കാഴ്ചക്കുറവുള്ളവരുടെ സ്ക്രീൻ സെറ്റിങ്ങ്

ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

ജീവിത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സുപ്രധാചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എവിടെ കണ്ടെത്താനാകും?

ജീവിത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സുപ്രധാചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എവിടെ കണ്ടെത്താനാകും?

നിങ്ങൾക്ക് എന്തു തോന്നുന്നു. . .

  • ശാസ്‌ത്രത്തിൽ?

  • തത്ത്വചിന്തയിൽ?

  • ബൈബിളിൽ?

 ഒരു ബൈബിളെഴുത്തുകാരൻ ദൈവത്തോട്‌ ഇങ്ങനെ അപേക്ഷിച്ചു:

“എനിക്ക് അറിവു നല്‌കണമേ. . . അവിടുത്തെ വചനങ്ങളെല്ലാം സത്യമാകുന്നു.” —സങ്കീർത്തനം 119:144, 160, ന്യൂ ഇൻഡ്യ ഭാഷാന്തരം.

ലോകമെങ്ങുമുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന്‌ ആളുകൾ ബൈബിളിൽനിന്ന് ഉത്തരം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു.

ഉത്തരം അറിയാൻ നിങ്ങൾക്കും ആഗ്രഹമുണ്ടോ?

jw.org വെബ്‌സൈറ്റ്‌ നിങ്ങളുടെ സഹായത്തിനുണ്ട് !

പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ്‌ ചെയ്യുക

 ഈ സുപ്രധാചോദ്യങ്ങളിൽ, ഏതിന്‍റെ ഉത്തരം അറിയാനാണ്‌ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും അധികം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്‌?

ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ബൈബിൾ നൽകുന്ന ഉത്തരങ്ങൾ jw.org-യിൽ നിങ്ങൾക്കു കാണാം.

(BIBLE TEACHINGS > BIBLE QUESTIONS ANSWERED നോക്കുക) (ഇംഗ്ലീഷിലും മറ്റു പല ഭാഷകളിലും ലഭ്യം)

കൂടുതല്‍ അറിയാന്‍

ഞങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ എന്തെല്ലാം വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്‌?

ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസങ്ങളെയും കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. കൂടാതെ ബൈബിൾ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താം.