വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

യഹോവ തിരുത്തുമ്പോൾ മടുത്തുപോകരുത്‌! (യോനാ 1:4-15; 3:1-4:11)

ഡൗണ്‍ലോഡ് സാധ്യതകള്‍