വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

ലോകത്തിന്‍റെ ഭാവി എന്തായിത്തീരും?

ലോകത്തിന്‍റെ ഭാവി എന്തായിത്തീരും?

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ. . .

  • ഇതുപോലെ തുടരും?

  • ഇതിലും വളാകും?

  • ഇതിലും മെച്ചപ്പെടും?

 ബൈബിൾ പയുന്നത്‌:

“അവൻ (ദൈവം) അവരുടെ കണ്ണിൽനിന്നു കണ്ണുനീരെല്ലാം തുച്ചുളയും. മേലാൽ മരണം ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. വിലാമോ മുവിളിയോ വേയോ ഇനി ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. ഒന്നാത്തേതു കഴിഞ്ഞുപോയി.”—വെളിപാട്‌ 21:3, 4, പുതിയ ലോക ഭാഷാന്തരം.

ഈ തിരുവെഴുത്തിൽനിന്ന് എങ്ങനെ പ്രയോജനം നേടാം?

സംതൃപ്‌തിദായകമായ ജോലി ആസ്വദിക്കാം. —യെയ്യാവു 65:21-23.

രോഗവും വേയും ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. —യെയ്യാവു 25:8; 33:24.

ഉറ്റവരോടൊപ്പം സന്തുഷ്ടജീവിതം ആസ്വദിക്കാം, എന്നേക്കും.—ങ്കീർത്തനം 37:11, 29.

 ബൈബിൾ പയുന്നത്‌ വിശ്വസിക്കാമോ?

തീർച്ചയായും വിശ്വസിക്കാം. കുറഞ്ഞത്‌ രണ്ടു കാങ്ങളാൽ:

  • ദൈവത്തിനു തന്‍റെ വാഗ്‌ദാനങ്ങൾ പാലിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. ബൈബിളിൽ സ്രഷ്ടാവായ യഹോവയെ മാത്രമാണ്‌ ‘സർവശക്തൻ’ എന്നു വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്‌. കാരണം, അവന്‍റെ ശക്തി അതിറ്റതാണ്‌. (വെളിപാട്‌ 15:3) അതുകൊണ്ട്, ലോത്തിലെ അവസ്ഥകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുമെന്ന തന്‍റെ വാഗ്‌ദാനം പാലിക്കാൻ യഹോവയ്‌ക്കു തീർച്ചയായും കഴിയും. ബൈബിൾ പറയുന്നു: “ദൈത്തിനു സകലവും സാധ്യം.”—മത്തായി 19:26.

  • ദൈവത്തിനു തന്‍റെ വാഗ്‌ദാനങ്ങൾ പാലിക്കാൻ ആഗ്രമുണ്ട്. ദാത്തിന്‌, മരിച്ചുപോവരെ വീണ്ടും ജീനിലേക്കു കൊണ്ടുവരാൻ യഹോവയ്‌ക്കു ‘താത്‌പര്യമുണ്ട്’ എന്നു ബൈബിൾ പറയുന്നു.—ഇയ്യോബ്‌ 14:14, 15.

ദൈവത്തിന്‍റെ പുത്രനായ യേശു രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കിതായും ബൈബിൾ പറയുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ്‌ അവൻ അങ്ങനെ ചെയ്‌തത്‌? കാരണം, അവന്‌ അതിനുള്ള ആഗ്രമുണ്ടായിരുന്നു. (മർക്കോസ്‌ 1:40, 41) അങ്ങനെ, യേശു തന്‍റെ പിതാവിന്‍റെ വ്യക്തിത്വം പൂർണമായി പ്രതിലിപ്പിച്ചു.—യോന്നാൻ 14:9.

അതുകൊണ്ട്, നാം സന്തുഷ്ടരായിരിക്കാൻ വേണ്ടതെല്ലാം യഹോയും യേശുവും ചെയ്‌തുരുമെന്നു നമുക്ക് ഉപ്പോടെ വിശ്വസിക്കാം.—ങ്കീർത്തനം 72:12-14; 145:16; 2 പത്രോസ്‌ 3:9.

 നിങ്ങൾക്ക് എന്തു തോന്നുന്നു?

ദൈവം ഈ ലോത്തിലെ അസ്ഥകൾക്കു മാറ്റം വരുത്തുന്നത്‌ എങ്ങനെ?

മത്തായി 6:9, 10; ദാനീയേൽ 2:44 എന്നീ തിരുവെഴുത്തുകൾ ഈ ചോദ്യത്തിന്‌ ഉത്തരം നൽകുന്നു.

കൂടുതല്‍ അറിയാന്‍

ദൈവത്തിൽനിന്നുള്ള സന്തോവാർത്ത!

ഭൂമിയെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്‍റെ ഉദ്ദേശ്യം എന്താണ്‌?

ദൈവം ഭൂമിയെ സൃഷ്ടിച്ചത്‌ എന്തിനാണെന്നും കഷ്ടപ്പാട്‌ എപ്പോൾ അസാനിക്കുമെന്നും ഭൂമിക്കും അതിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്കും എന്തു സംവിക്കുമെന്നും ബൈബിൾ വിദീരിക്കുന്നു.

ദൈവത്തിൽനിന്നുള്ള സന്തോവാർത്ത!

എന്താണു ദൈവരാജ്യം?

ആരാണു ദൈവരാജ്യത്തിന്‍റെ രാജാവ്‌, ദൈവരാജ്യം എന്തു ചെയ്യും?