വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

ഓൺലൈൻ ബൈബിൾ

ബൈബിൾ ഓൺലൈനിൽ വായിക്കുകയോ ഓഡിയോ കേൾക്കുകയോ ചെയ്യാം; അല്ലെങ്കിൽ ബൈബിളിന്‍റെ ഓഡിയോ റെക്കോർഡിങ്ങുകളോ ആംഗ്യഭാഷയിലുള്ള വീഡിയോകളോ ഡൗൺലോഡ്‌ ചെയ്യാം. വിശുദ്ധ തിരുവെഴുത്തുകളുടെ പുതിയ ലോക ഭാഷാന്തരം ലളിതമായ, കൃത്യതയുള്ള ഒരു ബൈബിൾപരിഭാഷയാണ്‌. 120-ലധികം ഭാഷകളിൽ അത്‌ പൂർണമായോ ഭാഗികമായോ പരിഭാഷപ്പെടുത്തി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന്‍റെ 20 കോടിയിലധികം പ്രതികൾ വിതരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

 

കാണേണ്ട വിധം
ഗ്രിഡ്
ലിസ്റ്റ്

വിശുദ്ധ തിരുവെഴുത്തുകള്‍—പുതിയ ലോക ഭാഷാന്തരം