വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

ആരാണ്‌ ഈ ലോകത്തെ നിന്ത്രിക്കുന്നത്‌?

ആരാണ്‌ ഈ ലോകത്തെ നിന്ത്രിക്കുന്നത്‌?

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ. . .

  • ദൈവം?

  • മനുഷ്യർ?

  • മറ്റാരെങ്കിലും?

 ബൈബിൾ പയുന്നത്‌:

“സർവലോകവും ദുഷ്ടന്‍റെ അധീയിൽ കിക്കുന്നു.”—യോന്നാൻ 5:19, പുതിയ ലോക ഭാഷാന്തരം.

“പിശാചിന്‍റെ പ്രവൃത്തികളെ തകർക്കാനത്രേ ദൈപുത്രൻ വന്നത്‌.”—യോന്നാൻ 3:8.

ഈ തിരുവെഴുത്തിൽനിന്ന് എങ്ങനെ പ്രയോജനം നേടാം?

ലോകത്തിലെ പ്രശ്‌നങ്ങളുടെ കാരണം മസ്സിലാക്കാം.—വെളിപാട്‌ 12:12.

ലോകത്തിലെ അവസ്ഥകൾ മെച്ചപ്പെടുമെന്ന് ഉപ്പോടെ വിശ്വസിക്കാം.—യോന്നാൻ 2:17.

 ബൈബിൾ പയുന്നത്‌ വിശ്വസിക്കാമോ?

തീർച്ചയായും വിശ്വസിക്കാം. കുറഞ്ഞത്‌ മൂന്നു കാങ്ങളാൽ:

  • പിശാചിന്‍റെ ഭരണത്തിന്‍റെ അന്തിവിധി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. നുഷ്യവർഗത്തിന്മേലുള്ള സാത്താന്‍റെ നിന്ത്രണം അസാനിപ്പിക്കാൻ യഹോവ തീരുമാനിച്ചുഴിഞ്ഞു. ‘പിശാചിനെ . . . ഒടുക്കിക്കളയും’ എന്നും അവന്‍റെ ഭത്തിലൂടെ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ കുപ്പങ്ങളും പരിരിക്കുമെന്നും യഹോവ വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌തിരിക്കുന്നു.—എബ്രായർ 2:14.

  • ലോകത്തെ ഭരിക്കാൻ ദൈവം യേശുവിനെ തിഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു. ക്രൂനും സ്വാർഥനും ആയ ഈ ലോകത്തിന്‍റെ ഭണാധികാരിയായ പിശാചിൽനിന്നു തികച്ചും വ്യത്യസ്‌തനാണ്‌ യേശു. യേശുവിന്‍റെ ഭത്തെക്കുറിച്ചു യഹോവ ഇങ്ങനെ വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌തിരിക്കുന്നു: “എളിനെയും ദരിദ്രനെയും അവൻ ആരിക്കും; . . . അവരുടെ പ്രാണനെ അവൻ പീഡയിൽ നിന്നും സാത്തിൽനിന്നും വീണ്ടെടുക്കും.” —ങ്കീർത്തനം 72:13, 14.

  • ദൈവം നുണ പയുയില്ല. “ദൈവത്തിന്‍റെ വാക്ക് വ്യാമായിത്തീരുകയില്ല” എന്നു ബൈബിൾ വ്യക്തമായി പറയുന്നു. (എബ്രായർ 6:18) യഹോവ തന്‍റെ വാഗ്‌ദാനങ്ങൾ നിശ്ചമായും പാലിക്കും! (യെയ്യാവു 55:10, 11) “ഈ ലോകത്തിന്‍റെ അധിതിയെ പുന്തള്ളും” എന്നതിനു സംമില്ല.—യോന്നാൻ 12:31.

 നിങ്ങൾക്ക് എന്തു തോന്നുന്നു?

ഈ ലോകത്തെ ഭരിക്കുന്ന പിശാചിനെ നീക്കിശേഷം ഭൂമിയിലെ അവസ്ഥകൾ എങ്ങനെയുള്ളതായിത്തീരും?

സങ്കീർത്തനം 37:10, 11; വെളിപാട്‌ 21:3, 4 എന്നീ തിരുവെഴുത്തുകൾ ഈ ചോദ്യത്തിന്‌ ഉത്തരം നൽകുന്നു.

കൂടുതല്‍ അറിയാന്‍

ദൈവത്തിൽനിന്നുള്ള സന്തോവാർത്ത!

ഭൂമിയെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്‍റെ ഉദ്ദേശ്യം എന്താണ്‌?

ദൈവം ഭൂമിയെ സൃഷ്ടിച്ചത്‌ എന്തിനാണെന്നും കഷ്ടപ്പാട്‌ എപ്പോൾ അസാനിക്കുമെന്നും ഭൂമിക്കും അതിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്കും എന്തു സംവിക്കുമെന്നും ബൈബിൾ വിദീരിക്കുന്നു.