ​മ​ടി​ച്ച​തും കൂടാരം അഴിച്ച്‌ പുറപ്പെട്ടതും+ ഇങ്ങനെ​യാ​യി​രു​ന്നു.

അടിക്കുറിപ്പുകള്‍

അഥവാ “അടയാ​ള​ത്തി​ന്‌ അരികെ.”
അക്ഷ. “സൈന്യ​മ​നു​സ​രി​ച്ച്‌.”

പഠനക്കുറിപ്പുകൾ

ദൃശ്യാവിഷ്കാരം