സംഖ്യ 1:1-54

1  ഈജി​പ്‌ത്‌ ദേശത്തു​നിന്ന്‌ പുറ​പ്പെ​ട്ടു​പോ​ന്ന​തി​ന്റെ രണ്ടാം വർഷം രണ്ടാം മാസം ഒന്നാം ദിവസം+ സീനായ്‌ വിജനഭൂമിയിൽവെച്ച്‌*+ സാന്നിധ്യകൂടാരത്തിൽനിന്ന്‌*+ യഹോവ മോശ​യോ​ടു സംസാ​രി​ച്ചു. ദൈവം പറഞ്ഞു:  “കുടും​ബ​മ​നു​സ​രി​ച്ചും പിതൃഭവനമനുസരിച്ചും* ഇസ്രാ​യേൽസ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലുള്ള എല്ലാ പുരു​ഷ​ന്മാ​രു​ടെ​യും പേരുകൾ എണ്ണി* ഒരു കണക്കെ​ടു​പ്പു നടത്തണം.+  ഇസ്രായേലിൽ സൈന്യ​ത്തിൽ സേവി​ക്കാൻ കഴിയുന്ന, 20 വയസ്സും അതിനു മേലോ​ട്ടും പ്രായമുള്ള+ എല്ലാവ​രു​ടെ​യും പേരുകൾ അവരുടെ ഗണമനുസരിച്ച്‌* നീയും അഹരോ​നും രേഖ​പ്പെ​ടു​ത്തണം.  “ഓരോ ഗോ​ത്ര​ത്തിൽനി​ന്നും ഒരു പുരു​ഷനെ വീതം തിര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കുക. അവർ ഓരോ​രു​ത്ത​രും അവരവ​രു​ടെ പിതൃ​ഭ​വ​ന​ത്തി​നു തലവന്മാ​രാ​യി​രി​ക്കണം.+  നിങ്ങളെ സഹായി​ക്കേ​ണ്ട​വ​രു​ടെ പേരുകൾ ഇതാണ്‌: രൂബേ​നിൽനിന്ന്‌ ശെദേ​യൂ​രി​ന്റെ മകൻ എലീസൂർ,+  ശിമെയോനിൽനിന്ന്‌ സൂരി​ശ​ദ്ദാ​യി​യു​ടെ മകൻ ശെലൂ​മി​യേൽ,+  യഹൂദയിൽനിന്ന്‌ അമ്മീനാ​ദാ​ബി​ന്റെ മകൻ നഹശോൻ,+  യിസ്സാഖാരിൽനിന്ന്‌ സൂവാ​രി​ന്റെ മകൻ നെഥന​യേൽ,+  സെബുലൂനിൽനിന്ന്‌ ഹേലോ​ന്റെ മകൻ എലിയാ​ബ്‌,+ 10  യോസേഫിന്റെ ആൺമക്ക​ളിൽ എഫ്രയീമിൽനിന്ന്‌+ അമ്മീഹൂ​ദി​ന്റെ മകൻ എലീശാമ, മനശ്ശെ​യിൽനിന്ന്‌ പെദാ​സൂ​രി​ന്റെ മകൻ ഗമാലി​യേൽ, 11  ബന്യാമീനിൽനിന്ന്‌ ഗിദെ​യോ​നി​യു​ടെ മകൻ അബീദാൻ,+ 12  ദാനിൽനിന്ന്‌ അമ്മീശ​ദ്ദാ​യി​യു​ടെ മകൻ അഹി​യേ​സെർ,+ 13  ആശേരിൽനിന്ന്‌ ഒക്രാന്റെ മകൻ പഗീയേൽ,+ 14  ഗാദിൽനിന്ന്‌ ദയൂ​വേ​ലി​ന്റെ മകൻ എലിയാ​സാഫ്‌,+ 15  നഫ്‌താലിയിൽനിന്ന്‌ എനാന്റെ മകൻ അഹീര.+ 16  ഇസ്രായേൽസമൂഹത്തിൽനിന്ന്‌ തിര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തി​രി​ക്കുന്ന ഇവർ ഇവരുടെ പിതാ​ക്ക​ന്മാ​രു​ടെ ഗോ​ത്ര​ങ്ങൾക്കു തലവന്മാ​രാണ്‌.+ അതായത്‌ ഇസ്രാ​യേ​ലി​ലെ സഹസ്ര​ങ്ങൾക്ക്‌ അധിപ​ന്മാർ.”+ 17  അങ്ങനെ, നാമനിർദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട ഈ പുരു​ഷ​ന്മാ​രെ മോശ​യും അഹരോ​നും തിര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. 18  പേര്‌, കുടും​ബം, പിതൃ​ഭ​വനം എന്നിവ​യു​ടെ അടിസ്ഥാ​ന​ത്തിൽ 20 വയസ്സും അതിനു മേലോ​ട്ടും പ്രായമുള്ള+ എല്ലാവ​രു​ടെ​യും പേരുകൾ രേഖ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നാ​യി രണ്ടാം മാസം ഒന്നാം ദിവസം അവർ ഇസ്രാ​യേൽസ​മൂ​ഹത്തെ മുഴുവൻ കൂട്ടി​വ​രു​ത്തി. 19  യഹോവ മോശ​യോ​ടു കല്‌പി​ച്ച​തു​പോ​ലെ​തന്നെ അവർ ചെയ്‌തു. അങ്ങനെ സീനായ്‌ വിജന​ഭൂ​മി​യിൽവെച്ച്‌ മോശ അവരു​ടെ​യെ​ല്ലാം പേരുകൾ രേഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.+ 20  ഇസ്രായേലിന്റെ മൂത്ത മകനായ രൂബേന്റെ മക്കളെ, അതായത്‌ രൂബേന്റെ വംശജരെ,+ അവരുടെ പേര്‌, കുടും​ബം, പിതൃ​ഭ​വനം എന്നിവ​യ​നു​സ​രിച്ച്‌ പട്ടിക​പ്പെ​ടു​ത്തി. 20 വയസ്സും അതിനു മേലോ​ട്ടും പ്രായ​മുള്ള, സൈന്യ​ത്തിൽ സേവി​ക്കാൻ കഴിയുന്ന പുരു​ഷ​ന്മാ​രെ​യെ​ല്ലാം എണ്ണി. 21  രൂബേൻ ഗോ​ത്ര​ത്തിൽനിന്ന്‌ പേര്‌ ചേർത്തവർ 46,500. 22  ശിമെയോന്റെ വംശജരെ+ പേര്‌, കുടും​ബം, പിതൃ​ഭ​വനം എന്നിവ​യ​നു​സ​രിച്ച്‌ പട്ടിക​പ്പെ​ടു​ത്തി. 20 വയസ്സും അതിനു മേലോ​ട്ടും പ്രായ​മുള്ള, സൈന്യ​ത്തിൽ സേവി​ക്കാൻ കഴിയുന്ന പുരു​ഷ​ന്മാ​രെ​യെ​ല്ലാം എണ്ണി. 23  ശിമെയോൻ ഗോ​ത്ര​ത്തിൽനിന്ന്‌ പേര്‌ ചേർത്തവർ 59,300. 24  ഗാദിന്റെ വംശജരെ+ പേര്‌, കുടും​ബം, പിതൃ​ഭ​വനം എന്നിവ​യ​നു​സ​രിച്ച്‌ പട്ടിക​പ്പെ​ടു​ത്തി. 20 വയസ്സും അതിനു മേലോ​ട്ടും പ്രായ​മുള്ള, സൈന്യ​ത്തിൽ സേവി​ക്കാൻ കഴിയുന്ന പുരു​ഷ​ന്മാ​രെ​യെ​ല്ലാം എണ്ണി. 25  ഗാദ്‌ ഗോ​ത്ര​ത്തിൽനിന്ന്‌ പേര്‌ ചേർത്തവർ 45,650. 26  യഹൂദയുടെ വംശജരെ+ പേര്‌, കുടും​ബം, പിതൃ​ഭ​വനം എന്നിവ​യ​നു​സ​രിച്ച്‌ പട്ടിക​പ്പെ​ടു​ത്തി. 20 വയസ്സും അതിനു മേലോ​ട്ടും പ്രായ​മുള്ള, സൈന്യ​ത്തിൽ സേവി​ക്കാൻ കഴിയുന്ന പുരു​ഷ​ന്മാ​രെ​യെ​ല്ലാം എണ്ണി. 27  യഹൂദ ഗോ​ത്ര​ത്തിൽനിന്ന്‌ പേര്‌ ചേർത്തവർ 74,600. 28  യിസ്സാഖാരിന്റെ വംശജരെ+ പേര്‌, കുടും​ബം, പിതൃ​ഭ​വനം എന്നിവ​യ​നു​സ​രിച്ച്‌ പട്ടിക​പ്പെ​ടു​ത്തി. 20 വയസ്സും അതിനു മേലോ​ട്ടും പ്രായ​മുള്ള, സൈന്യ​ത്തിൽ സേവി​ക്കാൻ കഴിയുന്ന പുരു​ഷ​ന്മാ​രെ​യെ​ല്ലാം എണ്ണി. 29  യിസ്സാഖാർ ഗോ​ത്ര​ത്തിൽനിന്ന്‌ പേര്‌ ചേർത്തവർ 54,400. 30  സെബുലൂന്റെ വംശജരെ+ പേര്‌, കുടും​ബം, പിതൃ​ഭ​വനം എന്നിവ​യ​നു​സ​രിച്ച്‌ പട്ടിക​പ്പെ​ടു​ത്തി. 20 വയസ്സും അതിനു മേലോ​ട്ടും പ്രായ​മുള്ള, സൈന്യ​ത്തിൽ സേവി​ക്കാൻ കഴിയുന്ന പുരു​ഷ​ന്മാ​രെ​യെ​ല്ലാം എണ്ണി. 31  സെബുലൂൻ ഗോ​ത്ര​ത്തിൽനിന്ന്‌ പേര്‌ ചേർത്തവർ 57,400. 32  എഫ്രയീമിലൂടെയുള്ള യോ​സേ​ഫി​ന്റെ വംശജരെ+ പേര്‌, കുടും​ബം, പിതൃ​ഭ​വനം എന്നിവ​യ​നു​സ​രിച്ച്‌ പട്ടിക​പ്പെ​ടു​ത്തി. 20 വയസ്സും അതിനു മേലോ​ട്ടും പ്രായ​മുള്ള, സൈന്യ​ത്തിൽ സേവി​ക്കാൻ കഴിയുന്ന പുരു​ഷ​ന്മാ​രെ​യെ​ല്ലാം എണ്ണി. 33  എഫ്രയീം ഗോ​ത്ര​ത്തിൽനിന്ന്‌ പേര്‌ ചേർത്തവർ 40,500. 34  മനശ്ശെയുടെ വംശജരെ+ പേര്‌, കുടും​ബം, പിതൃ​ഭ​വനം എന്നിവ​യ​നു​സ​രിച്ച്‌ പട്ടിക​പ്പെ​ടു​ത്തി. 20 വയസ്സും അതിനു മേലോ​ട്ടും പ്രായ​മുള്ള, സൈന്യ​ത്തിൽ സേവി​ക്കാൻ കഴിയുന്ന പുരു​ഷ​ന്മാ​രെ​യെ​ല്ലാം എണ്ണി. 35  മനശ്ശെ ഗോ​ത്ര​ത്തിൽനിന്ന്‌ പേര്‌ ചേർത്തവർ 32,200. 36  ബന്യാമീന്റെ വംശജരെ+ പേര്‌, കുടും​ബം, പിതൃ​ഭ​വനം എന്നിവ​യ​നു​സ​രിച്ച്‌ പട്ടിക​പ്പെ​ടു​ത്തി. 20 വയസ്സും അതിനു മേലോ​ട്ടും പ്രായ​മുള്ള, സൈന്യ​ത്തിൽ സേവി​ക്കാൻ കഴിയുന്ന പുരു​ഷ​ന്മാ​രെ​യെ​ല്ലാം എണ്ണി. 37  ബന്യാമീൻ ഗോ​ത്ര​ത്തിൽനിന്ന്‌ പേര്‌ ചേർത്തവർ 35,400. 38  ദാന്റെ വംശജരെ+ പേര്‌, കുടും​ബം, പിതൃ​ഭ​വനം എന്നിവ​യ​നു​സ​രിച്ച്‌ പട്ടിക​പ്പെ​ടു​ത്തി. 20 വയസ്സും അതിനു മേലോ​ട്ടും പ്രായ​മുള്ള, സൈന്യ​ത്തിൽ സേവി​ക്കാൻ കഴിയുന്ന പുരു​ഷ​ന്മാ​രെ​യെ​ല്ലാം എണ്ണി. 39  ദാൻ ഗോ​ത്ര​ത്തിൽനിന്ന്‌ പേര്‌ ചേർത്തവർ 62,700. 40  ആശേരിന്റെ വംശജരെ+ പേര്‌, കുടും​ബം, പിതൃ​ഭ​വനം എന്നിവ​യ​നു​സ​രിച്ച്‌ പട്ടിക​പ്പെ​ടു​ത്തി. 20 വയസ്സും അതിനു മേലോ​ട്ടും പ്രായ​മുള്ള, സൈന്യ​ത്തിൽ സേവി​ക്കാൻ കഴിയുന്ന പുരു​ഷ​ന്മാ​രെ​യെ​ല്ലാം എണ്ണി. 41  ആശേർ ഗോ​ത്ര​ത്തിൽനിന്ന്‌ പേര്‌ ചേർത്തവർ 41,500. 42  നഫ്‌താലിയുടെ വംശജരെ+ പേര്‌, കുടും​ബം, പിതൃ​ഭ​വനം എന്നിവ​യ​നു​സ​രിച്ച്‌ പട്ടിക​പ്പെ​ടു​ത്തി. 20 വയസ്സും അതിനു മേലോ​ട്ടും പ്രായ​മുള്ള, സൈന്യ​ത്തിൽ സേവി​ക്കാൻ കഴിയുന്ന പുരു​ഷ​ന്മാ​രെ​യെ​ല്ലാം എണ്ണി. 43  നഫ്‌താലി ഗോ​ത്ര​ത്തിൽനിന്ന്‌ പേര്‌ ചേർത്തവർ 53,400. 44  ഇവരെയാണു മോശ അഹരോ​ന്റെ​യും അവരവ​രു​ടെ പിതൃ​ഭ​വ​നത്തെ പ്രതി​നി​ധീ​ക​രി​ക്കുന്ന ഇസ്രാ​യേ​ലി​ലെ 12 തലവന്മാ​രു​ടെ​യും സഹായ​ത്തോ​ടെ പേര്‌ ചേർത്തത്‌. 45  ഇസ്രായേലിലെ സൈന്യ​ത്തിൽ സേവി​ക്കാൻ കഴിയുന്ന, 20 വയസ്സും അതിനു മേലോ​ട്ടും പ്രായ​മുള്ള എല്ലാ ഇസ്രാ​യേ​ല്യ​രു​ടെ​യും പേര്‌ അവരുടെ പിതൃ​ഭ​വ​ന​മ​നു​സ​രിച്ച്‌ രേഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. 46  അങ്ങനെ പേര്‌ ചേർത്തവർ ആകെ 6,03,550.+ 47  എന്നാൽ ലേവ്യരെ+ പിതാ​ക്ക​ന്മാ​രു​ടെ ഗോ​ത്ര​മ​നു​സ​രിച്ച്‌ ഇവരോ​ടൊ​പ്പം പട്ടിക​പ്പെ​ടു​ത്തി​യില്ല.+ 48  യഹോവ മോശ​യോ​ടു പറഞ്ഞു: 49  “ലേവി ഗോ​ത്രത്തെ മാത്രം നീ രേഖയിൽ ചേർക്ക​രുത്‌; മറ്റ്‌ ഇസ്രാ​യേ​ല്യ​രു​ടെ എണ്ണത്തിൽ ഇവരുടെ സംഖ്യ ഉൾപ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യു​മ​രുത്‌.+ 50  ലേവ്യരെ നീ സാക്ഷ്യ​ത്തി​ന്റെ വിശുദ്ധകൂടാരത്തിനും+ അതിന്റെ എല്ലാ ഉപകര​ണ​ങ്ങൾക്കും അതി​നോ​ടു ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാത്തി​നും മേൽ നിയമി​ക്കണം.+ അവർ വിശു​ദ്ധ​കൂ​ടാ​ര​വും അതിന്റെ എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളും+ ചുമക്കു​ക​യും അതിൽ ശുശ്രൂഷ+ ചെയ്യു​ക​യും വേണം. അവർ വിശു​ദ്ധ​കൂ​ടാ​ര​ത്തി​നു ചുറ്റും പാളയ​മ​ടി​ക്കണം.+ 51  വിശുദ്ധകൂടാരം നീക്കേ​ണ്ടി​വ​രു​മ്പോൾ ലേവ്യർ അത്‌ അഴി​ച്ചെ​ടു​ക്കണം.+ വിശു​ദ്ധ​കൂ​ടാ​രം വീണ്ടും സ്ഥാപി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രു​മ്പോൾ ലേവ്യർ അതു കൂട്ടി​യോ​ജി​പ്പി​ക്കണം. അധികാ​ര​പ്പെ​ടു​ത്താത്ത ആരെങ്കിലും* അതിന്‌ അടുത്ത്‌ വന്നാൽ അയാളെ കൊന്നു​ക​ള​യണം.+ 52  “ഇസ്രാ​യേ​ല്യർ ഓരോ​രു​ത്ത​രും അവരവർക്കു നിയമി​ച്ചു​കി​ട്ടിയ പാളയ​ത്തിൽത്തന്നെ കൂടാരം അടിക്കണം. ഓരോ​രു​ത്ത​രും മൂന്നുഗോത്രവിഭാഗത്തിൽ*+ സ്വന്തം ഗണത്തിൽത്തന്നെ കൂടാരം അടിക്കണം. 53  ഇസ്രായേൽസമൂഹത്തിനു നേരെ ദൈവ​ക്രോ​ധം ജ്വലിക്കാതിരിക്കാൻ+ ലേവ്യർ സാക്ഷ്യ​ത്തി​ന്റെ വിശു​ദ്ധ​കൂ​ടാ​ര​ത്തി​നു ചുറ്റും പാളയ​മ​ടി​ക്കണം. ലേവ്യർക്കാ​യി​രി​ക്കും അതിന്റെ സംരക്ഷ​ണ​ച്ചു​മതല.”*+ 54  യഹോവ മോശ​യോ​ടു കല്‌പി​ച്ച​തെ​ല്ലാം ഇസ്രാ​യേൽ ജനം അനുസ​രി​ച്ചു; അങ്ങനെ​തന്നെ അവർ ചെയ്‌തു.

അടിക്കുറിപ്പുകള്‍

പദാവലി കാണുക.
അഥവാ “സമാഗ​മ​ന​കൂ​ടാ​ര​ത്തിൽനി​ന്ന്‌.” പദാവലി കാണുക.
പദാവലി കാണുക.
അഥവാ “തല എണ്ണി.”
അക്ഷ. “സൈന്യ​മ​നു​സ​രി​ച്ച്‌.”
അക്ഷ. “അന്യർ ആരെങ്കി​ലും.” അതായത്‌, ലേവ്യ​ന​ല്ലാത്ത ഒരാൾ.
അഥവാ “തന്റെ കൊടി​യ​ട​യാ​ള​ത്തി​നു കീഴിൽ.”
അഥവാ “അവിടെ സേവി​ക്കാ​നുള്ള ചുമതല.”

പഠനക്കുറിപ്പുകൾ

ദൃശ്യാവിഷ്കാരം